Wzór umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego

advertisement
Umowa nieodpłatnego przekazania
Zawarta w dniu .......................................................................................................... ,
w siedzibie .................................................................................................................
pomiędzy:
Radą Rodziców .....................................................................................................
z siedzibą w .........................................................................................................
przy ul. ...............................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................
zwaną dalej „Przekazującym”, reprezentowaną przez:
1. ................................................................... – Przewodniczącego/ej Rady Rodziców
2. ................................................................... – Zastępcą Przewodniczącego/ej Rady Rodziców
a
Szkołą Podstawową / Gimnazjum / Liceum / Zespołem Szkół Nr .................................
z siedzibą w .........................................................................................................
przy ul. ...............................................................................................................
NIP: .....................................................................................................................
zwanym dalej „Przejmującym”, reprezentowanym przez:
1. ................................................................ – Dyrektora Szkoły
została zawarta umowa nieodpłatnego przekazania o następującej treści:
§1
Przekazujący nieodpłatnie przekazuje Przyjmującemu sprzęt: (nazwa sprzętu) ...................
.................................................................................................................................
oraz wszelkie prawa z tego wynikające zaś Przyjmujący nieodpłatnie przyjmuje ww. sprzęt
oraz wynikające z niego prawa nabywa z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
§2
Obie strony umowy oświadczają, że przekazany sprzęt, o którym mowa w §1, jest sprawny
i ma sprawne wszystkie urządzenia stanowiące oprzyrządowanie.
§3
1. Przekazujący przekazuje Przejmującemu sprzęt:
a) nieodpłatnie na własność,
b) z przeznaczeniem doposażenia placówki oświatowej: (nazwa placówki) .....................
z siedzibą w .......................................................................................................
c) z wykorzystaniem do celów związanych z realizowaną przez placówkę działalnością
dydaktyczną.
§4
1. Przejmujący potwierdza odbiór sprzętu wraz z oprzyrządowaniem.
2. Potwierdzenie przyjęcia odbioru sprzętu odbywa się w formie „protokołu przekazania”,
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
3. Przejmujący oświadcza, że przejęty sprzęt będzie wykorzystywany do celów związanych
z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną.
§5
Przejmujący zobowiązuje się, że będzie używał przekazany sprzęt wraz z oprzyrządowaniem
zgodnie z jego przeznaczeniem.
§6
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Umowa zostaje sporządzona w
egzemplarzu dla każdej ze stron.
dwóch
Przekazujący:
(podpis)
jednobrzmiących
egzemplarzach
Przyjmujący:
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły))
Przewodniczący/a Rady Rodziców
(podpis)
Zastępca Przewodniczącego/ej Rady Rodziców
(pieczęć Rady Rodziców)
po
(pieczęć Szkoły)
jednym
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
do umowy nieodpłatnego przekazania z dnia ...........................................
Sporządzony dnia ................................................................................................
w (nazwa Szkoły) ................................................................................................
z siedzibą w .......................................................................................................
przy ul. ..............................................................................................................
Komisja w składzie strona przekazująca:
1.
2.
Strona przejmująca:
1.
2.
Sprzęt komputerowy:
(nazwa i model sprzętu) ...............................
Ilość:
szt. ...........................................................
Wartości zakupu:
..................................................................
Wartość słownie:
złotych: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
Do protokołu załączono kopię faktury zakupu
o numerze:
wystawioną przez:
.....................................................................
(nazwa firmy) ...................................................
ul. ...................................................................
(kod, miejscowość) ............................................
NIP: ................................................................
Nr tel.: ............................................................
Powyższy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
Strona przekazująca:
Strona przyjmująca:
(podpisy osób przekazujących)
(podpisy osób przyjmujących)
Download