„treści z neurologii dziecięcej” dla studentów II roku studiów

advertisement
REGULAMIN ZAJĘĆ „TREŚCI Z NEUROLOGII DZIECIĘCEJ” DLA
STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, NA ROK AKADEMICKI 2013-2014.
Zajęcia dydaktyczne mają formę:
 wykładów – 15 h dydaktycznych;
 seminarium – 15 h dydaktycznych.
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny.
Opis przedmiotu:
neurologia dziecięca: badanie neurologiczne dziecka, aspekty psychologiczne chorób układu
nerwowego, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciążowookołoporodowym i noworodkowym, mózgowe porażenie dziecięce, wady rozwojowe
ośrodkowego układu nerwowego, choroby układu nerwowego uwarunkowane genetycznymi
zaburzeniami metabolicznymi, padaczka i nie padaczkowe napady drgawkowe u dzieci,
choroby nerwowo-mięśniowe, choroby naczyniowe układu nerwowego u dzieci, fakomatozy,
ostre i przewlekłe choroby infekcyjne układu nerwowego, zespoły pozapiramidowe.
1. Wykłady:
 są prowadzone w języku polskim,
 są obowiązkowe,
 obejmują tematyczne zagadnienia z neurologii dziecięcej określone w sylabusie w roku
akademickim 2013-2014.
2. Seminarium:
 Odbywają się w salach seminaryjnych;
 Obecność na seminariach obowiązkowa;
 Mają formę zajęć w grupach 20 osobowych;
 Zajęcia odbywają się w bloku pięciogodzinnym;
 Tematyka seminarium jest przedstawiana studentom z wyprzedzeniem tygodniowym, tak
aby było możliwe przygotowanie się do zajęć.
 Seminaria obejmują podstawowe choroby neurologiczne w tym:

Zespół Retta, Zespół Piere-Robin, Zespół Trechera-Collinsa;

Mózgowe porażenie dziecięce;

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem nerwu wzrokowego, stwardnieniem
rozległym (rozlane) – choroba Schildera, stwardnienem koncentrycznym Balό;

Zespół Downa;

Opieka nad dzieckiem z miopatią;

Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków;

Opieka nad dzieckiem z zespołem parkinsonowskim;

ADHD – rozpoznanie, diagnostyka, leczenie. Zadania pielęgniarki w opiece nad
dzieckiem z ADHD.

Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych narządów wewnętrznych;

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem mózgu oraz zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych.

Udary mózgowe u dzieci.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z dystrofią mięśniową.

Badanie neurologiczne dziecka w zależności od jego wieku (ocena neurologiczna
noworodka, niemowlęcia, dziecka w wieku poniemowlęcym i dzieci starszych).

Problemy psychologiczne dzieci z chorobami układu nerwowego oraz ich rodzin.
(Zaburzenia w funkcjonowaniu związane z uszkodzeniami o.u.n. Rozwój psychiczny
dzieci z chorobami układu nerwowego. Problemy rodzin dzieci z chorobami układu
nerwowego).

Choroby zakaźne układu nerwowego (wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze).

Zaburzenia rozwojowe o.u.n. i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i
liczby chromosomów.

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciążowookołoporodowym i noworodkowym.

Fakomatozy.

Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z padaczką (napady padaczkowe u noworodków,
stany padaczkowe, zaburzenia psychiczne w padaczce dziecięcej).
 w ramach seminarium studenci przygotowują materiały dydaktyczne w wersji
elektronicznej w programie Microsoft Office Powerpoint.
 na pierwszym slajdzie prezentacji multimedialnej należy umieścić nazwiska i imiona
osób, które pracowały nad wersją elektroniczną pracy.
 warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich zajęć objętych
programem nauczania.
 usprawiedliwienie, w formie stosownego zaświadczenia, student jest zobowiązany
dostarczyć adiunktowi/asystentowi/wykładowcy nadzorującemu zajęcia na kierunku, w
ciągu 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny, powodującej nieobecność.
 w sprawach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują zasady zawarte w
aktualnym Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Medycznym.
Tematyka wykładów:
1. Wodogłowie u dzieci.
2. Przepuklina oponowo-rdzeniowa u dzieci.
3. Padaczka.
4. Zaburzenia mowy i komunikacji dzieci z uszkodzeniami OUN. Charakterystyka zaburzeń
oraz postępowanie terapeutyczne:
- oligofazja (charakterystyka zachowań komunikacyjnych w upośledzeniu umysłowym w
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim);
- przyczyny, patofizjologia i obraz kliniczny afazji dziecięcej (typologia i charakterystyka);
- anartria i dyzartria, zaburzenia jedzenia i komunikacji związane z mózgowym porażeniem
dziecięcym;
- autyzm;
- mutyzm.
5. Podstawy diagnostyki neurologopedycznej.
6.
Czynności pokarmowe niemowlęcia i małego dziecka z uszkodzeniami OUN
(pragmatyka neurologopedyczna).
Tematyka seminarium:
 Zespół Retta, Zespół Piere-Robin, Zespół Trechera-Collinsa.
 Zespół Downa.
 Autyzm.
 Guzy śródczaszkowe u dzieci.
 Udary mózgowe u dzieci.
 Choroby zakaźne układu nerwowego (wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze).
 Mózgowe porażenie dziecięce.
 Dystrofie mięśniowe u dzieci.
 Miopatia.
 ADHD.
 Choroba Schildera, stwardnienem koncentrycznym Balό.
 Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciążowookołoporodowym i noworodkowym.
Efekty kształcenia:
Wiedza:
 Definiuje przyczyny, objawy, metody diagnozowania i leczenie dzieci z wodogłowiem
przepukliną mózgowo-rdzeniową, padaczką, miopatią, dystrofią mięśniową, mózgowym
porażeniem dziecięcym, chorobą Schildera, stardnieniem koncentrycznym Balό, ADHD.
 Definiuje pojęcia: oligofazja, anatria, dyzartria.
 Opisuje zaburzenia mowy i komunikacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu
nerwowego.
 Interpretuje diagnozę neurologopedyczną i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od
stopnia upośledzenia umysłowego.
 Analizuje zaburzenia mowy u dzieci.
 Rozwiązuje problemy pielęgnacyjne dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu
nerwowego.
 Planuje edukację zdrowotną wobec rodziców lub opiekunów dzieci z chorobami
ośrodkowego układu nerwowego.
 Uzasadnia metody postępowania pielęgnacyjnego dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego
układu nerwowego.
Umiejętności:
 Wskazuje problemy pielęgnacyjne dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu
nerwowego.
 Stosuje się do standardu postępowania pielęgnacyjnego dziecka z uszkodzeniami
ośrodkowego układu nerwowego.
 Bierze udział w edukacji zdrowotnej rodziców i opiekunów dzieci z chorobami
ośrodkowego układu nerwowego.
 Używa oceny logopedycznej dziecka.
 Weryfikuje diagnozę neurologopedyczną.
Postawa:
 Kreuje pozytywny wizerunek zawodu pielęgniarki wobec rodziców i opiekunów dzieci z
uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Literatura podstawowa:
 Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Wyd. Czelej, Lublin 2000.
 Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego. A.M.,
Bydgoszcz 2002.
 Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 1998.
 Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii.
Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2007.
 Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008.
 Gałkowski T, Szeląng E., Jastrzębowka E., Podstawy neurologopedii, Wyd. Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2005.
 Kaciński M.: Neuropediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 Strobel S., Marks S., Smith P.: Choroby wieku dziecięcego. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
 King Mary D., Stephenson John B.P., red. Wyd. pol. Jóźwiak S.: Badanie neurologiczne u
dzieci. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011.
 Michałowicz R., Jóźwiak S.: Neurologia dziecięca. Wydawnictwo Elsevier Urban
&Partner, Wrocław 2000.
Literatura uzupełniająca:
 Berny W., Jarmundowicz W., Rutkowski R.: Neurotraumatologia. Akademia Medyczna
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 Turner Ch., Bahra A., Cikurel K.: Neurologia. Urban &Partner, Wrocław 2008.
 Ząbek M.: Zarys neurochirurgii. PZWL, Warszawa 1999.
 Członkowscy A. ,A.: Leczenie w neurologii. Kompendium. PZWL, Warszawa 1997.
 Paranowski A.: Choroba Alzheimera. PZWL 2009.
 Turaj W.: Badanie obwodowego układu nerwowego. Urban & Partner, Wrocław 2008.
 Harrison.: Neurologia w medycynie klinicznej. Tom I i II, Wydawnictwo Czelej, Lublin
2008.
 Adamkiewicz B., Klimek A., Głąbiński A.: Neurologia dla studentów wydziału
pielęgniarstwa. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 Henry G.L., Little N., Jagoda A., Pellegrino T.R., red. wyd. pol. Wojciech Kozubski:
Stany nagłe w neurologii. PZWL, Warszawa 2007.
Konsultacje:
dr hab. Joanna Rosińczuk: czwartek 10:00-12:00
dr n. med. Adrian Sieradzki: wtorek 9:00-10:00
mgr Monika Michalak: wtorek 14:30-16:30 (ASK ul. Borowska 213, Katedra i Klinika
Neurochirurgii)
mgr Małgorzata Księżyc: środa 15:00-17:00
Doktoranci:
mgr Aleksandra Kołtuniuk: czwartek 10:00-12:00
mgr Robert Dymarek: czwartek 10:00-12:00 (ASK ul. Borowska 213, Katedra i Klinika
Neurochirurgii)
Download