Regulamin zgłaszania projektów do B2M

advertisement
§1
SŁOWNIK POJĘĆ
Dotacja
oznacza uzyskaną przez Koordynatora Klastra dotację na
rozwój
projektu
„Rozwój
Mazowieckiego
Klastra
BioTechMed” z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.
Tworzenie
warunków
dla
rozwoju
potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu
regionalnym.
Klaster
oznacza Mazowiecki Klaster BioTechMed będący siecią
współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych,
jednostek naukowych i reprezentujących administrację
publiczną, działających w lub mających wpływ na
funkcjonowanie branży biotechnologiczno-medycznej na
terenie Mazowsza, którego koordynatorem jest Koordynator
Klastra.
Koordynator Klastra
oznacza BTM Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
posiadająca biuro w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4.
Pomysł/Pomysły
oznacza zgłoszone za pośrednictwem PTT przez
Zgłaszającego propozycje, pomysły, odkrycia, procedury,
metody lub idee, których rozwinięcie ma w założeniu
doprowadzić do powstania Produktu innowacyjnego w
obszarze działalności Klastra.
Powiązanie
Kooperacyjne
Preinkubacja
oznacza stosunek prawny i faktyczny, niezależnie od
konkretnej formy prawnej, istniejący pomiędzy danymi
członkami Klastra, zawiązany w związku z chęcią podjęcia
współpracy mającej na celu wprowadzenie na rynek
Produktu innowacyjnego, wdrożenie wyników prac
badawczych do gospodarki lub zamawianiem dóbr lub usług
u innych członków Klastra.
oznacza etap rozwoju Pomysłu polegający na dokonywaniu
analiz naukowych, technologicznych i rynkowych mających
Siedziba firmy: BTM Innovations sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP: 701-024-9489, REGON: 142511360,
[email protected], tel: +48 22 101 17 90 fax: +48 22 101 17 91, kapitał zakładowy 52.400 zł
na celu przygotowanie pogłębionej oceny potencjału
Pomysłu lub Produktu.
Produkt/Produkty
Produkt innowacyjny/
Produkty innowacyjne
produkt, usługa lub metoda, które mają powstać lub zostać
rozwinięte w toku rozwoju Pomysłu, nadające się do
zastosowania w praktyce gospodarczej i dotyczące obszaru
działalności Klastra.
oznacza Produkt, który jest lub może być objęty ochroną
praw wyłącznych (tj. wynikających z prawa własności
przemysłowej lub prawa autorskiego) lub umożliwiających
budowanie przewagi konkurencyjnej na wdrożeniu ich do
działalności gospodarczej z zachowaniem w tajemnicy
danych, w szczególności technologicznych,
z nimi
związanych.
PTT
Platforma Transferu Technologii Klastra, oznacza
funkcjonalną część Klastra służącą wsparciu transferu
technologii od lub na rzecz członków Klastra.
Regulamin
oznacza niniejszy regulamin.
Zgłaszający
oznacza podmiot dokonujący zgłoszenia Pomysłu.
§2
Regulamin określa warunki zgłaszania Pomysłów, kryteria selekcji i oceny oraz zasady
udzielania przez Klaster wsparcia zgłoszonym w ramach PTT Pomysłom do etapu
Preinkubacji włącznie.
§3
1.
Zgłoszenia Pomysłów do PTT może dokonać dowolny podmiot, w tym osoba fizyczna, jak
również zespoły osób (zespoły badawcze), przy czym warunkiem podjęcia analizy
danego Pomysłu jest złożenie przez Zgłaszającego stosownych oświadczeń dotyczących
praw do Pomysłu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu albo o
treści ustalonej z Koordynatorem Klastra oraz ewentualnych innych związanych z
Siedziba firmy: BTM Innovations sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP: 701-024-9489, REGON: 142511360,
[email protected], tel: +48 22 101 17 90 fax: +48 22 101 17 91, kapitał zakładowy 52.400 zł
2.
3.
4.
5.
Pomysłem lub jego twórcą/twórcami lub Produktem, o które zwróci się Koordynator
Klastra.
Zgłaszając Pomysł, przedsiębiorca zobowiązany jest także wskazać podmiot(y), formę i
zakres przedmiotowy Powiązania Kooperacyjnego, jakie może zostać stworzone w celu
rozwoju lub wdrożenia Pomysłu.
Pomysł nie może być przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności zastawu,
poręczenia lub dowolnego innego zabezpieczenia prawnego, ani roszczeń.
Warunkiem uzyskania finansowania ze środków Klastra jest posiadanie siedziby/miejsca
zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego.
Koordynator Klastra zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Zgłaszającego o wszelkie
dodatkowego informacje i dane dotyczące Pomysłu oraz wyjaśnienia związane z
rozwojem Pomysłu, pod rygorem odmowy przyjęcia Pomysłu lub wstrzymania prac nad
jego rozwojem.
§4
Oczekuje się, że Pomysły będą dotyczyć Produktów innowacyjnych o potencjale rynkowym z
szeroko rozumianego obszaru bio-tech-med, tj.: nauk o życiu, biologii, (bio)technologii,
(bio)chemii, farmacji, (bio)medycyny, (bio)inżynierii, (bio)fizyki oraz zastosowań technologii
informacyjnych (ICT) w medycynie, którego realizacja w rozsądnej ocenie stwarza szanse na
powstanie Produktu innowacyjnego lub Produktu o szczególnie dużym potencjalne,
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, w szczególności w wymienionych
poniżej segmentach rynku medycznego:
a. wyrobów medycznych z zastosowaniem w dowolnym obszarze medycznym,
b. nowych substancji leczniczych o możliwości zastosowania w obszarze chorób o
podłożu zapalnym (w tym autoimmunizacyjnych), chorób nowotworowych, chorób
układu naczyniowo-sercowego, endokrynologii i chorób metabolicznych, chorób
układu nerwowego, rozumianych jako potencjalne leki niskocząsteczkowe bądź leki
biologiczne,
c. diagnostyki,
d. nowych materiałów do zastosowań medycznych,
e. rozwiązań informatycznych do zastosowań medycznych,
f. rozwiązań z zakresu biotechnologii środowiskowej, rolnictwa, hodowli i obszarów
pokrewnych.
§5
Siedziba firmy: BTM Innovations sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP: 701-024-9489, REGON: 142511360,
[email protected], tel: +48 22 101 17 90 fax: +48 22 101 17 91, kapitał zakładowy 52.400 zł
1.
2.
3.
4.
Zgłoszenie Pomysłu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.btminnovations.pl w zakładce „Zgłoś
Pomysł” na adres [email protected] albo dostarczenie formularza w formie
papierowej do biura Koordynatora Klastra.
Zgłaszający może uzależnić przekazanie szczegółowych danych dotyczących Pomysłu od
wcześniejszego zawarcia z Koordynatorem Klastra umowy o zachowaniu poufności.
Zgłoszenie Pomysłu oznacza bezwarunkową akceptację warunków Regulaminu.
Nabór Pomysłów prowadzony jest w sposób ciągły.
§6
1.
2.
3.
4.
Koordynator Klastra dokonywać będzie selekcji Pomysłów w taki sposób, aby wybrać te
o najwyższym potencjalne komercjalizacyjnym lub odpowiadających innym
uzasadnionym potrzebom Klastra.
Oceny Pomysłów dokonywać będzie zespół wewnętrznych ekspertów powołanych przez
Koordynatora Klastra. Eksperci są niezawiśli w swoich ocenach, przy czym dokonując ich
kierować się będą w szczególności następującymi kryteriami:
- dorobek, kompetencje i możliwości Zgłaszającego,
- potencjał, innowacyjność i możliwości zastosowania Pomysłu lub Produktu,
- obszar konkurencji dla Produktu,
- możliwości związane z prawną ochroną Produktu,
- ryzyka prawne związane z wykorzystaniem Pomysłu lub wytworzeniem Produktu.
Pomysły uznane przez ekspertów za spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1
powyżej, po zatwierdzeniu ich oceny przez zarząd Koordynatora Klastra, kwalifikowane
są do etapu Preinkubacji.
Decyzje Koordynatora Klastra o zakwalifikowaniu danego Pomysłu do etapu Preinkubacji
są dyskrecjonalne i ostateczne. Zgłaszający bez zbędnej zwłoki zostanie poinformowany
o decyzji, a w przypadku, gdy ta będzie pozytywna, Koordynator Klastra zaproponuje
Zgłaszającemu zawarcie stosownej umowy.
§7
1.
2.
Celem Preinkubacji Pomysłu jest udzielenie przez Koordynatora Klastra wsparcia w
przygotowaniu Pomysłu do komercjalizacji oraz, w przypadku, gdy przeprowadzone
analizy potwierdzą potencjał rynkowy Pomysłu lub Produktu, wsparcie w założeniu
spółki celowej lub skojarzenie Zgłaszającego z inwestorem zewnętrznym.
Preinkubacja Pomysłu z wykorzystaniem pomocy de minimis odbywać się może
wyłącznie po zawarciu przez Koordynatora Klastra i Zgłaszającego odrębnej umowy
określającej zakres współpracy i wysokość udzielonej pomocy de minimis.
Siedziba firmy: BTM Innovations sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP: 701-024-9489, REGON: 142511360,
[email protected], tel: +48 22 101 17 90 fax: +48 22 101 17 91, kapitał zakładowy 52.400 zł
3.
Koordynator Klastra będzie finansował lub współfinansował usługi w ramach
Preinkubacji korzystając ze środków pochodzących z Dotacji. W umowie, o której
mowa w ustępie poprzedzającym, zachowane zostaną następujące podstawowe
zasady korzystania z Dotacji:
- usługi dotyczące preinkubacji Pomysłów (w szczególności analizy, wyceny,
strategie i innego rodzaju opracowania) zgłoszonych przez publiczne uczelnie (w
tym uczelniane centra transferu technologii lub uczelniane spółki celowe) lub
publiczne jednostki naukowe oraz osoby fizyczne, w szczególności wynalazców,
zostaną sfinansowane przez Koordynatora Klastra w 100%, przy czym prawa do
wytworzonej dokumentacji pozostają przy Koordynatorze Klastra, który udzieli
Zgłaszającemu bezpłatnej, nieodwoływalnej, nieprzenaszalnej i bezterminowej
licencji na korzystanie na własne potrzeby z przedmiotowej dokumentacji,
- usługi świadczone w ramach preinkubacji Pomysłów zgłoszonych przez
przedsiębiorców zostaną współfinansowane w formie pomocy de minimis, a
wysokość dofinansowania wyniesienie 50%.
§8
Zgłaszający, przekazując Koordynatorowi Klastra formularz zgłoszeniowy w trybie
określonym w § 5 Regulaminu oświadcza, że posiada takie uprawnienie i wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych wszystkich osób, których dane zgłoszenie dotyczy,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27.08.1997 (Dz. U. 2002, nr 101,
poz. 923 z późn. zm.).
§9
1.
2.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnego
oraz stosowne regulaminy dotyczące Dotacji, a w pozostałych przypadkach decyzje
podejmować będzie zarząd Koordynatora Klastra.
Koordynator Klastra zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili.
Nowy regulamin wchodzi w życie w momencie jego upublicznienia na stronie
www.btminnovations.pl, a jego papierowa wersja dostępna jest także w biurze
Koordynatora Klastra. Do Pomysłów zgłoszonych przed dniem wejścia w życie
nowego regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że strony ustalą
inaczej.
Siedziba firmy: BTM Innovations sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP: 701-024-9489, REGON: 142511360,
[email protected], tel: +48 22 101 17 90 fax: +48 22 101 17 91, kapitał zakładowy 52.400 zł
Download