Inżynieria zarządzania relacjami z klientem

advertisement
Inżynieria
zarządzania
relacjami z klientem
dr inż. Maciej Szafrański
Zagadnienia
 Inżynieria zarządzania relacjami
z klientem
 Charakterystyka procesu sprzedaży
i obsługi klienta
 Ocena kompetencji sprzedawcy
 Głębszy wymiar relacji
Inżynieria
 Szeroki kontekst:
lądowa, wodna, materiałowa, chemiczna,
biochemiczna, wojskowa, sanitarna, itp.
- organizacji pracy, organizacji i techniki
produkcji, organizacji i techniki sprzedaży,
analizy wyrobu, analizy wartości, analizy
metod, marketingu itp.
- inżynieria genetyczna
- Wydział Inżynierii Zarządzania PP
-
Inżynieria
 działalność służąca rozwiązywaniu
praktycznych problemów w oparciu
o celowo i świadomie stosowane osiągnięcia
naukowe
 w inżynierii poszukuje się odpowiedzi na
pytania jak to zrobić?, jak rozwiązać problem?
 Inżynierem jest ten, kto wykorzystując swój
kapitał intelektualny potrafi twórczo
rozwiązywać problemy w zakresie między
innymi tworzenia i kształtowania produktów lub
procesów
Procesy w inżynierii
zarządzania
 projektowanie, wdrażanie i doskonalenie
procesów
 Zarządzanie jako sterowanie, w którym system
sterowany zawiera podsystem społeczny (W.
Mantura),
 Jeśli zasobem w procesach staje się człowiek
(podmiot działań w procesach), wówczas
można mówić o zarządzaniu procesami
 wzrosła rola procesowego postrzegania
organizacji i ich funkcjonowania
Usługa jako proces
 w społeczeństwach wysoko rozwiniętych
przeważająca liczba osób w wieku
produkcyjnym zatrudniona pozostaje
w sektorze usług
 Usługi traktowane są obok wyrobów jako
produkty, ale usługi to przecież sieci
(łańcuchy) działań, a więc jedna z klas
procesów
Różny charakter usługi
 odrębny produkt
 uzupełnienie wyrobu
 wewnętrzny proces użytecznych działań,
w wyniku których dostarczana jest
wartość między komórkami
organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
Relacja
zależność pomiędzy dwoma przedmiotami
poznania, którymi mogą być zarówno
przedmioty, cechy, procesy, ale i ludzie,
zespoły ludzi lub organizacje, w
szczególności przedsiębiorstwa
Relacja wg L. J. Krzyżanowskiego
 Krzyżanowski stoi na stanowisku, że pojęcie relacji jest
niedefiniowalne, stąd zaleca, żeby wyjaśniać ją przez
egzemplifikację.
 Proponuje, żeby: „dokonywać dekompozycji tej kategorii
na różne typy (rodzaje) i podtypy relacji w zależności od
ich charakteru”.
 Wyróżnia dwa podstawowe jej typy:
- „stosunki, S, orzekane jako występujące między dwoma
lub więcej przedmiotami w sensie epistemologicznym
(poznawczym),
- oddziaływania, Q, rzeczywiście zachodzące
międzydwoma lub więcej realnymi przedmiotamirzeczami”.
Relacja wg T. Pszczołowskiego
związek zachodzący pomiędzy
przedmiotami dowolnego rodzaju, np.
ze względu na podobieństwo, zachodzący
związek przyczynowy, wzajemne
oddziaływanie (więź), ustosunkowanie
wielkościowe, przestrzenne, czasowe.
Więź a relacje międzyludzkie
 Więzi nie utożsamiać z relacjami międzyludzkimi
 Każda więź jest relacją, ale nie każda relacja jest więzią
 Relacja musi charakteryzować się następującymi cechami, aby
-
-
można ją było nazwać więzią:
musi zachodzić, między ludźmi albo między zespołami ludzi
(efekt podejścia prakseologicznego, zgodnie z którym
podmiotem działania mogą być wyłącznie ludzie),
musi występować między nimi interakcja zasileniowa lub
informacyjna, czyli oddziaływanie,
może być względnie trwała, a wówczas nazywana jest
sprzężeniem organizacyjnym (formalnym albo nieformalnym), a
wówczas, jeśli jest to relacja wewnątrz przedsiębiorstwa, staje
się elementem współtworzącym strukturę organizacyjną
przedsiębiorstwa
(T. Pszczołowski)
Więzi
Więzi jako szczególny przypadek relacji są
przyczyną wykształcania się
w przedsiębiorstwach struktur
organizacyjnych. Jednym z celów
zarządzania jest, aby tak projektować
i zarządzać strukturami organizacyjnymi,
żeby cele przedsiębiorstwa były osiągane
w sposób skuteczny i efektywny.
Zarządzanie wg W. Mantury
Sterowanie – działanie jednego systemu (systemu sterującego)
skierowane na drugi system (system sterowany).
Zarządzanie – sterowanie, w którym system sterowany zawiera
podsystem społeczny.
Kierowanie – zarządzanie, w którym działania systemu
zarządzającego są skierowane na podsystem społeczny
systemu zarządzanego
Funkcje zarządzania
Funkcje zarządzania
planowanie
organizowanie
kierowanie
kontrolowanie
doskonalenie
Funkcja
Działanie - celowe i świadome zachowanie podmiotu
Działanie zorganizowane - działanie charakteryzujące się
zachowaniem odpowiedniej kolejności i powiązań
wyróżnionych w jego ramach działań niższych rzędów
FUNKCJĄ nazywa się powtarzalne, typowe, względnie trwałe
i sformalizowane działanie, wyodrębnione ze względu
na zawartość treściową i określony skutek tego działania
Relacje przedsiębiorstwa
z otoczeniem
Przedsiębiorstwa nie są organizacjami
hermetycznymi. Choć posiadają przynajmniej
umownie wyznaczone granice, funkcjonują w
otoczeniu, z którym wchodzą w relacje.
MAKROOTOCZENIE
MIKROOTOCZENIE
Konkurent
PRZEDSIĘBIORSTWO
Klient
Dostawca
5 sił Portera
Klient
każdy (indywidualny lub instytucjonalny),
odbiorca (realny i potencjalny) produktów,
które są na rynku
Zarządzanie relacjami
z klientem
 Zarządzanie relacjami
z klientem - CRM - Customer Relationship
Management
 Narzędzia CRM:
- jako zestaw wskaźników i systemów wskaźników
wykorzystywanych do analizy, diagnozowania stanu oraz
prognozowania kierunków rozwoju relacji (w tym więzi) z
klientami,
- jako rozwiązania informatyczne, których zastosowanie
usprawnia wykorzystanie zestawu/systemu wskaźników
Informatyka jest nauką pełniącą wyłącznie funkcje
służebne w stosunku do zarządzania.
Marketing partnerski
Zadaniem marketingu partnerskiego
[relacyjnego] jest ustalenie, podtrzymywanie,
wzbogacanie i komercjalizacja takich relacji
z klientami oraz innymi partnerami, aby obie
strony związku osiągnęły swe cele. Odbywa się
to poprzez wzajemną wymianę i spełnianie
obietnic (dostarczanie korzyści)”
(Furtak R., 2003)
Marketing partnerski
Siedem kategorii określeń najczęściej używanych
w definicjach marketingu partnerskiego
1
Określenia
podstawowe
kreacja
2
3
4
5
6
7
rozwój
utrzymywanie
interakcja
długi okres
treść emocjonalna
wynik
Lp.
Określenia uzupełniające
przyciąganie nowych klientów, ustanawianie, tworzenie
więzi
wzmacnianie, pogłębianie więzi
podtrzymywanie, stabilizacja, trwanie więzi
wymiana wartości, wzajemna wymiana, współpraca
trwająca, długotrwała, utrzymująca się więź
przywiązanie, zaufanie, obietnica
zyskowne, efektywne, obopólnie korzystne utrzymywanie
więzi
Główne różnice między marketingiem
relacyjnym a transakcyjnym (klasycznym)
Marketing transakcyjny
Koncentracja na pojedynczej sprzedaży
Cechy produktu najważniejsze
Krótki okres
Obsługa klienta niezbyt ważna
Ograniczone przywiązanie klienta do firmy
Umiarkowany kontakt z klientem
O jakość dba dział produkcji
Marketing partnerski
Koncentracja na utrzymaniu klienta
Korzyści z zakupu produktu najważniejsze
Długi okres
Obsługa klienta bardzo ważna
Duże przywiązanie klienta do firmy
Stały kontakt z klientem
O jakość dbają wszyscy
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Furtak R., 2003)
Warunki powstawania relacji
i więzi między klientem a dostawcą
Warunkiem powstania relacji pomiędzy klientem a dostawcą jest dostrzeżenie
wartości wynikającej z wymiany
Warunkiem utrzymania relacji z klientem jest ciągłe dostrzeganie wartości
wynikającej z wymiany
Warunkiem wytworzenia więzi z klientem jest ciągła wymiana wartości w czasie
trwania relacji
Warunkiem pogłębiania więzi z klientem jest powiększanie wartości w trakcie
utrzymywanych relacji
Wartość jako kluczowa cecha
w kształtowaniu relacji i więzi z klientem
 Istnieje zasadnicza różnica między
istnieniem i dostrzeganiem wartości
 Wartość, to kluczowe pojęcie
w aksjologii, czyli nauce o wartości
 Pojęcie to ma korzenie w koncepcjach
filozoficznych
 Przeniesione zostało do nauk
ekonomicznych, gdyż nauki te,
a w szczególności ekonomia mają swoją
genezę w filozofii
Wartość wg A. Smitha
W książce „Badania nad naturą i
przyczynami bogactwa narodów” A.
Smith prezentował wartość w dwóch
ujęciach:
- jako wartość użytkową, czyli
użyteczność przedmiotu,
- jako wartość wymienną, czyli
możliwość nabycia innych dóbr, jaką
daje posiadanie tego przedmiotu
Wartość wg Landreth H., Colander D. C.
Rzeczy, które mają najwyższą wartość
użytkową, mają nader nieznaczną
wartość wymienną, albo też jej wcale
nie mają, i odwrotnie, rzeczy, które mają
bardzo wielką wartość wymienną, mają
częstokroć nader małą wartość
użytkową lub też jej wcale nie mają.
Wartość jako cecha
 Wartość w ujęciu jakościowym rozumie się jako cechę danego
przedmiotu poznania (Mantura W.)
 Można zastanawiać się, czy wartość jest cechą obiektywnie
występującą w każdym przedmiocie (inherentną cechą każdego
przedmiotu), czy też jest mu przypisywana w procesie
wartościowania przedmiotów, gdzie proces wartościowania
przeprowadza podmiot wartościujący (człowiek lub zespół
ludzi).
 Najczęściej jednak w praktyce przyjmuje się, że to człowiek
nadaje wartość przedmiotom, procesom, relacjom. Czyni więc
tak również klient.
 Dany stan rzeczy w czasie t0 jest dla niego satysfakcjonujący,
co wiąże się z przypisaniem temu stanowi wysokiego poziomu
wartości, a w czasie t1 stan ten może ulec zmianie, w
szczególności pogorszeniu, co wiąże się z przypisaniem temu
stanowi mniejszej wartości.
Wartość w marketingu
partnerskim
 W marketingu partnerskim (relacyjnym) zwraca
się uwagę na kluczowe znaczenie wartości
przypisywanej przez klienta relacjom z
dostawcą.
 R. Furtak zauważa, że zdaniem K.B Monroe’a
postrzegana przez klienta wartość to iloraz
postrzeganych korzyści do postrzeganych
nakładów (Furtak R., 2003).
 Jeśli korzyści i nakłady wyrazić w mierniku
pieniężnym, to z przytoczonego podejścia
wynika, że postrzegana przez klienta wartość
jest tożsama z postrzeganą przez klienta
efektywnością utrzymywanej relacji
Wartość postrzegana przez
klienta wg C. Grönroosa
 (usługa podstawowa + usługi dodatkowe) /
(cena + koszty związane z utrzymaniem relacji)
 wartość podstawowa ± wartość dodatkowa.
Uwaga: Nie należy zapominać, że warunkiem
istnienia i rozwoju relacji jest dostrzeganie
wartości relacji również przez dostawcę
Interakcje klienta z dostawcą
 Istotne dla rozwoju relacji a dalej
więzi, są interakcje między klientem a
dostawcą, rozumiane w marketingu
relacyjnym jako „każdy kontakt
klienta z różnego rodzaju
przedstawicielami lub elementami
nieożywionymi dostawcy
(personelem, wyposażeniem,
materiałami promocyjnymi, itp.)”
(Furtak R., 2003).
Elementy interakcji dostawcy z klientem
 treść – wymiana o charakterze
ekonomicznym, wymiana informacji,
wymiana o charakterze społecznym,
 proces
Okresy w związku między
dostawcą a klientem
 aktywny – kiedy zachodzi interakcja pomiędzy
dostawcą a klientem,
 pasywny – kiedy klient nie wchodzi
w żaden kontakt z dostawcą.
Uwaga:
Okres pasywny nie musi oznaczać całkowitej
bierności klienta. Może on nawiązywać kontakty
z innymi dostawcami, stąd należy dążyć do
sytuacji, aby minimalizować okresy pasywne
w związku.
Potencjalne korzyści
z utrzymania relacji z klientami
 wzrost przychodów ze sprzedaży,
 obniżenie kosztów,
 rekomendacje zadowolonych klientów,
 mniejsza elastyczność cenowa popytu
Przykładowe narzędzia
inżynierii zarządzania relacjami
z klientem
 Następne zajęcia
Download