Budowanie relacji z klientem

advertisement
Budowanierelacjizklientem
ProjektszkoleniowydlaOIRPwKatowicach
Bazowyprogramszkolenia:
Temat
Budowaniemarki
Współczesnyklientijegowymagania
Zagadnienia
1.Źródłaprzewagikonkurencyjnejnarynkuusługprawnych
• trwałe–niematerialne
• nietrwałe
1.Nowoczesnadefinicjajakościobsługiklienta.
2.Klient,Kancelaria,Radca-relacje,powiązania,wpływy
3.Odpowiedzialnośćizaangażowaniewbudowaniuwłaściwejrelacji
zklientem
4.Postawareaktywnaaproaktywna
Kryteriaprofesjonalizmuwrelacjiz
klientem
1.Profesjonalizmczylico?Trójkątprofesjonalizmu:wiedza,
umiejętności,postawa
2.Mechanizmyspostrzeganiaspołecznegoorazwpływprzekonańna
działaniaizachowaniawobecklienta.
Potrzebyklientajakopunktwyjściado
budowaniarelacji
1.PocoklientprzychodzidoKancelarii–diagnozapotrzebklienta
jakopodstawakontaktu
Satysfakcjaklientajakofundamentdługofalowejrelacji.
• Klientzadowolonyientuzjastyczny
• Dlaczegoklienciodchodządokonkurencji
• Trójkątsatysfakcjiklienta–jakrealizowaćpotrzebyklientaw
codziennychkontaktach
Skutecznawspółpracawbudowaniu
relacjizklientem
1.Czynnikiwpływającenaobsługęklienta
2.WspólnebudowaniemarkiiwizerunkuKancelarii/radcy
prawnego–warunkiwspółpracy.
Trener:
AleksandraRzeźniczek
Psycholog,trenerzwieloletnimdoświadczeniem.Zrealizowałaponadtysiącdniszkoleniowych.Prowadzi
warsztatyiszkoleniam.in.zzakresu:
Efektywnejkomunikacjiinterpersonalnej
Asertywności
Obsługiklienta
Zarządzaniazespołem
Radzeniasobiezestresem
Zarządzaniakonfliktem
Funkcjonowaniazespołów
Zespołowegorozwiazywaniaproblemów
Posiadarównieżdoświadczeniewobszarachzwiązanychzzarządzaniemwsektorachprodukcyjnych,
realizowałaszkoleniaibrałaudziałwewdrożeniachnarzędziitechnikLeanManagement.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prowadziłazajęcia„Elementykomunikacjiwpracynaukowej”dlastudentówstudiówdoktoranckich
UniwersytetuEkonomicznegowKatowicach.StalewspółpracujezWyższąSzkołąEuropejskąim.Ks.Józefa
TischnerawKrakowiejakoopiekunmerytorycznymenedżerskichstudiówpodyplomowychoraz
wykładowca.JestcertyfikowanymkonsultantemmetodologiiSuccessInsights,którapozwalam.in.na
poprawieniekomunikacjiwzespołachiwfirmie,lepszezarządzaniezespołamiludzkimi,samodoskonalenie
irozwijanieswoichmocnychstron.
PosiadadyplomTreneraZarządzaniaospecjalizacji„Planowaniestrategiczne”Stowarzyszenia
KonsultantówiTrenerówZarządzaniaMATRIK.
Prowadziłaszkoleniam.in.dla:ZUS,BZWBK,ABBŁódź,PRYMAT,PESAPojazdySzynowe,NutriciaOpole,
NGKCeramics,ArcelorMittalPoland,KGHMZWR,KGHMHMG,CotyPolska,PKOBP,GetinLeasing,Tauron
ObsługaKlienta,PGE,WIROMETS.A,ZPCOtmuchów,TeichPoland,CeramikaParadyż,PESAPojazdy
Szynowe,WagonyŚwidnica,LogstorROR,ABBWrocław,GetinBank,Rexam,HeraeusElectroNite,Grupa
Powen-Wafapomp,PolskaGrupaFarmaceutyczna,BrowaryŻywiec,Nicromet,Kirchoff,PeBeKa,BZWBK,
Raben,TauronObsługaKlienta,Comarch,Energoprojekt,Tate&Lyle.
Download