tre_ci_programowe___sterowanie_ruchem___tematyka_wyk_ad_w

advertisement
Tematyka wykładów STEROWANIE RUCHEM CZŁOWIEKA
I. Organizacja ośrodków nerwowych odpowiedzialnych za sterowanie ruchem
Mechanizmy kontroli ruchem dowolnym: kora mózgu, ośrodki podkorowe, ośrodki rdzeniowe.
II. Kontrola postawy pionowej ciała.
Pionowa Postawa ciała-model odwróconego wahadła. Rola wrażeń wzrokowych w kontroli
postawy ciała. Rola proprioreceptorów w kontroli postawy ciała. Wyprzedzające i korekcyjne
dostosowanie posturalne. Poglądy na temat posturalnych synergii. Diagnostyka postawy ciała.
Podstawy neurorehabilitacji postawy ciała.
III. Najnowsze poglądy na temat lokomocji oparte na przeglądzie literatury
Ruchy lokomocyjne. Dwa sposoby podejścia do zagadnienia lokomocji a/ programowanie ruchu, b/
generator dynamicznego wzorca. Ośrodki lokomocji. Lokomocja rdzeniowa. Diagnostyka chodu.
IV. Udział struktur mózgowych w procesach uczenia się i pamięci
Dualizm Kartezjusza oraz komórkowy mechanizm pamięci. Uczenie się i zapamiętywanie.
Poszukiwanie engramu pamięci w prostszych formach uczenia się. Poszukiwanie engramu pamięci
w złożonych formach uczenia się. Plastyczność ośrodków w korze mózgu a mechanizmy uczenia
się i pamięci.
IV. Neurobiologiczne mechanizmy zachowań człowieka obejmujących zachowania ruchowe
złożonych aktów ruchowych takich jak ruchy manipulacyjne
Najnowsze poglądy na temat sterowania ruchami manipulacyjnymi oparte na przeglądzie literatury.
V. Rola elektromiografii i mechanomiografii w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych
oraz ośrodkowego układu nerwowego na podstawie przeglądu literatury
Najnowszy przegląd piśmiennictwa w zakresie wykorzystania EMG i MMG w diagnostyce oraz
ocenie postępu powrotu funkcji ruchowych w chorobach nerwowo-mięśniowych.
VI. Elektroencefalografia jako metoda oceny mechanizmów ośrodkowego układu nerwowego
sterowania ruchem człowieka
Metody rejestracji i analiz sygnału EEG. Różnice aktywności ośrodków korowych w zależności od
funkcji i czynności mięśni. Mechanizmy procesu zmęczenia w obrazie sygnału EEG.
VII. Co nowego w metodach neuroobrazowania mózgu
Neurobiologiczne mechanizmy sterowania ruchem dowolnym i wywoływanym człowieka za
pomocą metod służących do oceny struktur ośrodkowego układu nerwowego(MRI) oraz ich funkcji
(fMRI, TMS, MEG).
Download