1 Zadania przygotowujące do sprawdzianu z działu „Ruch i siły

advertisement
Zadania przygotowujące do sprawdzianu z działu „Ruch i siły” – część II .
1. Prędkość podaną w m/s wyraź w km/h. Zapisz kolejne przekształcenia.
20 m/s = ……………
30 m/s = …………….
25 km/h = ………………………..
2. Podaj przynajmniej dwa ciała, z przedstawionych na rysunku, względem których
autobus jest w spoczynku i przynajmniej dwa ciała względem których autobus się
porusza.
3. Oblicz wartość prędkości motorówki na stojącej wodzie, jeżeli podczas ruchu z prądem
rzeki wartość jej prędkości względem brzegu wynosi 6 m/s, a podczas ruchu pod prąd 4
m/s. Oblicz wartość prędkości prądu w rzece.
4. Tramwaj porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym z prędkością 8 m/s przez 10
sekund. Sporządź wykres v(t) dla tego ruchu. Oblicz drogę przebytą przez tramwaj w
tym czasie.
5. Na podstawie wyników z poprzedniego zadania, narysuj wykres drogi przebytej przez
tramwaj w zależności od czasu.
6. Na podstawie wykresu pokazującego zależność położenia od czasu:
a) określ, jakim ruchem poruszało się ciało
w kolejnych przedziałach czasu.
b) oblicz wartość prędkości ciała w ciągu
pierwszych dwóch sekund.
c) oblicz wartość średniej prędkości ciała.
7. Na podstawie wykresu:
a) określ, jakim ruchem porusza się ciało w kolejnych przedziałach czasu;
b) oblicz drogę przebytą przez ciało w czasie początkowych trzech sekund ruchu;
c) oblicz średnią wartość prędkości w ruchu przedstawionym na wykresie.
1
8. Dwa jednakowe samoloty typu Boeing lecą z różnymi prędkościami. Model 737-100 ma
prędkość przelotową 760 km/h, zaś model 737 – 400 ma prędkość 780 km/h. Który z
nich pokonuje większy opór powietrza?
9. Jakim ruchem porusza się ciało, na które działa niezrównoważona siła o stałej wartości;
a) zwrócona zgodnie ze zwrotem prędkości ciała,
b) zwrócona przeciwnie do zwrotu prędkości ciała?
10. Samolot o masie 2000 kg leci poziomo ze stałą co do wartości prędkością. Jaka jest
wartość siły wypadkowej działającej na samolot? Jaką wartość ma siła nośna działająca
na samolot?
11. Tramwaj poruszał się z prędkością o wartości 18 km/h i został zahamowany w czasie 4 s.
Oblicz przyspieszenie (opóźnienie) i drogę hamowania przy założeniu, że podczas
hamowania tramwaj poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym.
12. Samochód ruszając z miejsca postoju w czasie 10 s uzyskuje prędkość równą 54 km/h. Z
jakim przyspieszeniem poruszał się samochód i jaką drogę przebył w tym czasie, przy
założeniu, że poruszał się ruchem jednostajnie zmiennym?
13. Sporządź wykres zależności prędkości od czasu dla samochodu, który poruszając się
przez 10 s ruchem jednostajnie przyspieszonym uzyskał prędkość o wartości 20 m/s,
potem przez 5 s hamował (poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym) aż do
zatrzymania się na światłach, przez 30 s stał, po czym ruszył, przez 5 s poruszał się z
przyspieszeniem o wartości 5 m/s2, a następnie jechał ruchem jednostajnym.
14. Jakiej siły należy użyć, aby ruszyć z miejsca skrzynię o masie 100 kg, a jakiej by
przesunąć ją ruchem jednostajnym po płaszczyźnie poziomej, jeżeli współczynnik tarcia
statycznego ma wartość 0,4, a współczynnik tarcia kinetycznego 0,2?
15. (*)Na wykresie przedstawiono zależność prędkości pociągu od czasu przejazdu między
dwiema stacjami.
a) Określ, jakim ruchem poruszał się ten pociąg w poszczególnych odstępach czasu.
b) W którym odstępie czasu wypadkowa sił działających na lokomotywę była równa
zero? Odpowiedź uzasadnij.
2
c) Oblicz siłę wypadkową działającą na pociąg o masie 1000 ton w pierwszej minucie
ruchu. d) Oblicz siłę ciągu lokomotywy w czasie pierwszej minuty i w ciągu następnych 5
minut, jeżeli siły oporu mają wartość 10 kN.
e) Podaj przynajmniej jeden przykład pary sił akcji i reakcji występujących podczas jazdy
pociągu.
f) Sporządź schematyczny rysunek, na którym zaznaczysz wektory wszystkich sił
działających na lokomotywę podczas hamowania.
g) Przedstaw na wykresie zmiany siły wypadkowej działającej na pociąg podczas jazdy.
3
Download