zasoby partnerskie i wspó*dzia*anie organizacji

advertisement
ZASOBY PARTNERSKIE I
WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZACJI
ZASOBY PARTNERSKIE
 Obustronne korzyści – także przejście od klienta do




partnera;
Jakościowy charakter;
Długi okres wykształcania;
Trudne do skopiowania;
Trudność wyceny;
PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE
 Koszty transakcyjne;
 Dostęp do strategicznych zasobów;
 Poszerzanie rynku;
 Ograniczanie ryzyka;
PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE
 Globalizacja gustów;
 Globalizacja technologiczna;
 Korzyści skali;
 Niepokoje gospodarcze.
FORMY WSPÓŁPRACY
 Handel;
 Wzajemne świadczenia;
 Franchising;
 Integracja pionowa;
 Wspólne przedsięwzięcia;
 Sieci – klastry;
 Partnerstwo publiczno - prywatne
 Pożyczki, najem, dzierżawa
 …
REZULTATY
 Wzrost jakości;
 Lepsze badania;
 Korzyści dla konsumenta;
 Ewolucja struktur.
REZULTATY DLA ORGANIZACJI
 Lepsza alokacja zasobów;
 Większa elastyczność produkcyjna;
 Obniżenie kosztów;
 Skrócenie cyklu rozwoju produktu;
 Lepsza siła przetargowa;
 Lepsza pozycja konkurencyjna.
Klaster przemysłowy
 Koncentracja przestrzenna,
 Jednocześnie współpraca (np. pionowa) i
konkurencja,
 Firmy, ośrodki badawcze, pozarządowe,
 Teoria – Marshall – regiony się specjalizują,
 Dolina Krzemowa, Klaster lotniczy.
Klaster - efekty
 Dyfuzja wiedzy,
 Postęp naukowy – jest gdzie testować,
 Obniżanie kosztów transportu i infrastruktury,
 Rotacja kadry,
 Wzrost konkurencji,
 Mniej kosztów transakcyjnych,
 Zaufanie – pozyskiwanie klientów,
 Szansa dla mniejszych firm
Wspieranie klastra przez samorząd
 Tworzenie infrastruktury;
 Dopasowanie programu oświatowego;
 Wspieranie na uczelniach prac badawczo –
rozwojowych w danym kierunku;
 Organizowanie spotkań uczestników;
 Promocja klastra – przyciąganie uczestników;
 Parki technologiczne nastawione na wsparcie
klastra.
Pułapki przy wspieraniu klastra
 Tworzenie klastrów od podstaw;
 Wspieranie klastrów, których przewaga
konkurencyjna została zniwelowana przez
zewnętrznych konkurentów lub nowocześniejszą
technologię.
http://agrobiocluster.pl/
http://www.dolinalotnicza.pl/
http://www.slaskiklasterdrzewny.pl/pl/index.php
WSPÓŁDZIAŁNIE ORGANIZACJI
PUBLICZNYCH Z PRYWATNYMI I
SPOŁECZNYMI
 Strategie rozwoju;
 Uwzględnienie potrzeb org. społecznych np. przy
przetargach;
 Możliwość uzyskania finansowania publicznego
przez org. społeczne;
PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE
 jest umową o współpracy między podmiotem




publicznym, prywatnym (społecznym), w ramach
której partner prywatny w całości lub w części
ponosi nakłady na wykonanie przedsięwzięcia
będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich
poniesienie przez osoby trzecie.
Może być umową długofalową a nie na jeden
projekt; - wspólne działanie dla przyciągnięcia
inwestorów i funduszy
Ustawa;
Długookresowy charakter;
Głównym odbiorcą jest sektor publiczny i on
wyznacza warunki.
PPP
 Efekt synergii;
 Zdolność transformacji – biznes rozumie potrzeby
społeczne i na odwrót;
 Powiększenie budżetu – większa siła przebicia;
 Lepszy marketing miejsca;
 Wzrastający kapitał zaufania.
PPP
 Przedsięwzięcia użyteczności publicznej;
 Obie strony zaangażowane instytucjonalnie i
kapitałowo;
 Solidarny podział korzyści i ryzyka;
 Cały cykl przedsięwzięcia: od projektu po
eksploatację.
http://www.portalsamorzadowy.pl/raport/mieszkan
ia-komunalne-beda-powstawac-w-formuleppp,73744.html
https://www.youtube.com/watch?v=0fswmwc6Hno
Download