Rehabilitacja w reumatologii

advertisement
Rehabilitacja w reumatologii
W 1944 roku po raz pierwszy podjęto próbę opracowania postępowania
diagnostycznego,opertą na badaniach klinicznych , testach laboratoryjnych i
badaniach obrazowych mózgowia i testach neuropsychiatrycznych.W 1999
r.American College of Rheumatology utworzył wielospecjalistyczny komitet do
opracowania nomenklatury zespołów neuropsychiatrycznych występujących w
toczniu rumieniowatym układowym , który opracował definicje i wyodrębnił 19
objawów i zespołów , które opublikowano w „Arthritis and Rheumatoism“ w 1999
roku.
Dziewiętnaście
zespołów
neuropsychiatrycznych
zdefiniowanych przez komitet badawczy ACR
I.Ośrodkowy układ nerwowy
1.Ogniskowe uszkodzenie mózgu
 Choroba naczyń mózgowych (przejściowe ataki niedokrwienne , udar mózgu ,
zapalenienaczyń mózgowych)
 Zaburzenie motoryki (pląsawica)
 Drgawki
 Zespół demielinizacyjny
2.Nieogniskowe uszkodzenie mózgu
 Bóle głowy (łącznie z migreną i łagodną postacią nadciśnienia
wewnątrzczaszkowego)
 Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
3.Rdzeń kręgowy
 Mielopatia - nieraz poprzeczna)
4.Objawy psychiatryczne
 Ostry stan splątania
 Zaburzenia lękowe
 Zaburzenia funkcji poznawczych
 Depersonalizacja
 Zaburzenia nastroju
 Psychoza
II.Obwodowy układ nerwowy
 Uszkodzenie nerwów czaszkowych
 Zespół Guillaina-Barrego
 Mononeuropatia
 Pleksopatia
 Polineuropatia
III.Inne
 Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego.
Zespół antyfosfolipidowy
W zespole antyfosfolipidowym bardzo bogata i różnorodna symptomatologia jest
podobna do występującej w toczniu rumieniowatym układowym.Natomiast zmiany
morfologiczne w naczyniach różnią się.W zaspole antyfosfolipidowym są przede
wszystkim zakrzepowe wynikające przede wszystkim z zaburzeń krzepnięcia.W
zespole antyfosfolipidowym dochodzi do zamknięcia naczyń również z powodu
zatorów , które pochodzą z uszkodzonych zastawek serca głównie mitralnej.
Toczeń rumieniowaty układowy
Po raz pierwszy zajęcie układu nerwowego w toczniu rumieniowtym układowym
opisano ponad 100 lat temu.Częstość zajęcia układu nerwowego ocenia się na 1475% co pozwala przyjąć termin neuropsychiatryczna postać tocznia rumieniowatego
układowego.
U chorego jednocześnie mogą wystąpić różne objawy uszkodzenia układu
nerwowego pochodzące zarówno z układu ośrodkowego , obwodowego jak i
wegetatywnego.Często występują w postaci rzutów i kojarzą się z pojawieniem się
zmian skórnych w postaci livedo reticularis.
Zespół Sjogrena
U 20% chorych z zespołem Sjogrena obserwuje się obwodowe neuropatia.Najczęściej
jest to polineuropatia czuciowa zlokalizowana w kończynach dolnych , rzadziej
polineuropatia ruchowa.W badaniach histopatologicznych u chorych z neuropatią w
przebiegu zespołu Sjogrena stwierdzono niespecyficzne nacieki zapalne w tkance
nerwowej wokół nerwu (epineurium).Powikłania ze strony centralnego układu
nerwowego obserwuje się u 20-30% chorych.Mogą to być objawy ogniskowe lub
pochodzące z rozlanego uszkodzenia mózgowia.podobnie jak w toczniu
rumieniowatym układowym objawy zajęcia centralnego układu nerwowego moga
przypominać stwardnienie rozsiane.U chorych z zespołem Sjogrena obserwuje się w
48% lęk a w 32% depresję.
Twardzina układowa
W twardzinie układowej objawy neurologiczne częściej dotyczą układu
obwodowego.Występuje neuropatia czuciowo-ruchowa , dotycząca z reguły kończyn
dolnych, która to neuropatia może być pierwszym objawem choroby.Przyczyną
polineuropatii może być proces zapalny w obrębie vasa nervorum.
Zapalenie wielomięśniowe i wielonerwowe
Powikłania neurologiczne występują rzadko zazwyczaj w postaci bólów i zawrotów
głowy oraz drgawek.
Układowe zapalenia naczyń
Układowe zapalenia naczyń dotyczą naczyń małych , średnich i dużych.Objawy
neurologiczne występują z różną częstością i pochodzą z centralnego jak i
obwodowego układu nerwowego.Są spowodowane zaburzonym ukrwieniem tkanki
nerwowej.
 Guzkowe zapalenie tętnic zajmuje wśród chorób układowych pierwsze
miejsce pod względem występowania neuropatii obwodowej zwykle
wieloogniskowej lub asymetrycznej polineuropatii.Uszkodzenie nerwów
obwodowych może być jednym z pierwszych objawów choroby.Najczęściej
porażenie dotyczy nerwu strzałkowego.W kończynach górnych zmiany
dotyczą najczęściej nerwu promieniowego.rzadziej dochodzi do ciężkich
powikłań w postaci porażenia czterech kończyn.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
U chorych na zesztywniajace zapalenie stawów kręgosłupa występuje powoli
rozwijający się zespół ogona końskiego,który objawia się zaburzeniem czucia w
okolicy lędźwiowo-krzyżowej , osłabieniem i bólem w kończynach dolnych oraz
stosunkowo rzadko zaburzeniami funkcji zwieracza odbytu i pęcherza.
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Choroba zwyrodnieniowa stawów zaliczana jest do najczęściej występujących chorób
narządu ruchu.Objawy neurologiczne wystepują głównie w chorobie zwyrodnienowej
kręgosłupa.Wyrośla kostne , przepuklina krążka międzykręgowego lub kręgozmyk
powodują objawy uciskowe ze strony rdzenia kręgowego i korzeni.Najczęściej
pochodzą ze strony rdzenia kręgowego i korzeni.Prawdopodobnie wynika to z tego ,
że odcinek szyjny kręgosłupa jest najbardziej ruchliwy zaś odcinek lędźwiowy
najbardziej obciążony.Objawy korzeniowe z odcinka piersiowego są najrzadsze I
charakteryzują się bólami opasującymi.
Bibliografia:Reumatologia kliniczna pod red.Ireny Zimmermann-Górskiej tom 2
str1105.
Układ ruchu
Układ ruchu w skład którego wchodzą układ mięśniowy I kostno-szkieletowy stanowi
mechaniczną podstawę umożliwiającą się poruszanie sie organizmu.Składa się
z mięśni szkieletowych , powięzi , kości , stawów i więzadeł.
Mięśnie
Neuron ruchowy i zaopatrywane przez niego włókna mięśniowe tworzą jednostkę
motoryczną.Tkanka mięśniowa charakteryzuje się bardzo bogatym ukrwieniem oraz
obecnością receptorów czuciowych wrażliwych na rozciąganie.Włókna czuciowe
zakończone są wrzecionkami nerwowo-mięśniowymi.Wrzecionko nerwowomięśniowe zbudowane jest z torebki łącznotkankowej (przedłużenie omięsnej)
otaczającej grupę kilku lub kilkunastu włókien mięśniowych (włókna intrafuzalne)
oraz nerwowych zakończeń czuciowych lub ruchowych.Działanie wrzecionka
mięśniowego utrzymuje prawidłowe napięcie i koordynację pracy mięśni , a poprzez
dodatkowe włókna nerwowe kontroluje ruchy dowolne.Nerwy ruchowe wchodzą do
mięśnia przebijając namięsną i rozgałęziają się na małe nerwy biegnące w omięsnej a
następnie w śródmięsnej jako gałązki nerwowe zaopatrujące poszczególne włókna
mięśniowe.Zakończenie każdej gałązki stanowi końcowa płytka motoryczna
kontrolująca skurcz mięśnia szkieletowego.
Ścięgna
Ścięgna pod względem anatomicznym i czynnościowym stanowią łącznotkankową
składową mięśnia o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej przenoszącą siłę
skurczu mięśnia na ruchome części szkieletu.
Ścięgna z nielicznymi wyjątkami leżą w pochewkach ścięgnistych zbudowanych
z blaszki wewnętrznej i zewnętrznej a zwrócone do siebie powierzchnie blaszek
pokryte są błoną maziową o gładkiej w odróżnieniu od stawów powierzchni.Ślizganie
się ścięgien w pochewkach ścięgnistych wspomagane jest przez obecność płynu
biochemicznie identycznego z płynem stawowym.W niektórych pochewkach znajdują
się krezki ścięgna z naczyniami krwionośnymi i nerwami.
W ścianach naczyń zaopatrujących więzadła i ścięgna są obecne liczne włókna
nerwowe , m.in. współczulne zwężające naczynia , przywspółczulne włókna
rozszerzające i cienkie włókna czuciowe oraz receptory nerwowo-ścięgnowe
tzw.wrzecionka nerwowo-ścięgnowe.Włókna kolagenowe ścięgien łączą się
z kolagenem okostnej tworząc przyczep ścięgna do kości,chrząstek I więzadeł.
Powięzie
Powięzie są to pokrywające mięśnie łącznotkankowe cewy , które ustalają położenie
mięśni oraz oddzialeją je od tkanek sąsiednich i innych mięśni.W niektórych
miejscach tworzą przegrody lub miejsca przyczepu innych mięśni.
Dzięki obecności luźnej tkanki łącznej między namięśną a blaszkami powięzi mięsień
może swobodnie przesuwać się względem nieruchomej powięzi.Powięzie zbudowane
są z dobrze unaczynionych blaszek łącznotkankowych o różnej grubości.
Staw
Staw jest narządem , którego prawidlowe działanie zależy od wzajemnego stosunku
różnych tkanek.Niewydolność jednej jego składowej może prowadzić do zaburzenia
struktury i czynności całego narządu.
Jednostka ruchowa
Jednostka ruchowa jest to pojęcie obejmujące cały alfa-motoneuron I unerwiane przez
niego włókna mięśniowe.Jednostka ruchowa to najmniejszy czynnościowy element
wchodzący w skład mięśnia.Do motoneuronów informacje dochodza z wielu źródeł
bezpośrednio lub za pośrednictwem interneuronów.W odpowiedzi na jeden potencjał
motoneuronu wydzielanych jest zawartość około 60 pęcherzyków synaptycznych do
szczeliny synaptycznej.Acetylocholina z pęcherzyków powoduje poprzez receptory
ulokowane w błonie postsynaptycznej depolaryzację w błonie włókna mięśniowego I
w jej następstwie powstanie potencjału czynnościowego w obrębie płytki.W dalszej
kolejności potencjał ten rozszerza się wzdłuż włókna mięśniowego ku obu jego
końcom i w efekcie przeniesienia na białka kurczliwe wywołuje skurcz tego włókna.
W okresie rozwoju płodowego i we wczesnym okresie po urodzeniu każde włókno
mięśniowe unerwiane jest więcej niż przez jeden motoneuron czyli ma unerwienie
polineuronalne.Im wcześniej ustala się wzór unerwienia tym szybciej człowiek
uzyskuje prawidłową koordynację ruchów.W czasie życia płodowego I kilkunastu lat
po urodzeniu wytwarzają się połączenia między wieloma ośrodkami w centralnym
układzie nerwowym oraz trwa mielinizacja włókien nerwowych wielu dróg
nerwowych.
Regulacja siły skurczu mięśnia
Regulacja siły skurczu mięśnia odbywa się poprzez angażowanie do skurczu
odpowiedniej liczby jednostek ruchowych.Ponieważ każdy potencjał czynnościowy
generowany przez motoneuron
Download