Funkcja w podmiocie / stanowisko osoby reprezentującej podmiot

advertisement
Wersja 2012/1
Oświadczenie do Umowy świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
Umowa nr_____________________ z dnia _____________________
Funkcja w podmiocie / stanowisko osoby
reprezentującej podmiot:
Funkcja w podmiocie / stanowisko osoby
reprezentującej podmiot:
1.
Imię i nazwisko / Nazwa
1.
Imię i nazwisko / Nazwa
2.
Forma organizacyjna
2.
Forma organizacyjna
3.
Adres zamieszkania/siedziby
3.
Adres zamieszkania/siedziby
4.
Obywatelstwo
4.
Obywatelstwo
5.
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
5.
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
6.
Nr w rejestrze KRS (innym rejestrze)
6.
Nr w rejestrze KRS (innym rejestrze)
7.
PESEL / data urodzenia osoby nie posiadającej nr PESEL
7.
PESEL / data urodzenia osoby nie posiadającej nr PESEL
Wzór podpisu
Wzór podpisu
Funkcja w podmiocie / stanowisko osoby
reprezentującej podmiot:
Funkcja w podmiocie / stanowisko osoby
reprezentującej podmiot:
1.
Imię i nazwisko / Nazwa
1.
Imię i nazwisko / Nazwa
2.
Forma organizacyjna
2.
Forma organizacyjna
3.
Adres zamieszkania/siedziby
3.
Adres zamieszkania/siedziby
4.
Obywatelstwo
4.
Obywatelstwo
5.
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
5.
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
6.
Nr w rejestrze KRS (innym rejestrze)
6.
Nr w rejestrze KRS (innym rejestrze)
7.
PESEL / data urodzenia osoby nie posiadającej nr PESEL
7.
PESEL / data urodzenia osoby nie posiadającej nr PESEL
Wzór podpisu
Wzór podpisu
Zasady reprezentacji Podmiotu:
Treść pieczęci Klienta obowiązującej przy składaniu dyspozycji:
______________________________
Data, miejscowość i podpis Klienta
_________________________________________________
Data, podpis i pieczątka pracownika Noble Securities S.A. /
Agenta Noble Securities S.A.
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651; NIP 6760108427, REGON 350647408, kapitał zakładowy 3.494.747 zł - opłacony w
całości, [email protected], www.noblesecurities.pl
Wersja 2012/1
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY INFORMUJĄCEJ O SPOSOBIE REPREZENTACJI KLIENTA/PEŁNOMOCNIKA
1. Niniejszy formularz przeznaczony jest wyłącznie dla:
1) Klienta będącego osobą prawną (również spółki zagranicznej);
2) Klienta będącego jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w szczególności spółki jawnej, partnerskiej,
komandytowej, komandytowo-akcyjnej;
3) Klientów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
4) Klienta, w którego imieniu może występować pełnomocnik będący osobą prawną.
2. Osoba prawna (również zagraniczna) wpisuje dane osób fizycznych uprawnionych do jej reprezentacji (w szczególności członków
zarządu) poprzez wypełnienie pól nr: 1, 3, 4, 5, 7.
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w skład której wchodzi osoba prawna uprawniona do jej reprezentacji:
1) w pierwszej tabeli wpisuje dane dot. samej osoby prawnej poprzez wypełnienie pól nr: 1, 2, 3, 6;
2) w kolejnych tabelach wpisuje dane osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji wskazanej w pkt. 1 powyżej osoby prawnej (w
szczególności członków zarządu) poprzez wypełnienie pól nr: 1, 3, 4, 5, 7.
4. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w skład której wchodzą osoby fizyczne uprawnione do jej reprezentacji
wpisuje dane tych osób fizycznych poprzez wypełnienie pól nr: 1, 3, 4, 5, 7.
5. Wspólnicy spółki cywilnej wypełniają pola nr: 1, 3, 4, 5, 7.
6. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego wpisuje dane osoby fizycznej upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorcy w oddziale poprzez
wypełnienie pól nr: 1, 3, 4, 5, 7.
7. Klient, w którego imieniu może występować pełnomocnik będący osobą prawną wpisuje dane zgodnie z ust. 2 powyżej.
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651; NIP 6760108427, REGON 350647408, kapitał zakładowy 3.494.747 zł - opłacony w
całości, [email protected], www.noblesecurities.pl
Download