16/2016 6.04 zawarcie umowy zakupu znaczących aktywów przez

advertisement
Raport ESPI
Numer:
16/2016
Data sporządzenia:
06.04.2016
Spółka:
Korporacja KGL S.A.
Temat:
Zawarcie umowy zakupu znaczących aktywów przez Spółkę
zależną
Podstawa prawna:
Art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść Raportu
Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Emitent", ) informuje, iż w dniu 06 kwietnia 2016
roku otrzymał trójstronnie podpisaną umowę kupna - sprzedaży pomiędzy spółką
zależną Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie , Starlinger & Co GmbH z siedzibą w
Wiedniu, oraz IKB Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przedmiotem której jest
nabycie przez Marcato Sp. z o.o. aktywów (maszyn i urządzeń o wartości 1.200.000,00
EUR).
Aktywa te będą finansowane ze środków własnych Marcato Sp. z o.o. oraz przez IKB
Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z którym Emitent zawarł umowę, o której
poinformował raportem bieżącym nr 12/2016 w dniu 14.03.2016.
Instalacja i uruchomienie urządzeń planowane jest na sierpień 2016 roku.
Pozostałe warunki wyżej wymienionej umowy
powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
nie odbiegają od warunków
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Umowa wpisuje się w plan realizacji strategii rozwoju Grupy KGL ogłoszonej raportem
bieżącym nr 14/2016 w dniu 21 marca 2016r. a także w realizację zapowiadanych
inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z emisji Akcji serii C.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu
Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu
Download