2004/027647 0 1 Zestawienie zada* do PRL na lata 2007-2013

advertisement
Załącznik - Tabela nr 2 - Zestawienie projektów o zasięgu wojewódzkim
Lp.
Nazwa projektu/rodzaj działania
Jednostka realizująca/kontakt
Ramy czasowe
Powiązanie
z obszarami
priorytetowymi
art. 2 i art.3
Dyrektywy ITS
Informacje techniczne/zakres prac
Województwo Mazowieckie
1. Systemy informacyjne dla
regionalnych przewoźników
kolejowych
Koleje Mazowieckie, Warszawska
Kolej Dojazdowa:
[email protected],
[email protected]
w trakcie
realizacji
2.I. i IV.
3. a)
GPS, system detekcji stanów awaryjnych
taboru DSAT
2. Stworzenie zintegrowanego systemu Województwo Mazowieckie,
transportu zbiorowego
[email protected]
rozpoczęty
2. I. i IV.
3. a)
możliwość
planowania
podróży
z
przystanku
w jednym
mieście
do
przystanku w drugim mieście i zakupu
biletu na całą podróż oraz wzajemne
uznawanie
i
ujednolicenie
biletów
kolejowego/kołowego
transportu
samochodowego
oraz
komunikacji
miejskiej
3. Zarządzanie ruchem na drogach Mazowiecki Zarząd Dróg
wojewódzkich
Wojewódzkich,
[email protected]
w trakcie
realizacji
2. II
3. b)
acykliczne
sterowanie
ruchem
dostosowujące parametry sterowania do
istniejącego
ruchu
w
izolowanych
sygnalizacjach świetlnych nie objętych
scentralizowanymi
obszarowymi
systemami sterowania i zarządzania
ruchem
2. I. i II
3. b), c)
CCTV, systemy WIM
Województwo Łódzkie
4. Rozbudowa systemu pn:
„Inteligentne systemy transportumonitorowanie obciążenia dróg” o
elementy sterowania ruchem,
przekazywanie informacji wizualnej
użytkownikom ruchu oraz
zabezpieczenie kompatybilności
wymiany danych z innymi
aplikacjami ITS
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Włodzimierz Maciejewski, e-mail:
[email protected]
zrealizowany
Województwo Małopolskie
5. Inteligentny System Sterowania
Ruchem Regionu Podhalańskiego
(ISSRRP)
Zarząd dróg wojewódzkich, Patryk
Zakrzewski,
[email protected]
zrealizowany
2. I., II. i III
3. b), c)
internet, nawigacja GPS, radio, GSM
6. Zintegrowany System Sterowania
Ruchem w Małopolsce (ZSSRM)
j/w
w trakcie
realizacji
2.I.
3. b), c)
ANPR, VMS oraz CCTV i meteo
7. Małopolska Karta Aglomeracyjna –
system zarządzania transportem
zbiorowym w Województwie
Małopolskim
j/w
w trakcie
realizacji
2. I.
3. a)
GPS, system informacji pasażerskiej,
system
zintegrowanego
biletu
komunikacyjnego
(Małopolska
Karta
Aglomeracyjna),
zintegrowany
z
Krakowską Kartą Miejską oraz Tarnowską
Kartą Miejską, obejmujący swym zakresem
System Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz
parkingi Parkuj i Jedź
2. I.
3. a)
System informatyczny pozwalający na
obsługę płatności za usługi dostarczane
przez instytucje publiczne. Równolegle do
funkcji pieniądza elektronicznego karta
stanowić będzie identyfikator mieszkańca
oraz
nośnik
certyfikatu
podpisu
elektronicznego.
Więcej szczegółów na www.kartaskup.pl
2. II
b)
akomodacyjne systemy sterowania ruchem
drogowym, pętle indukcyjne, kamery tv
2. II. i III.
b), c)
Budowa/przebudowa
sygnalizacji
świetlnych z cyklicznym sterowaniem
ruchem
dostosowującym
parametry
sterowania do aktualnego natężenia ruchu,
nie objętych scentralizowanym systemem
zarządzania. Montaż znaków aktywnych.
Województwo Śląskie
8. Śląska Karta Usług Publicznych
KZK GOP), który nadzoruje
w trakcie
wdrażanie projektu, a także
realizacji
dwadzieścia jeden miast aglomeracji (opóźniony)
śląskiej
Michał Balion
[email protected]
Województwo Lubelskie
9. Zarządzanie ruchem drogowym
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Tadeusz Bień [email protected]
zrealizowane
Województwo Lubuskie
10. Zarządzanie ruchem na drogach Zarząd Dróg Wojewódzkich w
wojewódzkich
Zielonej Górze
[email protected]
zrealizowane
11. Działania inwestycyjne w zakresie
poprawy stanu technicznego sieci
drogowej oraz w zakresie BRD
Działania
inwestycyjne
remontów,
przebudów
infrastruktury drogowej
w
i
zakresie
budów
Województwo Kujawsko-Pomorskie
12. Zakup systemu monitoringu dróg
wojewódzkich
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy,
[email protected]
zrealizowany
2. II.
Zaprojektowanie i zainstalowanie systemu
monitoringu dróg wojewódzkich w zakresie
preselekcyjnej kontroli pojazdów na terenie
województwa kujawsko – pomorskiego.
Zbudowano 3 stacje preselekcyjnego
ważenia pojazdów w ruchu: DW 251 – m.
Kościelec, DW 552 – m. Papowo
Toruńskie, DW 241 – m. Kcynia.
Stworzono serwis WWW służący do
prezentacji danych gromadzonych w
systemie centralnym.
2. III
3. b), c)
Stacje meteo, kamery 1,3 MPixel, tablice
zmiennej treści
2. I.
3. a)
stworzenie i uruchomienie karty PEKA,
która będzie zapewniała użytkownikom
kilka funkcjonalności (m.in. jednolity
system płatności za komunikację, jednolity
bilet parkingowy w całej aglomeracji).
2. III i IV
3. b) i c)
Urządzenia do pomiaru i kontroli prędkości,
stacje meteorologiczne
Województwo Świętokrzyskie
13. Kompleksowe wykonanie 8 sztuk
stacji osłony meteorologicznej na
terenie województwa
świętokrzyskiego
Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
Marcin Dulewicz
[email protected]
w trakcie
realizacji
Województwo Wielkopolskie
14. Poznańska Elektroniczna Karta
Aglomeracyjna
Powiat poznański i Miasto Poznań,
[email protected]
w trakcie
realizacji
Województwo Opolskie
15. Rozbudowa dróg wojewódzkich
województwa opolskiego
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zrealizowane
[email protected]
Download