Zasady uczestnictwa w projekcie II. Beneficjenci projektu: III

advertisement
Zasady uczestnictwa w projekcie
,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I),
Kierunek – Praca” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
I.
Ogólne informacje o projekcie:
1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia osób w
wieku 30 lat i więcej, zakwalifikowanych do profilu pomocy II (tzw. Wymagający wsparcia) oraz w przypadku
ubiegania się o dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej również do profilu pomocy I (tzw.
Bezrobotni aktywni), w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020.
2. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 314 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez niwelowanie barier utrudniających start
zawodowy na rynek pracy.
3. Projekt realizowany od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
4. Budżet projektu wynosi 3 108 000 zł, z czego 2 641 800 zł stanowi kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Na realizację w 2015 r. przeznaczono kwotę 2 500 000 zł, w 2016 r. – 608 000 zł.
II.
Beneficjenci projektu:
Program skierowany jest do osób mających 30 lat i więcej spełniających poniżej warunki:
1. Są zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy i posiadają status osoby bezrobotnej,
2. Należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
2.1 Osoby powyżej 50 roku życia (co najmniej 37 % ogółu uczestników),
2.2 Osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy nieprzerwanie
przez co najmniej 12 miesięcy) – (co najmniej 45 % ogółu uczestników),
2.3 Osoby niepełnosprawne (co najmniej 8 % ogółu uczestników),
2.4 Osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (co najmniej 10 % ogółu uczestników) tzn.
posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa
Klasyfikacja Kształcenia), czyli posiadających wykształcenie:
- podstawowe (ISCED 1 ),
- gimnazjalne (ISCED 2),
- ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum (ISCED 3).
III.
Oferowane wsparcie:
1. Osoby bezrobotne zostaną poddane kompleksowej i kompilacyjnej diagnozie w celu dopasowania formy
wsparcia do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W przypadku rozpoznania zawartego w Indywidualnym
Planie Działania:
- niskich lub nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy kwalifikacji, osoba bezrobotna zostanie skierowana na
szkolenie (120 osób),
do pobrania: propozycja kierunków szkoleń, wniosek zgłoszeniowy
- braku doświadczenia zawodowego/konieczności aktualizacji doświadczenia zawodowego, osoba bezrobotna
zostanie skierowana na staż (96 osób),
do pobrania: formularz wniosku o zorganizowanie stażu, Informacja dla bezrobotnego skierowanego do
odbycia stażu i dla Organizatora stażu
- braku odpowiedniej oferty zatrudnienia, osoba bezrobotna będzie mogła ubiegać się o dotację na założenie
własnej działalności gospodarczej (98 osób).
do pobrania: ZASADY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W GRODZKIM URZĘDZIE
PRACY, UBIEGAJĄCYCH SIĘ W 2015 R. O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Projekt ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
wzór wniosku o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (formularz wniosku doc , pdf , odt +
załączniki: Załącznik nr 1, Oświadczenie , Załącznik nr 2. Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis , Załącznik nr 3. Formularz oceny wniosku.
2. Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem i poradnictwem zawodowym.
IV.
Obowiązki uczestników projektu:
1. Obowiązkiem beneficjenta projektu jest akceptacja regulaminu.
2. Beneficjent wypełnia i podpisuje oświadczenie beneficjenta ostatecznego. Podpisując dokumenty uczestnik
akceptuje warunki udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Brak akceptacji warunków
uczestnictwa wyklucza możliwość udziału w finansowych formach wsparcia dostępnych w projekcie.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania wszystkich żądanych danych osobowych, kompletnych i zgodnych
ze stanem faktycznym.
4. Na etapie postępowania rekrutacyjnego beneficjent projektu zobowiązuje się, że po zakończeniu udziału w
projekcie i podjęciu pracy, dostarczy do Urzędu odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub
samozatrudnienie (np. kopię umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o
zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej).
5. Beneficjent zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w oferowanym mu wsparciu. Każde przerwanie
uczestnictwa winno zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie z podaniem dokładnej przyczyny.
6. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu lub stażu, jest zaświadczenie o niezdolności do
pracy na druku ZUS ZLA (dawne L4), które beneficjent ostateczny zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie
(pok. 119 – Dziennik podawczy).
7. Beneficjent projektu zobowiązany jest do powiadomienia Referatu Pozyskiwania i Obsługi Funduszy o
wszelkich przyznanych mu świadczeniach (np z ZUS-u, z MOPS-u).
8. Osoby ubiegające się o świadczenia w ZUS-ie (renta, renta rodzinna, świadczenia rehabilitacyjne, inne), przed
zapisem na szkolenia lub staż, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie pracownika Referatu
Pozyskiwania i Obsługi Funduszy oraz złożenia odpowiedniego oświadczenia.
9. Obowiązkiem beneficjenta jest udział w badaniach ankietowych prowadzonych po zakończeniu programu
potwierdzającym status na rynku pracy.
V.
Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych:
1.
Grodzki Urząd Pracy przeprowadza wizyty monitorujące w miejscu odbywania stażu i szkolenia mające na
celu sprawdzenie zgodności wykonywanych czynności i zadań z programem stażu i szkolenia, prowadzenia
listy obecności oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Grodzki Urząd Pracy przeprowadza wizyty monitorujące w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej
mające na celu sprawdzenie zgodności zakresu działalności z wnioskiem o przyznanie środków.
VI.
Pozostałe informacje:
1. Wsparcie w ramach projektu świadczone jest na podstawie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy / oraz aktów wykonawczych, na zasadach zgodnych z obowiązującymi w Grodzkim
Urzędzie Pracy w Krakowie procedurami.
2. Rekrutacja do projektu uwzględni wymagany udział procentowy grup objętych wsparciem w ogólnej liczbie
uczestników.
3. Nabór do projektu i punkt informacyjny znajduje się w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie p. 134, 135
szkolenia: pokój 134, 135
oferty stażowe - wydawanie wniosków, skierowań: pokój 134,
wydawanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: pokój 134,
135.
Uwagi pod adresem uczestnictwa w projekcie, prosimy kierować do pokoju 134, 135 lub 212.
Projekt ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Download