Pobierz plik

advertisement
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 391/09
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 16 kwietnia 2009 roku
UMOWA
zawarta w dniu .............................. 2009 roku pomiędzy:
Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 22, adres do
korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
NIP 676-21-78-337, REGON 351554287, zwanym dalej Województwem,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego
działają:
Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Pan Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
a
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Plac Wszystkich Świętych
3-4, NIP 676-10-13-717, REGON 350508747, zwaną dalej Beneficjentem,
reprezentowaną przez:
Pana Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa
Wykonując uchwałę nr XXIX/416/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
23 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków
na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA”, ustala się co następuje:
§1
Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków poprzez formułę nowego
cyklicznego projektu muzycznego, wyrażają wolę wspólnego działania na rzecz
umożliwienia prezentacji w Krakowie najznakomitszych światowych przedstawień
operowych, mających na celu wymianę idei i integrację twórców teatralnych,
operowych i muzyków w kierunku ustawicznego podnoszenia kultury operowej
w regionie i wzbogacanie oferty kulturalnej wydarzeniami na najwyższym światowym
poziomie, postanawiają współdziałać poprzez zapewnienie odpowiednich środków
finansowych, adekwatnych do możliwości finansowych samorządów, zgodnie
z poniższymi zasadami.
§2
1. Województwo udziela Beneficjentowi pomocy finansowej na 2009 rok w kwocie
1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
realizację projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA”, zgodnie z harmonogramem
rzeczowym oraz kosztorysem zadania.
2. Realizatorem projektu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, samorządowa
instytucja kultury, dla której Beneficjent pełni funkcję organizatora.
3. Przez realizację projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA” rozumie się
zorganizowanie i przeprowadzenie czterech przedstawień operowych
w miesiącach: styczeń, czerwiec, październik i grudzień.
4. Szczegółowy harmonogram rzeczowy oraz szczegółowy kosztorys zadania,
o których mowa w § 2 ust. 1 stanowią załącznik nr 1 i 2 do umowy.
§3
Beneficjent zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w § 2 w terminie do
dnia 31 grudnia 2009 roku.
§4
Środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1 Województwo przekaże na rachunek
bankowy
Beneficjenta:
Bank
PEKAO
SA
Oddział
w
Krakowie,
nr 83 1240 4722 1111 0000 4851 6129 w terminie do 30 dni od daty podpisania
umowy.
§5
1. Beneficjent zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego przekazania do Krakowskiego Biura Festiwalowego
środków finansowych otrzymanych na mocy niniejszej umowy;
b) wykorzystania przekazanych środków tylko na cel wskazany w umowie;
c) zapewnienia wydatkowania przedmiotowych środków w sposób najbardziej
racjonalny z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
oraz przy zastosowaniu miary szczególnej staranności podczas
wydatkowania tych środków.
2. Przyznane środki finansowe, o których mowa w § 2 Beneficjent zobowiązany jest
wykorzystać do dnia 31 grudnia 2009 roku.
3. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem podlegają
zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego nr 69 1500 1487 1214 8001 9631 0000 do dnia 31 grudnia 2009 r.
§6
1. Beneficjent zobowiązuje się w terminie do dnia 18 stycznia 2010 roku do
złożenia Województwu sprawozdania z realizacji zadania (merytorycznego
i finansowego) wraz z zestawieniem dowodów księgowych potwierdzających
wydatkowanie środków oraz uwierzytelnionych kserokopii dowodów księgowych
wraz z potwierdzeniem zapłaty.
2. Prawidłowe dowody księgowe winny być opatrzone adnotacją „sfinansowano ze
środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości ..........................”.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w Krakowskim Biurze
Festiwalowym w zakresie celowości i prawidłowości wykorzystania środków
przekazanych przez Województwo na mocy niniejszej umowy.
§7
Krakowskie Biuro Festiwalowe będzie zobowiązane do zamieszczania we własnych
wydawnictwach i materiałach informacji o udziale finansowym Województwa
Małopolskiego w realizacji projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA”.
§8
1. Województwo zastrzega sobie prawo kontroli realizacji niniejszej umowy.
2. Województwo lub osoba przez niego upoważniona może w trakcie umowy i po
jej wygaśnięciu przeprowadzić u Beneficjenta kontrolę, o której mowa w ust. 1
w zakresie:
a) Prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych,
b) Oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów,
c) Oceny prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego zadania.
3. W trakcie obowiązywania umowy Województwo może monitorować
u Beneficjenta przygotowanie i realizację zadania.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy
Województwo zleca ich usunięcie w wyznaczonym terminie, a w razie rażących
uchybień lub niezastosowania się do zaleceń Województwo może rozwiązać
umowę bez wypowiedzenia.
§9
Po stwierdzeniu na podstawie kontroli, że udzielona dotacja została wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz
uznaniu, że konieczny jest zwrot dotacji do budżetu Województwa, zwrot ten
powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji
o konieczności dokonania zwrotu.
§ 10
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) dotacja wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej dla zaległości podatkowych.
§ 11
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 roku.
2. Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek:
1) zgodnego porozumienia stron,
2) wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia,
3) rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia
niniejszej umowy, a w szczególności nienależytego jej wykonania lub
wykorzystania środków finansowych na inne cele niż określone w § 2 umowy.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesunięć do 10 %
w obrębie poszczególnych pozycji kosztorysu zadania, o którym mowa
w załączniku 2 do umowy, bez konieczności aneksowania niniejszej umowy.
5. Beneficjent
niezwłocznie w formie pisemnej powiadamia Województwo
o okolicznościach powodujących konieczność dokonania zmian, o których mowa
w ust. 4.
6. Ewentualny aneks do umowy należy podpisać najpóźniej na 7 dni przed upływem
terminu realizacji zadania, o którym mowa w § 3.
§ 12
1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Województwa odpowiada Krzysztof
Markiel – Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki.
2. Za realizację umowy ze strony Beneficjenta odpowiada Pani Magdalena Sroka –
Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.
§ 13
Ewentualne spory między stronami mogące wynikać w związku z realizacją umowy
będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Województwa.
§ 14
Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Beneficjenta i cztery egzemplarze dla Województwa.
Województwo
Beneficjent
Załącznik nr 1
do umowy nr ..................................
z dnia .............................................
Harmonogram projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA”
1. Ercole sul’ Termodonte
Termin: 23 stycznia 2009, godz. 20.00
Miejsce: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
Obsada: Stefanie Iranyi, Martesia – Vivica Genaux, Antiope – Carlo Allemano, Ercole – Romina
Basso, Teseo – Roberta Invernizzi, Hipólita – Filippo Adami, Telamone – Philippe Jaroussky,
Alceste – Emanuela Galli, Orizia
Europa Galante, Fabio Biondi – dyrygent
Ercole su'l Termodonte (Herkules w Termodoncie), RV 710 – barokowa opera Antonio Vivaldiego
w trzech aktach napisana w 1723 roku do libretta Antonia Salviego. Historia bazuje na dziewięciu
z legendarnych dwunastu prac Herkulesa, jakimi heros grecki miał odpokutować winę zabicia swoich
dzieci i żony w szale zesłanym przez wrogą mu boginię Herę. Aby oczyścić się z tej zbrodni heros
musiał zgodnie z brzmieniem wyroczni wykonać 12 niebezpiecznych prac w służbie Eurysteusza.
Dziewiątym zadaniem było zdobycie pasa Hipolity (zwanej też Antiopą) – królowej Amazonek cudowny otrzymany przez nią od samego Aresa. Herakles przybywa do niej z towarzyszami wyprawy
Tezeuszem, Telamonem i Alcestem, pojmuje Martezję – córkę królowej. Jednocześnie Amazonki
pojęły Tezeusza, ale kiedy królowa Antiopa przysięga złożyć z niego ofiarę, Martezja zakochuje się
w herosie. Ostatecznie pojawia się bogini Diana, która obwieszcza zaręczyny Hipolity z Tezeuszem,
a Martezji z Telamonem, królem Itaki.
Herkules Vivaldiego to opera napisana przez Vivaldiego dla Rzymu, która w swoich czasach odniosła
wielki sukces, a przez kilkaset lat uważana była za zaginioną. W jednej z niemieckich bibliotek Fabio
Biondi odnalazł szczęśliwie wszystkie arie oraz wstępną sinfonię, dzięki którym udało się
skompletować tę niezwykłą operę. Było to możliwe dzięki przetrwaniu kompletnego tekstu używanego
podczas spektaklu w teatrze Capranica w Rzymie w 1723 roku oraz dzięki przetrwaniu kompletnych
arii pozyskanych z bibliotek w Paryżu, Kassel i Turynu.
2. Le Bourgeois Gentilhomme – Jean Baptiste Lully / Molière
Termin: 5-7 czerwca 2009, godz. 20.00
Miejsce: Opera Krakowska w Krakowie
Obsada: Aktorzy: Pan Jouardain - Olivier Martin Salvan; Pani Jourdain - Nicolas Vial; Lucylla Louise Moaty, Kleont - Benjamin Lazar; Dorymena - Anne-Guersande Ledoux; Dorant,
Nauczyciel fechtunku - Lorenzo Charoy, Nicole - Alexandra Rübner, Covielle - Jean-Denis
Monory; Nauczyciel tańca - Julien Lubek, i in. Śpiewacy: Arnaud Marzorati, Claire Lefilliâtre,
François-Nicolas Geslot, Serge Goubioud, Lisandro Nesis, Bernard Arrieta, Arnaud Richard.
Tancerze: Caroline Ducrest, Julien Lubek, Cécile Roussat, Flora Sans, Gudrun Skamletz, Akiko
Veaux Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre – dyrektor artystyczny; Benjamin Lazar – reżyser, Cécile Roussat –
choreografia; Adeline Caron – scenografia; Alain Blanchot – kostiumy
Le Bourgeois gentilhomme (Mieszczanin Szlachcicem) - comédie-ballet – balet przerywany
dialogami w pięciu aktach, według sztuki Molière’a pod tym samym tytułem. Balet powstał na
zamówienie króla Ludwika XIV. Wystawiono go w 1670 roku w Chambord i z miejsca zyskał aplauz
monarchy, który uznał sztukę za najdoskonalszą komedię Moliera. Sam autor, już zmęczony życiem
i wcześniejszymi bojami z cenzurą o "Świętoszka" i "Don Juana", zamierzał napisać naprędce jakąś
zgrabną błahostkę. Lecz jak stwierdził francuski krytyk: "W tej sztuce, chcąc być zabawnym, był
głębokim; przypadek, którego trudno mu było uniknąć". Nieokrzesany i próżny plebejusz, posiadłszy
wszystko, co człowiek jego stanu może zdobyć, pragnie teraz zrealizować swoje wielkie marzenie
o szlachectwie. "Takie pchanie się wyżej niż Pan Bóg człowieka stworzył kończy się zawsze bardzo
1
smutno" - przestrzega męża pani Jourdain. Jednak on nie zamierza "grzęznąć na zawsze w mizerii
swego stanu". Mimo woli staje się łatwym celem dla różnych pięknoduchów i wydrwigroszy, którzy
pochlebstwami rozbudzają jeszcze jego ambicje, a skrycie szydzą z poczciwca. Sam Molier zdaje się
bronić tego biedaka. Zamiast gorzkiej satyry, tak charakterystycznej dla innych jego utworów, częściej
stosuje uśmiech. Naiwność pana Jourdain i jego uwielbienie dla wszystkiego, co pachnie tytułem, są
wręcz rozczulające. Głównym celem zabiegów bohatera stają się właściwy strój i piękne słówka, czyli
pozory. Wystawia się na pośmiewisko sądząc, że właśnie te zalety wprowadzą go do wymarzonej
sfery. Obserwując jego poczynania, widzowie bawią się znakomicie. Lecz śmiejąc się, mają też okazję
zastanowić się, czy tytułowy mieszczanin istnieje już tylko w komedii Moliera. Balet powstał we
współpracy z Lully’m. Jest jednym z największych arcydzieł teatru i baletu epoki baroku, a zarazem
jedną z najważniejszych komedii Moliera, w której mistrz gatunku stworzył ponadczasowe studium
ludzkiego snobizmu.
Inscenizacja Le Poeme Harmonique święciła triumfy na najważniejszych scenach teatralnych
i operowych Europy. Jest to jeden z nielicznych spektakli tego typu wykorzystujący estetykę kostiumu,
wiedzę o balecie i wykonawstwie historycznym muzyki w teatralnym kontekście sceny barokowej.
W spektaklu nawet oświetlenie jest tradycyjne i bazuje na płomieniu świec, w ten sposób widz
doświadcza podobnych wrażeń co uczestnicy baletu z czasów jego powstania. Spektakl jest popisem
sztuki aktorskiej, muzycznej i inscenizacyjnej. Trzy spektakle wykonane w Krakowie będą zamykały
produkcję Le Poeme Harmonique i będą ostatnimi spektaklami zespołu, jakie można będzie zobaczyć.
3. Agrippina – Georg Frideric Handel
Termin: 21-24 października 2009, godz. 20.00
Miejsce: Opera Krakowska w Krakowie
Agrippina - Ann Hallenberg
Claudio - Lorenzo Regazzo
Nerone - Florin Cezar-Ouatu
Poppea - Veronica Cangemi
Ottone - Xavier Sabata
Pallante - Ugo Guagliardo
Narciso e Giunone - Marina de Liso
Lesbo - Roberto Abbondanza (tbc)
Europa Galante
Fabio Biondi
reżyseria - Walter Le Moli, Tizaino Santi
Kostiumy - Vera Marzot
Światło - Claudio Coloretti
EUROPA GALANTE - Zespół został założony w 1990 roku przez Fabia Biondiego. Koncertował na
całym świecie, m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Concertgebouw w Amsterdamie, Royal Albert
Hall w Londynie, Musikverein w Wiedniu, Lincoln Center w Nowym Jorku i Sydney Opera House.
Elastyczna struktura Europa Galante umożliwia wykonywanie zarówno dużych form (opery, oratoria),
jak i mniejszych (kompozycje kameralne). Orkiestra dokonała kilkudziesięciu współczesnych
prawykonań kompozycji XVII i XVIII-wiecznych. Szczególne miejsce w repertuarze Europa Galante
zajmuje muzyka włoska A. Vivaldiego, A. i D. Scarlattich, A. Caldary, L. Boccheriniego i in. Po latach
współpracy z wytwórnią fonograficzną Opus 111 zespół podpisał kontrakt z Virgin Classics.
Zaowocowało to wydaniem kilkunastu płyt, z których każda odbiła się głośnym echem wśród
światowej krytyki muzycznej. Jednym z ostatnich sukcesów grupy jest nagroda Gramophone Award za
rejestrację opery Bajazet A. Vivaldiego.
FABIO BIONDI - W wieku 12 lat debiutował z orkiestrą symfoniczną RAI. W wieku 16 lat grał koncerty
skrzypcowe Bacha w wiedeńskiej Musikverein. Współpracował m.in. z zespołami: La Capella Reial
de Catalunya, Musica Antiqua Wien, Il Seminario Musicale, La Chapelle Royale i Les Musiciens
du Louvre, wykonującymi barokową muzykę na instrumentach z epoki. W 1990 roku założył formację
Europa Galante, która obecnie jest jednym z czołowych zespołów specjalizujących się
w wykonawstwie historycznym. Biondi, który należy do grona pionierów gry na instrumentach
oryginalnych, łączy w sobie instynkt badacza z temperamentem lidera. Jego interpretacje muzyki
włoskiej, szczególnie dzieł Vivaldiego, wytyczyły nowy kierunek w wykonywaniu muzyki dawnej.
Artysta z powodzeniem występuje jako solista, kameralista i dyrygent. Od 2005 roku pełni funkcję
2
dyrektora artystycznego Stravanger Symphony Orchestra. Dokonał kilkudziesięciu nagrań dla
czołowych wytwórni fonograficznych. Biondi gra na skrzypcach Carla Ferdinanda Gagliana
z 1766 roku.
4. Orfeusz – Claudio Monteverdi
Termin: 18-20 grudnia 2009 r.
Miejsce: Opera Krakowska w Krakowie
Le Concert des Nations, La Capella Reial de Catalunya
Montserrat Figuerras, Jordi Savall – dyrygent
Gilbert Deflo - reżyser
Scenografia - William Orlandi
światła: Albert Faura
Choreografia: Anna Casas O Monteverdim można powiedzieć, że od niego rozpoczął się teatr muzyczny. Ten włoski kompozytor,
skrzypek (grał na violi da Baccio), śpiewak uważany jest za jednego z najważniejszych twórców
w historii muzyki. Monteverdi, twórca wielkich oper, przyczynił się do powstania stylu barokowego
w muzyce.
Orfeusz powstał w 1607 roku i miał swoją premierę w Mantui; to muzyczna baśń o losach mitycznego
śpiewaka, jak to określił sam kompozytor. W operze Monteverdiego wyróżniają się wspaniałe partie
koncertujące.
3
Załącznik nr 2
do umowy nr ..................................
z dnia .............................................
Kosztorys projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA”
Całkowity koszt (w zł)
w tym wielkość środków Województwa Małopolskiego (w zł)
w tym wielkość środków własnych (w zł)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne
i administracyjne związane z realizacją zadania)
Honoraria artystów
Transport artystów
Noclegi artystów
Technika estradowa
Scenografia
Wynajem instrumentów
Wynajem sal na koncerty i próby
Obsługa techniczna
Transport techniczny
Wystrój i garderoby
Koszty administracyjne
Opłaty
Promocja i reklama
Logistyka
Ogółem:
Koszt całkowity
(w zł)
1 648 800,00
330 000,00
300 000,00
80 000,00
55 000,00
20 000,00
95 000,00
100 000,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00
10 000,00
550 000,00
30 000,00
3 338 800,00 zł
1 500 000 zł
1 838 800 zł
Koszty pokrywane
z finansowych
środków
Województwa
Małopolskiego
(zł)
800 000,00
300 000,00
100 000,00
0
5 000,00
0
95 000,00
100 000,00
50 000,00
0
0
0
50 000,00
0
3 338 800,00 1 500 000,00
Koszty pokrywane
z finansowych
środków własnych
(zł)
848 800,00
30 000,00
200 000,00
80 000,00
50 000,00
20 000,00
0
0
0
20 000,00
50 000,00
10 000,00
500 000,00
30 000,00
1 838 800,00
Download