Zgłoszenie/aktualizacja danych adresowych (Wszystkie rubryki

advertisement
Zgłoszenie/aktualizacja danych adresowych
(Wszystkie rubryki muszą być wypełnione czytelnie)
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Jednostka
Narodowy Fundusz Zdrowia
Urząd Skarbowy
Adres zameldowania
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Adres zamieszkania (korespondencji)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Jednocześnie oświadczam, że wszelkie zmiany wymienionych danych zgłoszę niezwłocznie.
………………………………………………..
Data i podpis pracownika
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards