Klaster INRET - Umowa partnerstwa

advertisement
UMOWA PARTNERSTWA
zawarta w dniu [........................] 2009 r. w Krakowie pomiędzy
Fundacją Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego „INRET” z siedzibą w
Krakowie, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000328249, posiadającą numer NIP
6793008895, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pawła Szlachtę, zwaną w dalszej
części umowy „Fundacją”
a
[.............................................................................................................................................],
posiadającą/ym numer NIP [.......................................], reprezentowaną/ym przez
[.............................................................................................................................................],
zwaną/ym w dalszej części umowy „Partnerem”,
zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami”
Zważywszy na powołanie Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego „INRET”
w Krakowie jako przedsięwzięcia mającego na celu aktywizację, wspieranie i rozwój
sektorów kultury, turystyki, rekreacji oraz gastronomii oraz z uwagi na wolę nawiązania
przez Partnera współpracy w zakresie realizowania tych zadań w ramach Klastra, Strony
zawarły umowę następującej treści.
Przedmiot umowy
§1
1.
Niniejsza umowa określa ogólne zasady współpracy Stron w ramach Klastra Przemysłów
Kultury i Czasu Wolnego INRET, zwanego w dalszej części umowy „Klastrem”.
2.
Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami w ramach Klastra określa Regulamin
Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET, zwany w dalszej części umowy
„Regulaminem”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1
Klaster
§2
1.
Klaster działa w celu promocji kultury, w tym przede wszystkim wspierania twórczości
i innowacyjności artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki oraz udzielania
pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności w kulturze
i edukacji kulturalnej oraz wspomagania inicjatyw służących ochronie dziedzictwa
narodowego. Realizując te cele Klaster zmierza w szczególności do rozwoju, komercjalizacji
i promocji przemysłów kultury i przemysłów czasu wolnego.
2.
Klaster działa inicjując bądź prowadząc projekty wraz z partnerami lub wspierając
tworzenie takich projektów i współpracę pomiędzy partnerami.
3.
Klaster realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)
inkubator przedsiębiorczości „Hubee”,
2)
interaktywną platformę internetową „Bizee”,
3)
warsztaty, szkolenia i konferencje „Ekon”.
4.
Fundacja pełni rolę zarządzającą i koordynacyjną w stosunku do Klastra oraz reprezentuje
go w stosunkach zewnętrznych.
Organizacja Klastra
§3
1. Klaster jest przedsięwzięciem działającym przy Fundacji, zorganizowanym jako sieć
wzajemnych umów o współpracy pomiędzy Partnerami a Fundacją, których podstawą jest
wspólny dla wszystkich partnerów Regulamin.
2. W ramach Klastra działają następujące organy regulaminowe:
1)
Forum Klastra, jako zgromadzenie wszystkich partnerów,
2)
Prezydium Klastra, jako kolegialny organ koordynacyjny Forum Klastra,
3)
Dyrektor Biura Klastra, jako organ administracyjny i wykonawczy,
4)
Zarząd Fundacji (Zarząd Klastra), jako organ zarządzający, koordynujący i
wykonawczy,
5)
Rada Fundacji (Rada Klastra), jako organ doradczy oraz arbitrażowy.
3. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Klastra określa Regulamin.
Partnerstwo
§4
1. Poprzez zawarcie niniejszej umowy Partner uzyskuje status partnera Klastra.
2
2. Prawa i obowiązku partnera Klastra określa Regulamin.
Świadczenia w ramach Klastra
§5
1. Fundacja świadczy na rzecz Partnera usługi integracyjne, doradcze, szkoleniowe
oraz promocyjne, których wykaz oraz zasady świadczenia określa szczegółowo
Regulamin.
2. Partner jest zobowiązany w szczególności do udziału w działalności Klastra,
przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk oraz wnoszenia opłaty partnerskiej.
Osoba upoważniona do działania
§6
1. W ramach Klastra, w tym w szczególności na Forum Klastra, w imieniu Partnera działa
jego przedstawiciel.
2. Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Partner wyznaczy i odpowiednio umocuje swojego
przedstawiciela w Klastrze.
3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia szczególnym wymaganiom, jakie dla składania
oświadczeń woli w imieniu Partnera przewidują odrębne przepisy.
4. Deklaracja upoważnienia przedstawiciela, pełnomocnictwo i kopie innych dokumentów
niezbędnych dla potwierdzenia jego umocowania do działania w ramach Klastra stanowią
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Czas trwania umowy
§7
1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieograniczony.
2. Warunki zakończenia umowy określa Regulamin.
Biuro Klastra
§8
Adres głównego biura Klastra, będący także adresem do doręczeń dla wszelkiej korespondencji
wynikającej z wykonywania niniejszej umowy, jest następujący:
Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego „INRET”
ul. Bolesława Prusa 28/3
30-117 Kraków
3
Postanowienia końcowe
§9
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
FUNDACJA
PARTNER:
.................................................
.................................................
Paweł Szlachta
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Regulamin Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego „INRET”.
2) Załącznik nr 2 – Deklaracja upoważnienia przedstawiciela.
4
Załącznik nr 2
do umowy partnerstwa zawartej w dniu [.......................] 2009 r. w Krakowie
DEKLARACJA UPOWAŻNIENIA PRZEDSTAWICIELA
Działający w ramach Klastra Partner [pełna nazwa partnera] z siedzibą w [.......................................]
niniejszym upoważnia [stanowisko] - [imię i nazwisko], legitymującego się dowodem osobistym
serii [seria] numer [numer] do występowania w jego imieniu w ramach Klastra, zgodnie z jego
Regulaminem, w tym do działania w organach Klastra.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
PARTNER
Upoważnienie przyjmuję i jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Fundację Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego „INRET” z siedzibą
w Krakowie – administratora danych – dla realizowania celów Klastra, w szczególności
wynikających z Regulaminu, w tym udostępniania moich danych w postaci imienia, nazwiska,
reprezentowanego Partnera, numeru telefonu oraz adresu email innym partnerom i podmiotom
współpracującym z Klastrem.
Podanie danych jest dobrowolne. Przedstawiciel ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
PRZEDSTAWICIEL
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards