list intencyjny - Stawy Milickie

advertisement
LIST INTENCYJNY
Preambuła
Działając w duchu partnerstwa, strony wyrażają zamiar rozszerzenia i
wzmocnienia istniejących już kontaktów w celu wzmocnienia konkurencyjności
Doliny Baryczy w sektorze rybactwa śródlądowego poprzez stworzenie sieci
współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i
instytucji otoczenia biznesu.
Strony uzgadniają co następuje:
§1
Chcąc promować ryby hodowane na terenie Doliny Baryczy ze szczególnym uwzględnieniem
tradycyjnego produktu regionalnego jakim jest karp milicki oraz dbać o środowisko naturalne
tego obszaru strony inicjują działania na rzecz utworzenia Dolnośląskiego Klastra
Hodowców Ryb.
§2
Członkowie klastra w swoich działaniach dążyć będą do koncentracji i koordynacji wysiłków
na rzecz osiągnięcia następujących celów:
1.
2.
3.
4.
5.
Podniesienie pozycji konkurencyjnej w sektorze rybactwa śródlądowego,
Zwiększenie skali produkcji,
Ochrona i racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów wodnych,
Promocję tradycyjnego produktu regionalnego : karpia milickiego,
Promocję regionu Doliny Baryczy i jej wyjątkowych walorów przyrodniczych
§3
Strony podpisujące niniejszy list intencyjny w ramach współpracy będą realizować wskazane
cele poprzez:
wspólne, komplementarne i wielopłaszczyznowe działania na rzecz rozwoju sektora
rybactwa śródlądowego,
skuteczne i efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz działań
partnerów klastra,
certyfikację karpia milickiego w europejskim systemie oznaczeń pochodzenia
geograficznego oraz w innych dostępnych systemach,
nawiązanie kontaktów zewnętrznych,
skuteczne konkurowanie na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i
instytucjami publicznymi tworzącymi klaster (w tym jednostek badawczo-rozwojowych),
tworzenie wspólnej ścieżki rozwoju inwestycyjnego,
wzrost produktywności i przychodów podmiotów klastra,
wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek,
efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadr i możliwości jej kształcenia na potrzeby
branży,
tworzenie nowych miejsc pracy,
efektywne kreowanie wizerunku podmiotów (działania promocyjne – wspólne logo,
strona internetowa, kontakty z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi)
wchodzących w skład klastra,
§4
Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie
niniejszego listu intencyjnego, zostaną uregulowane w odrębnej umowie partnerskiej
pomiędzy stronami. Niniejszy list intencyjny, nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań
dla którejkolwiek ze stron.
§5
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego listu jest :
Paweł Kowalski-Dyrektor Zarządzający Stawy Milickie SA
§6
List intencyjny sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.
Milicz, dnia 18.10.2012
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards