Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 2 kwietnia 2008

advertisement
Środki Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013
Wsparcie inwestycji
Województwo mazowieckie
Dr Jadwiga Szymańska
Doradca Ministra
Konferencja: Regional Forbes Executive Meeting
Warszawa, 2 kwietnia 2008
Polityki Unii Europejskiej
Polityka spójności
Zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego
między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw
członkowskich
Wspólna polityka rolna
Podniesienie wydajności produkcji rolnej i jej racjonalny rozwój
poprzez promocję postępu technicznego oraz pełne
wykorzystanie środków produkcji i siły roboczej, zapewnienie
odpowiednich dochodów i poziomu życia społeczności wiejskiej,
zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw żywności oraz
ustalenie umiarkowanych cen oraz stabilizacja rynku produktów
rolnych
01
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Polityka Spójności UE
Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (mln EUR)
80 000
Środki UE dla Polski:
Euro rocznie
70 000
60 000
50 000
Pomoc przedakcesyjna
500 mln
2004 – 2006
2,5 mld
2007 – 2013
8,0 mld
40 000
30 000
20 000
10 000
Au
str
ia
Be
lg
Bu ia
łga
ria
Cy
p
Cz r
ec
hy
Da
ni
Es a
to
Fin nia
lan
dia
Fra
nc
ja
Gr
ec
ja
His
zp
an
Ho ia
lan
dia
Irla
nd
ia
Lu
Lit
w
ks
em a
bu
rg
Ło
tw
a
Ma
lt
Nie a
mc
Po y
Po lska
rtu
ga
Ru lia
mu
n
Sło ia
wa
Sło cja
we
n
Sz ia
we
cja
Wi
Wę
elk
gry
aB
ryt
an
i
Wł a
oc
hy
0
Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (mln EUR)
02
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
Cel główny SRK
Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin
Priorytety
1.
2.
3.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
4.
Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej
i jej bezpieczeństwa
Rozwój obszarów wiejskich
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej
5.
6.
03
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Cele NSS
Programy operacyjne
Poprawa jakości funkcjonowania
instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa
Poprawa jakości kapitału ludzkiego i
zwiększenie spójności społecznej
Budowa i modernizacja infrastruktury
technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjności Polski
Podniesienie konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o
wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług
Wzrost konkurencyjnoś ci polskich
regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej
Wyrównywanie szans rozwojowych i
wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich
04
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
PO
Infrastruktura
i Środowisko
36 410 mln euro
43%
RPO
23 508 mln euro
28%
PO
Innowacyjna
Gospodarka PO Pomoc
9 712 mln euro Techniczna;
11%
608 mln euro
1%
PO Rozwój
Polski
Wschodniej
2 675 mln euro
3%
PO
Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
860 mln euro
1%
PO Kapitał
Ludzki
11 420 mln euro
13%
Warszawa, 2.04.2008
Priorytety
Innowacyjna Gospodarka
8,3 mld euro
• Badania i rozwój nowoczesnych technologii
• Infrastruktura sfery B+R
• Kapitał dla innowacji
• Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
• Dyfuzja innowacji
• Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym
• Społeczeństwo informacyjne
05
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Wybrane efekty
Innowacyjna Gospodarka
• zwiększenie nakładów na badania i rozwój z 0,57%
do 1,5% PKB,
• wzrost liczby osób zatrudnionych w działalności
B+R o ok. 26 tys. (obecnie ok. 124 tys.),
• zwiększenie udziału przedsiębiorstw
innowacyjnych z 42% do 52%,
• wsparcie 4 000 przedsiębiorstw w promocji
eksportu,
• zwiększenie o 1/3 liczby turystów odwiedzających
Polskę (z 15,2 do 21 mln rocznie)
06
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Priorytety
Kapitał Ludzki
9,7 mld euro
• Zatrudnienie
• Nauka i edukacja
• Zdrowie osób w wieku
produkcyjnym
• Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach
• Dobre rządzenie
07
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Wybrane efekty
•
wsparcie dla ok. 950 tys. osób bezrobotnych i
poszukujących pracy,
•
szkolenia dla ok. 610 tys. pracowników przedsiębiorstw oraz
24 tys. pielęgniarek i położnych, a także 1200 lekarzy
deficytowych specjalności takich jak onkologia, kardiologia
i medycyna pracy,
•
ok. 110 tys. nowych miejsc pracy, dzięki środkom na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, które otrzyma ok.
100 tys. osób,
•
•
wsparcie dla 355 publicznych instytucji rynku pracy oraz ok.
1900 instytucji pomocy społecznej,
zwiększenie do poziomu 60% (z 54,5% w 2006 r.) wskaźnika
zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w
Polsce,
•
zmniejszenie do 14% (z 21% w 2005 r.) wskaźnika zagrożenia
ubóstwem
08
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Priorytety
Infrastruktura i Środowisko
27,8 mld euro
• Gospodarka wodno – ściekowa
• Gospodarka odpadami
• Dostosowanie przedsiębiorstw
do wymogów ochrony środowiska
• Drogi, koleje, lotniska
• Bezpieczeństwo transportu
• Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
• Kultura i dziedzictwo kulturowe
• Bezpieczeństwo zdrowotne
• Infrastruktura szkolnictwa wyższego
09
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Wybrane efekty
Infrastruktura i Środowisko
Budowa i modernizacja:
• 2 800 km dróg ekspresowych i autostrad,
• 1500 km linii kolejowych,
• ok. 320 oczyszczalni ścieków,
• ok. 9 tys. km kanalizacji sanitarnej - podłączonych do niej
zostanie 810 tys. osób
10
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Regionalne Programy Operacyjne
Podstawowe cele RPO:
- wzrost konkurencyjności regionów,
- promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju,
- podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej
i przestrzennej obszarów.
Cele szczegółowe:
- poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu,
- poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie
jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno-gospodarczym,
- budowa społeczeństwa informacyjnego,
- tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki,
- odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast
i obszarów zdegradowanych.
11
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Podział środków UE
Województwo
Dolnośląskie
Regionalny PO
Rozwój Polski
PO Kapitał Ludzki Wschodniej/rekompensata
Razem
1 213 144 879
412 564 461
1 625 709 340
951 003 820
340 389 165
1 291 392 985
Lubelskie
1 155 854 549
435 162 677
Lubuskie
439 173 096
152 008 080
Łódzkie
Małopolskie
863 852 363
1 147 745 855
428 486 514
502 008 803
Mazowieckie
1 831 496 698
771 014 667
2 602 511 365
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
427 144 813
1 136 307 823
636 207 883
148 185 479
367 465 797
221 342 183
575 330 292
1 991 253 620
1 244 410 066
885 065 762
319 177 487
1 570 451 756
627 352 806
142 500 000
2 340 304 562
725 807 266
269 867 322
375 300 000
1 370 974 588
Warmińsko-Mazurskie
1 036 542 041
265 873 899
447 370 000
1 749 785 940
Wielkopolskie
1 130 264 097
515 041 762
142 500 000
1 787 805 859
835 437 299
260 538 163
15 985 500 000
6 036 479 265
Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Zachodniopomorskie
POLSKA
12
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
508 570 000
2 099 587 226
591 181 176
142 500 000
142 500 000
487 480 000
386 860 000
1 434 838 877
1 792 254 658
1 204 243 249
1 095 975 462
2 775 580 000
24 797 559 265
Warszawa, 2.04.2008
Regionalne Programy Operacyjne
Priorytety
Zatrudnienie
4%
Zdolności
administracyjne
2%
Pomoc techniczna
2%
Infrasturktura
społeczna
10%
Badania, rozwój
technologiczny,
innowacje,
przedsiębiorczość
24%
Społeczeństwo
informacyjne
7%
Odnowa obszarów
wiejskich i miejskich
5%
Kultura
4%
Turystyka
4%
13
Ochrona środowiskai
zwalczanie zagrożeń
10%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Energia
2%
Transport
26%
Warszawa, 2.04.2008
Wybrane efekty
Regionalne Programy Operacyjne
• 35 tys. nowych miejsc pracy,
• wsparcie inwestycyjne dla 14 tys. MŚP,
• zostanie zrealizowanych:
~ ok. 1000 projektów B+R,
~ ponad 600 projektów przy współpracy nauki z
przemysłem
14
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Województwo mazowieckie
Środki na inwestycje współfinansowane
z funduszy unijnych
dla województwa mazowieckiego
ZPORR 2004- 2006
299,84 mln euro
Program Operacyjny
RPO
PO Kapitał Ludzki
ŁĄCZNIE
PROW
RAZEM
15
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Fundusze
UE
(mln euro)
Wkład
Krajowy
(mln euro)
OGÓŁEM
1 831,50
323,20
2 151,70
771,02
136,06
907,08
2 602,52
459,26
3 061,78
679,18
219,28
895,46
3 278,70
678,54
3 957,24
Warszawa, 2.04.2008
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
16
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Warszawa, 2.04.2008
Download