Program nauczania neurologii na kierunku lekarsko

advertisement
196
1. Nazwa przedmiotu: Neurologia
2. Przedmiot obowiązkowy
3. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
4. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: IV rok
5. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1-go studenta):
Wykłady: 5 godzin
Ćwiczenia: 10 godzin
6. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Katedra i Klinika Neurologii
Adres jednostki: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Numer telefonu: 061 8691456
Numer faxu: 061 8691697
7. Kierownik jednostki: prof. dr hab. Wojciech Kozubski
8. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: prof. UM dr hab. Piotr Kowal
Kontakt:
Numer telefonu: 061 8691456
9. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):
Regulamin zajęć:
1. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe.
2. Wymagane jest posiadanie własnego fartucha lekarskiego.
3. Dozwolone jest usprawiedliwione opuszczenie jednego dnia ćwiczeń bez
konieczności odrabiania całego cyklu ćwiczeń.
4. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w ostatni dzień ćwiczeń w postaci
sprawdzianu ustnego.
10. Cele kształcenia:
Uzyskanie wiedzy pozwalającej na postawienie rozpoznania lokalizacyjnego i
ustalenie rozpoznania klinicznego w odniesieniu do niektórych chorób układu
nerwowego; określenie wskazań do wykonania wybranych badań dodatkowych;
opanowanie postępowania w niektórych nagłych zachorowaniach w neurologii.
11. Opis przedmiotu:
Neurologia ogólna; neurologia szczegółowa: choroby naczyniowe układu
nerwowego, choroby zakaźne układu nerwowego, padaczka, bóle głowy, zawroty
głowy, choroby nerwów czaszkowych, miastenia, choroby układu pozapiramidowego,
zespoły otępienia, stwardnienie rozsiane.
197
12. Tematy wykładów, seminariów, ćwiczeń:
Neurologia szczegółowa:
1. Choroby naczyniowe układu nerwowego
1.1. Udary mózgu
1.1.1. Klasyfikacja udarów mózgu
1.1.2. Etiopatogeneza udarów
1.1.3. Czynniki ryzyka
1.1.4. Obraz kliniczny udarów
1.1.5. Badania parakliniczne w udarach
1.1.6. Różnicowanie rodzajów udarów
1.1.7. Postępowanie z chorym z udarem mózgu
1.2. Krwotok podpajęczynówkowy
1.2.1. Przyczyny krwotoków podpajęczynówkowych
1.2.2. Obraz kliniczny
1.2.3. Postępowanie lekarskie w krwotokach podpajęczynówkowych
w
w
w
w
w, ćw
w, ćw
w, ćw
w, ćw
w
w
w
w
2. Choroby zakaźne układu nerwowego
2.1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
2.1.1. Etiologia
2.1.2. Objawy kliniczne
2.1.3. Diagnostyka
2.1.4. Leczenie
2.2. Przewlekłe zakażenia układu nerwowego
2.2.1. AIDS
2.2.2. Choroba Creutzfelda-Jacoba
w, ćw
w, ćw
w, ćw
w, ćw
w, ćw
w
w
w
3. Padaczka
3.1. Definicja napadu padaczkowego i padaczki
3.2. Etiologia padaczki
3.3. Obraz kliniczny niektórych typów padaczki
3.4. Diagnostyka padaczki
3.5. Podstawowe zasady farmakoterapii padaczki
3.6. Postępowanie w stanie padaczkowym
3.7. Socjomedyczne aspekty padaczki
w
w
w, ćw
w, ćw
w
w
w
4. Bóle głowy
4.1. Obraz kliniczny samoistnych bólów głowy
4.2. Postępowanie terapeutyczne
w
w
5. Choroby nerwów czaszkowych
5.1. Najczęstsze przyczyny uszkodzeń
5.2. Objawy kliniczne
5.3. Badania parakliniczne
5.4. Leczenie
w, ćw
w, ćw
w, ćw
w, ćw
6. Miastenia
6.1. Etiopatogeneza
w
6.2. Objawy kliniczne
w
6.3. Diagnostyka
w
6.4. Leczenie
w
6.5. Ogólne zasady postępowania w przełomie miastenicznym i cholinergicznym w
198
6.6. Leki, których należy unikać u chorych z miastenią
7. Inne choroby neurologiczne mogące mieć znaczenie w praktyce
lekarsko-dentystycznej
7.1. Stwardnienie rozsiane
7.2. Choroby układu pozapiramidowego
7.3. Zespoły otępienne
7.4. Zawroty głowy
w
w, ćw
w, ćw
w
w
13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu: sprawdzian ustny na zakończenie ćwiczeń
14. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:
Kozubski W., Liberski P. /redakcja/: Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny.
WL PZWL, Warszawa 2006
Download