sciagnij

advertisement
1. Wstęp
Układ nerwowy koordynuje i reguluje czynności narządów w organizmie i
umożliwia jego dostosowanie się do otoczenia i zachodzących w nim zmian.
Jednostką morfologiczno-czynnościową układu nerwowego jest komórka nerwowa
(neuron). Składa się ona z ciała komórkowego i dwojakiego rodzaju wypustek — dendrytu i
neurytu. Dendryt przewodzi bodźce do komórki. Może być pojedynczy, najczęściej jednak
jest ich kilka, jest rozgałęziony. Neuryt, zwany też wypustką osiową (axon), przewodzi
bodźce od komórki, jest pojedynczy, na całym przebiegu jednakowej grubości,
nierozgałęziony. Kierunek przebiegu impulsów jest stały, w dendrycie do, w neurycie zaś
od komórki — jest to prawo polaryzacji dynamicznej.
Podstawową czynnością układu nerwowego jest odruch biegnący po drodze, zwanej
łukiem odruchowym. Są łuki proste i złożone. Łuk odruchowy prosty składa się z dwóch
neuronów: z neuronu czuciowego i ruchowego. Receptor przyjmuje bodziec, przetwarza w
impuls, który biegnie do komórki czuciowej, stąd przenosi się na komórkę ruchową i dalej do
efektora. Przechodzenie impulsu z jednego neuronu na drugi odbywa się przez styk
(synapsa). W łukach odruchowych złożonych znajdują się neurony wstawkowe między
neuronem czuciowym i ruchowym. Część odruchów przebiega nieświadomie — dotyczy to
działania narządów wewnętrznych, część uświadamiamy sobie już po ich zaistnieniu, np.
szybkie cofnięcie ręki po dotknięciu gorącego przedmiotu.
W układzie nerwowym istnieją oprócz odruchów, a więc nieświadomych i
mimowolnych reakcji na bodźce, czynności świadome, takie jak działanie mięśni
prążkowanych i czynności wyższego rzędu, integracja, kojarzenie, wszelkie przejawy życia
psychicznego.
Układ nerwowy dzieli się na dwie części:
 układ somatyczny
 układ autonomiczny
W skład układu somatycznego wchodzi ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy
układ nerwowy. Układ ośrodkowy zawiera mózgowie (encephalon) i rdzeń kręgowy
(medulla spinalis). Obie te części są schowane i zarazem chronione przez osłonę kostną —
mózgowie przez czaszkę, a rdzeń przez kręgosłup.
Układ obwodowy zawiera nerwy (nervi) i zwoje (ganglia), czyli to wszystko, co
mieści się poza układem ośrodkowym i łączy go z narządami (31 par nerwów rdzeniowych,
oznaczonych liczbami arabskimi i 12 par nerwów czaszkowych oznaczonych liczbami
rzymskimi).
Układ autonomiczny składa się z dwóch części: układu współczulnego i przywspółczulnego.
Układ autonomiczny unerwia narządy wewnętrzne.
Ośrodkowy układ nerwowy jest zbudowany z istoty szarej i białej. Istotę szarą
stanowią komórki nerwowe. Pokrywa ona w postaci płaszcza lub kory część ośrodkowego
układu nerwowego i tworzy skupienia w jego wnętrzu jako słupy i jądra. Istota biała składa
się z wypustek komórek nerwowych. Tworzą one pęczki, które łączą odcinki ośrodkowego
układu nerwowego między sobą jako jego drogi lub szlaki.
Wypustki wychodzące poza ośrodkowy układ nerwowy tworzą nerwy (nervi), które
w zależności od kierunku przewodnictwa są nerwami ruchowymi lub czuciowymi albo też
nerwami mieszanymi ruchowo-czuciowymi. Specjalny rodzaj nerwów czuciowych stanowią
nerwy zmysłowe, przewodzą one określone rodzaje czucia, np. nerwy wzrokowe bodźce
świetlne, nerwy węchowe bodźce węchowe. Zależnie od miejsca wyjścia określamy nerwy
jako czaszkowe lub mózgowe i nerwy rdzeniowe.
Zgrupowanie komórek nerwowych leżące poza ośrodkowym układem nerwowym nosi
nazwę zwoju. Zwoje nerwowe są związane z nerwami czaszkowymi, rdzeniowymi i wchodzą
w skład układu autonomicznego, współczulnego i przywspółczulnego.
2. Tkanka nerwowa
Tkanka nerwowa powstaje w okresie zarodkowym z ektodermalnego nabłonka płyty
nerwowej. W czasie przekształcania się powstającej z tej płyty rynienki nerwowej w cewę
nerwową z brzegów rynienki, z tzw. grzebieni nerwowych, wędrują grupy komórek, które
skupiają się potem w dwa symetryczne szeregi pierwotnych zwojów rdzeniowych,
układających się po obu stronach cewy nerwowej. Część tych komórek przesuwa się dalej na
brzuszną powierzchnię zawiązującego się kręgosłupa, aby utworzyć tam zwoje współczulne
układu autonomicznego. Elementy wszystkich powyższych zawiązków układu nerwowego
różnicują się dalej w dwóch kierunkach: część, tzw. neuroblasty, przekształca się w komórki
nerwowe, część druga, spongioblasty, da początek komórkom tkanki glejowej ośrodkowego
układu nerwowego oraz komórkom pokrewnym występującym poza tym układem (np.
komórki osłonkowe, czyli lemocyty, obwodowych włókien nerwowych).
Komórka nerwowa składa się z zawierającego jej jądra (rzadko dwa lub więcej) ciała
komórkowego, czyli perykarionu, i z wypustek nerwowych (dendryty, neuryt – axon).
Tkanka nerwowa składa się z neuronów. Neuron
jest podstawową jednostką architektoniczną układu
nerwowego. Wyróżniamy w nim ciało neuronu
(plazmę i jądro), zwane zazwyczaj komórką
nerwową, oraz dwa rodzaje wypustek, tzw. włókna
nerwowe:
krótkie,
rozgałęzione
wypustki
plazmatyczne dendryty, oraz osiągającą często
znaczną długość wypustkę osiową — neuryt.
Średnica komórek nerwowych, czyli ciał
neuronów, waha się od kilku do stukilkudziesięciu
mikrometrów. Neurony mają różne kształty.
Charakterystyczne dla komórki nerwowej jest
występowanie w jej plazmie neurofibrylli i
substancji tigroidalnej, tzw. ciałek Nissla.
Neurofibrylle są to włókienka plazmatyczne.
Przenikają one plazmę neuronu gęstą siecią i
wnikają do jego wypustek. Ciałka Nissla są
ziarnami chromatyny leżącymi w plazmie poza
obrębem jądra. W neuronach gromadzą się zapasy
glikogenu, ciał lipidowych i pigmentu.
Włókna osiowe — neuryty — są to wiązki
neurofibrylli
otoczone
niewielką
ilością
protoplazmy oraz błoną komórkową —
aksolemmą. Wiązka taka, zwana walcem osiowym
(aksonem), może być prócz tego otoczona
specjalnymi osłonkami. Zależnie od obecności i
budowy tych osłon wyróżnia się 3 rodzaje
neurytów:
 włókna bezrdzenne otoczone na zewnątrz
aksolemmy tylko cienką neurolemmą, czyli
osłonką Schwanna, utworzoną z komórek
neurogleju. Włókna te występują w
nerwach
układu
nerwowego
autonomicznego.
 włókna rdzenne, czyli mielinowe, mające
poza osłonką Schwanna otoczkę z mielmy
— substancji galaretowatej, zawierającej
lecytynę i tłuszcze. Tworzy ona charakterystyczne
przewężenia
zwane
przewężeniami Ranviera, umożliwiające
przenikanie z otoczenia do wnętrza
komórki substancji odżywczych i jonów
sodu. Poziom stężenia jonów sodu we
włóknie nerwowym ma podstawowe
oznaczenie w procesie przewodzenia
bodźca w postaci impulsu prądu
elektrycznego wzdłuż włókna. Włókna o
podwójnej osłonce: mielinowej i Schwanna
występują w nerwach obwodowych
układu nerwowego ośrodkowego.

włókna nagie nie okryte na powierzchni aksolemmy żadną osłonką. Występują w
zakończeniach nerwów dotykowych i bólowych.
Krótkie, rozgałęzione dendryty, przewodzące podniety ku ciału komórki i
warunkujące łączność pomiędzy neuronami, rzadko wychodzą poza obręb układu
ośrodkowego. Długie neuryty łączą układ nerwowy ośrodkowy z narządami, od których
przewodzą podniety do odpowiednich ośrodków układu nerwowego ośrodkowego lub „rozkazy" z odpowiednich ośrodków mózgu i rdzenia do narządów wykonawczych.
Neuryt rozgałęzia się zwykle na końcu na szereg gałązek, które łączą się z drugim
neuronem, przekazując mu podniety, lub z komórkami narządu, któremu przekazują impulsy.
Połączenia te noszą nazwę styków lub synaps.
Aksolemma - błona plazmatyczna bezpośrednio otaczająca każde włókno nerwowe
zbudowana jest z fosfolipoproteidu, czyli związku białka, substancji tłuszczowej i fosforanu.
Ona to przewodzi impulsy wzdłuż włókna nerwowego.
3. Synapsy
Synapsą nazywa się miejsce, w którym nerwy
łączą się ze sobą lub w którym nerw łączy się z
mięśniem, lub gruczołem. Przewodzenie w tych
małych „przerwach" odbywa się za pomocą
neuroprzekaźnika, który jest wydzielany przez
włókno presynaptyczne, a działa na włókno
postsynaptyczne. Impuls elektryczny nie może
przeskoczyć tej „przerwy", nie jest wystarczająco
silny. Przewodzenie w synapsie zilustrowano na
ryc. 4.7. Jest wiele różnych przekaźników w
układzie nerwowym, ale przede wszystkim
wydzielana jest acetylocholina. Powoduje ona
depolaryzację
w
sąsiadującej
błonie
postsynaptycznej, która, aby zapobiec gromadzeniu się acetylocholiny, wydziela
cholinoesterazę, enzym rozkładający acetylocholinę.
Liczba synaps w łuku odruchowym może być niewielka, np. dwie w prostym odruchu
kolanowym. W tym przypadku w oun jest jeden neuron łączący neuron czuciowy z neuronem
motorycznym i z tego powodu zmiana aktywności może być niewielka.
Zwykle w zależności od różnorodności przekazywanych informacji i możliwości ich
modyfikowania rodzaj połączeń jest bardziej skomplikowany. Przewodzenie w synapsach
może być hamowane, a informacja z jednego źródła może być słabsza od innej z innego
źródła, dlatego oun reaguje na wybrane sygnały, a nie na wszelkie dostępne. Na przykład czucie
bólu może być czasem zablokowane przez pobudzenie nerwów hamujących, biegnących w
tym samym włóknie. Jest to dokładniej omówione w podręcznikach fizjologii układu
nerwowego, np. Ottson, Physiology of the Nervous System, Macmillan, London 1982.
Szczególnie złożony jest problem przekaźników i włókien nerwowych w oun (ryc. 4.8).
Wydzielanie i działanie neuroprzekaźników pojawia się w ograniczonych częściach mózgu
nie tylko w synapsach i wydaje się, że przy zasadzie „wszystko albo nic" część komórek
mózgowych powoduje fale depolaryzacji w ograniczonych miejscach, nie stosując się do tej
zasady. W oun są dokładnie określone drogi czuciowe i motoryczne (patrz str. 181 i 182), ale
wyższe funkcje oun
nie mają tak dokładnie określonych dróg przewodzenia i dlatego mogą być one
przewodzone, mimo że określona część mózgu została wycięta. Dokładna fizjologia
procesu pamięci, intelektu, emocji jest ciągle intensywnie badana.
5. Glej
Glej, czyli neuroglej, tworzy zrąb tkanki nerwowej właściwej ośrodkowego układu
nerwowego i pośredniczy w jej odżywianiu. Powstaje on ze spongioblastów, komórek cewy
nerwowej. Spongioblasty wnikają w głąb różnicującej się tkanki nerwowej i tam
przekształcają się w następujące rodzaje komórek gleju:
 astrocyty włókienkowe są to gwiazdkowate komórki o długich, słabo rozgałęzionych
wypustkach, zawierające w swej cytoplazmie cienkie włókienka glejowe. Występują
one
głównie
wśród
włókien
rdzennych
istoty
białej
rdzenia
i mózgowia. Część tych wypustek oplata naczynia krwionośne i pośredniczy
między nimi a właściwą tkanką nerwową w wymianie materii
i odżywianiu.
 astrocyty protoplazmatyczne kształtem podobne są do poprzednich, lecz tworzą
wypustek więcej i bardziej rozgałęzionych; zawierają liczne mitochondria.
Komórki te występują wśród komórek nerwowych istoty szarej ośrodkowego
układu nerwowego; wypustkami swymi oplatają komórki nerwowe i pośredniczą w
wymianie materii między nimi a naczyniami krwionośnymi.
 komórki gleju skąpowypustkowego, czyli oligodendrogleju, są mniejsze od
poprzednich, mają krótkie, cienkie wypustki i występują na powierzchni włókien
rdzennych mózgowia i rdzenia, gdzie odgrywają rolę podobną do
roli komórek osłonkowych (lemocytów) w stosunku do włókien rdzennych
obwodowych,
tj.
wytwarzają
osłonki
mielinowe
włókien
białych
ośrodkowego
układu
nerwowego.
Ponadto
w
ośrodkowym
układzie
nerwowym
występują
liczne
drobne
komórki
mikrogleju,
czyli
mezogleju, o długich, cienkich wypustkach, pokrytych licznymi krótkimi wpustkami
drugorzędnymi. Komórki te powstają w okresie płodowym z elementów mezenchymy
wnikającej do tkanki nerwowej mózgowia i rdzenia wraz z naczyniami
krwionośnymi. Z takim pochodzeniem wiąże się ich zdolność do zmiany kształtu na
przypominający komórki żerne tkanki łącznej; mają one również zdolność do ruchu
pełzakowatego i do fagocytozy. Odgrywają istotną rolę w procesach
patologicznych w usuwaniu obumarłych elementów tkanki nerwowej.
 wyściółka (ependyma). Komórki wyściółki — ependymocyty, zwane także glejem
nabłonkowym — wyścielają od wewnątrz światło kanału środkowego w rdzeniu
kręgowym oraz komór mózgu. Od strony światła kanału, tj. na swej wolnej
powierzchni, mają drobne włoski i nazywają się komórkami wyściółki migawkowymi
Sięgają one do płynu mózgowo-rdzeniowego. Natomiast ze strony przeciwnej
komórki te mają długie wypustki, które biegną w głąb utkania tkanki nerwowej.
Inną postacią komórek wyściółki są tanycyty. Mają one długie wypustki — do 500
im, odchodzące od podstawy tych komórek. Wypustki te sięgają do przestrzeni
przynaczyniowej. Tanycyty w części w pobliżu szczytu komórki są ze sobą połączone
złączami zwartymi.
6. Mózgowie
Mózgowie (encephalon) jest tą częścią ośrodkowego układu nerwowego, która mieści
się w jamie czaszki. W przedłużeniu rdzenia kręgowego ciągnie się nieparzysta część, zwana
pniem mózgu, sięgająca w czaszce od otworu potylicznego wielkiego po siodło tureckie. Z
przedniego zakończenia pnia wyrastają parzyste półkule mózgu, które są u człowieka bardzo
dobrze wykształcone i rozrastają się we wszystkich kierunkach, wypełniając jamę czaszki.
Pień mózgu zgodnie z przebiegiem jego rozwoju dzieli się na część tylną, środkową i
przednią. Część tylna, zwana tyłomózgowiem składa się z rdzenia przedłużonego, mostu
i
móżdżku (cerebellum). Część środkowa to śródmózgowie, a część przednia
międzymózgowie.
Rdzeń przedłużony (medulla oblongata) wykazuje zewnętrzne podobieństwo do rdzenia
kręgowego, wewnątrz zmienia się stosunek istoty szarej do białej.
Istota biała pnia składa się z dróg zstępujących i wstępujących oraz połączeń
własnych. Drogi zstępujące ruchowe tworzą dwa układy — piramidowy prowadzący
bodźce do mięśni prążkowanych, podzielony na część przeznaczoną dla jąder ruchowych
nerwów czaszkowych i dla rogów przednich rdzenia kręgowego, oraz układ
pozapiramidowy prowadzący bodźce do mięśni prążkowanych, złożony z szeregu dróg
wychodzących z jąder pnia mózgu i dochodzących do rogów przednich rdzenia kręgowego.
Te dwa układy biegną po stronie dolnej (brzusznej) pnia mózgu. Drogi czuciowe wstępujące
układają się bardziej od strony tylnej (grzbietowej) pnia. Są to drogi kilkuneuronowe,
prowadzące różne rodzaje czucia.
Z najbardziej wysuniętej ku przodowi części pnia, tj. międzymózgowia, wyrastają
półkule mózgu. Powierzchnia półkuli jest pokryta warstwą istoty szarej, a rozmiary jej
zwiększają się dzięki temu, że początkowo gładka powierzchnia ulega pod koniec życia
płodowego pofałdowaniu i układa się w zakręty pooddzielane od siebie bruzdami. Pod
warstwą szarą, zwaną korą (cortex), znajduje się obfita istota biała, złożona z włókien
biegnących od kory i do kory z niżej położonych ośrodków pnia i rdzenia kręgowego
oraz z włókien łączących odcinki kory w zakresie jednej półkuli, a ponadto symetryczne
części obu półkul.
Pod istotą białą znajdują się jądra własne półkuli, jądra podkorowe, leżące dobocznie od
szarej masy międzymózgowia. Włókna białe, biegnące od kory do pnia mózgu, przewijają się
między jądrami podkorowymi, tworząc oddzielające je pasma białe, co w sumie daje obraz
prążkowany na przemian ułożonej istoty szarej i białej. Każdą półkulę dzieli się na większe
odcinki, zwane płatami (lobi), a nazwy ich są związane z sąsiedztwem kości czaszki, stąd
płat czołowy, skroniowy, ciemieniowy i potyliczny. Do określonych miejsc kory dochodzą stale te same bodźce czuciowe, z innych wychodzą te same bodźce ruchowe, co
stwarza możliwość określenia tych miejsc jako ośrodki, np. ośrodek wzrokowy,
słuchowy, ruchowy.
W półkulach i w pniu mózgu znajdują się przestrzenie wyścielone nabłonkiem
ependymalnym, wypełnione płynem będącym przesączem z krwi i produktem nabłonka — są
to komory mózgu.
Cały układ nerwowy ośrodkowy jest osłonięty błonami łącznotkankowymi,
tworzącymi różnej konsystencji opony mózgowe — bezpośrednio na rdzeniu i mózgu leży
opona miękka, naczyniowa, nad nią leży pajęczynówka, na zewnątrz znajduje się opona
twarda.
Download