list intencyjny - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 2209/95/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2011 r.
LIST INTENCYJNY
Podpisany w dniu 9 listopada 2011 roku w Łodzi pomiędzy:
Sygnatariuszami Polskiego Konsorcjum Bioregionów, które powstało w dniu 10 maja 2011 r.,
w którego skład wchodzą:
Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Województwo Dolnośląskie
50-411 Wrocław
z
siedzibą
we
Wrocławiu,
Wybrzeże
Słowackiego
12-14,
a
Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w którego imieniu działa:
a/
Województwem Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w którego imieniu działa:
a/
zwanymi dalej Stronami
Mając na uwadze zaangażowanie Stron w działalność z zakresu bio i nanotechnologii, Strony
niniejszym postanawiają nawiązać współpracę służącą wzmocnieniu ich potencjału, uzyskaniu efektu
synergii działań, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w zakresie tej działalności.
§1
Strony postanawiają inicjować i wspierać wzajemną współpracę w zakresie bio i nanotechnologii oraz
powiązanych gałęzi przemysłu i usług. W tym celu Strony postanawiają w szczególności:
1) określić zasady współpracy Stron w realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na
partycypacji w Konsorcjum Bioregionów, w którego skład wejdzie :
a. Województwo Mazowieckie
b. Województwo Kujawsko - Pomorskie
2) współpracować na rzecz tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz procesom inwestycyjnym;
3) współpracować na rzecz ułatwienia rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów
oraz zacieśnienia kontaktów na styku sfer nauki i biznesu;
1
4) współpracować na rzecz rozwoju działalności edukacyjnej w zakresie biotechnologii;
5) inicjować i wspierać prowadzenie wspólnych projektów w zakresie biotechnologii, w tym
projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i środków publicznych;
6) informować się wzajemnie o organizowanych konferencjach i seminariach, w których
przewidywany jest udział partnerów zagranicznych, a także podejmować działania w celu
ułatwienia udziału w nich pozostałych Stron;
7) ułatwiać działania promujące Strony wśród podmiotów sektora bio i nanotechnologii
działających na terenie Bioregionów.
§2
Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze przy realizacji niniejszego listu intencyjnego, a także
dołożą wszelkich możliwych i właściwych dla siebie starań oraz podejmą odpowiednie kroki dla
realizacji działań określonych w §1.
§3
Strony wyrażają zgodę na powoływanie się na niniejszy list intencyjny w stosunku do innych instytucji
oraz na podanie informacji o jego podpisaniu do wiadomości publicznej.
§4
1. Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron nawiązania ze sobą współpracy i nie
pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze Stron.
2. Niezależnie od postanowienia ust. 1 niniejszy list intencyjny nie pociąga za sobą jakichkolwiek
innych zobowiązań dla którejkolwiek z jego Stron i nie rodzi dla żadnej z jego Stron
zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, czy innego porozumienia, jak również nie
stanowi on umowy przedwstępnej w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu
cywilnego.
3. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie
niniejszego listu intencyjnego zostaną uregulowane w odrębnych umowach zawartych
między stronami.
§5
1. Niniejszy list intencyjny nie narusza samodzielności i nie ogranicza działań statutowych żadnej
ze Stron.
2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego nie upoważniają żadnej z jego Stron
do podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu którejkolwiek z pozostałych Stron,
w tym w szczególności do składania i przyjmowania jakichkolwiek oświadczeń woli,
czy zawiadomień oraz do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu innej Strony.
§6
Koszty związane z działaniami podjętymi w celu zrealizowania postanowień niniejszego listu
intencyjnego ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.
§7
Niniejszy list intencyjny sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
2
§8
Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.
Podpisy Stron:
1.
Województwo Mazowieckie
…………………………………………………………………………………………
2.
Województwo Kujawsko – Pomorskie
…………………………………………………………………………………………
3
Download