ZAWARCIE UMOWY KUPNA AKCJI BIK S.A. Z SIEDZIBĄ W

advertisement
ZAWARCIE UMOWY KUPNA AKCJI BIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZWIE
Raport bieżący nr 66/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zawarł, przy
udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”),
umowę sprzedaży na podstawie której nabył od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Getin Noble Bank”)
akcje imienne Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Umowa”).
Na mocy postanowień Umowy Emitent nabył od Getin Noble Bank 1.700 (słownie: tysiąc siedemset) akcji imiennych
serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, stanowiących 10,93% udziału w kapitale
zakładowym Spółki oraz 10,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
(„Akcje”) za łączną cenę 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
Przed dokonaniem nabycia Akcji Emitent nie posiadał akcji Spółki.
Przeniesienie Akcji nastąpi w dniu ustalonym przez strony w porozumieniu z Noble Securities, tj. nie później niż do
dnia 23 grudnia 2016 r.
Emitent informuje również, że zgodnie z warunkami Umowy dywidenda z Akcji Spółki za rok obrotowy 2016
przysługiwać będzie Getin Noble Bank. W związku z powyższym Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Getin
Noble Bank kwoty wynikającej z prawa do dywidendy, pod warunkiem uzyskania przez Emitenta prawa do dywidendy
za rok obrotowy 2016.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Download