list intencyjny - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
LIST INTENCYJNY
Podpisany w Łodzi w dniu 9 listopada 2011 roku w Łodzi pomiędzy:
Polskim Konsorcjum Bioregionów, w którego skład wchodzą:
Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w którego imieniu działają:
a/
Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w którego
imieniu działają:
a/
Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w którego
imieniu działają:
a/
Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w którego
imieniu działają:
a/
Województwo Dolnośląske z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław, w którego imieniu działają:
a/
Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w którego imieniu działają:
a/
Województwem Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w którego imieniu działają:
a/
a
Osobą upowaznioną do reprezentacji, Region Poludniowo-Morawski, Czechy
Osobą upowaznioną do reprezentacji Rady Miejskiej Rygi, Łotwa
Osobą upowaznioną do reprezentacji, Rządowe Biuro Powiatu Csongrád , Węgry
Osobą upowaznioną do reprezentacji, Okręgowy Urząd Samorządu Pest, Węgry
zwanymi dalej Stronami.
1
Mając na uwadze zaangażowanie Stron w działalność z zakresu bio i nanotechnologii, Strony
postanawiają nawiązać współpracę służącą wzmocnieniu ich potencjału, uzyskaniu efektu synergii
działań, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści.
§1
1. Strony postanawiają, inicjować i wspierać wzajemną współpracę w zakresie bio i nanotechnologii
oraz powiązanych gałęzi przemysłu i usług. W tym celu Strony postanawiają w szczególności:
a) określić zasady współpracy Stron w realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na
partycypacji w Środkowoeuropejskim Konsorcjum Bioregionów, w którego skład wejdą
partnerzy reprezentujący wybrane bioregiony z EuropyCentralnej,
b) współpracować na rzecz tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej oraz procesom inwestycyjnym,
c) współpracować na rzecz ułatwienia rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów oraz
podniesienia kontaktów na styku sfer nauki i biznesu,
d) współpracować na rzecz rozwoju działalności edukacyjnej w zakresie biotechnologii,
e) inicjować i wspierać prowadzenie wspólnych projektów w zakresie biotechnologii, w tym
projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i środków publicznych,
f)
informować się wzajemnie o organizowanych konferencjach i seminariach, w których
przewidywany jest udział partnerów zagranicznych, a także podejmować działania w celu
ułatwienia udziału w nich pozostałych Stron,
g) ułatwiać działania promujące Strony wśród podmiotów sektora bio i nanotechnologii
działających na terenie Województwa Łódzkiego oraz na obszarach działania Stron.
§2
1. Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron nawiązania ze sobą współpracy i nie pociąga za
sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze Stron.
2. W celu określenia szczegółowych zasad współpracy oraz realizacji przedsięwzięć podejmowanych
na podstawie niniejszego listu intencyjnego Strony mogą zawierać odrębne umowy.
3. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze przy realizacji niniejszego listu intencyjnego, a także
dołożą wszelkich możliwych i właściwych dla siebie starań oraz podejmą odpowiednie kroki dla
realizacji działań określonych w §1.
§3
Strony wyrażają zgodę na powoływanie się na niniejszy list intencyjny w stosunku do innych Instytucji
oraz na podanie informacji o jego podpisaniu do wiadomości publicznej.
§4
Niniejszy list intencyjny nie narusza samodzielności i nie ogranicza działań statutowych żadnej ze
Stron.
2
§5
Niniejszy list intencyjny sporządzono w siedmiu wersjach językowych obejmujących następujące
języki: angielski, łotewski, czeski, węgierski, polski, po dwóch egzemplarzach dla każdej ze Stron
(wersja w języku angielskim oraz ojczystym).
§6
Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania
Podpisy Stron:
Województwo Łódzkie ……………………………………………………..
Województwo Małopolskie ……………………………………………………..
Województwo Wielkopolskie ……………………………………………………..
Województwo Pomorskie ……………………………………………………..
Województwo Dolnośląske ……………………………………………………..
Województwo Mazowieckie……………………………………………………..
Województwo Kujawsko – Pomorskie ……………………………………………………..
Osoba upowazniona do reprezentacji, Region Południowo-Morawski, Czechy - …………………………………
Osoba upowazniona do reprezentacji Rady Miejskiej Rygi, Łotwa - ……………………………………………………
Osoba upowazniona do reprezentacji, Rządowe Biuro Powiatu Csongrád , Węgry - ……………………………
Osoba upowazniona do reprezentacji, Okręgowy Urząd Samorządu Pest, Węgry…………………………………
3
Download