Umowa.Red Swing Low Gryfice

advertisement
UMOWA NR …………………………………..
zawarta w dniu ……. ……………………… 2015 roku w Szczecinie
pomiędzy
Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, reprezentowanym przez
Krzysztofa Żarnę – Dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego, na podstawie pełnomocnictwa nr 127/2013 udzielonego w Szczecinie przez Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
zwanym dalej Województwem,
a
Gryfickim Domem Kultury, z siedzibą w Gryficach przy ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice, REGON: 000285362,
NIP: 857-15-29-790,
reprezentowanym przez Różę Szuster – Dyrektora,
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy Stron przy organizacji wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
„Red Swing Low Gryfice”, działającej przy Gryfickim Domu Kultury, na Mistrzostwa Świata Zespołów Marszowych,
zwanych dalej „Wydarzeniem” i odbywających się w Kopenhadze w dn. 1-6 lipca 2015 r.
§2
Celem Wydarzenia jest:
1) udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Red Swing Low Gryfice”, reprezentującej Województwo
Zachodniopomorskie na Mistrzostwach Świata Zespołów Marszowych w Kopenhadze (Dania),
2) reprezentowanie Województwa Zachodniopomorskiego na międzynarodowym wydarzeniu kulturalnym,
3) nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami przyszłych wspólnych projektów z obszaru kultury,
4) podwyższenie prestiżu środowiska kulturalnego Województwa Zachodniopomorskiego na arenie
międzynarodowej,
5) wspieranie wzajemnych kontaktów młodzieży szkolnej oraz integracja młodzieży europejskiej wokół spraw
związanych z kształceniem muzycznym,
6) popularyzacja krajów skandynawskich oraz inicjowanie na Pomorzu Zachodnim działań skierowanych na
kontakty kulturalne z tymi krajami.
§3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Województwo zobowiązuje się do zwrotu kosztów
podróży poniesionych przez Wykonawcę, związanych z organizacją wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Red
Swing Low Gryfice” na Mistrzostwa Świata Zespołów Marszowych w Kopenhadze (Dania), o którym mowa w §1
do kwoty 3 000,00 zł brutto (słownie: do trzech tysięcy złotych brutto).
2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym
m.in.: za zapewnienie członkom Orkiestry i ich opiekunom transportu, noclegu oraz wyżywienia podczas
Wydarzenia.
3. W ramach współpracy Stron, Województwo dostarczy Wykonawcy materiały informacyjne dotyczące regionu,
mające stanowić pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów międzynarodowych. Wykonawca zobowiązany jest
rozpowszechniać materiały podczas wizyty w Danii.
4. Po zakończeniu Wydarzenia Wykonawca wobec Województwa zobowiązany jest do:
1) przygotowania sprawozdania merytorycznego z udziału w Wydarzeniu, o którym mowa w § 1,
2) przygotowania sprawozdania finansowego z wykonanych zadań zgodnie z § 1, które zawierać będzie
zestawienie poniesionych wydatków,
dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem w postaci kserokopii faktur za usługi, o których
mowa w § 3 ust. 1 wystawionych na Wykonawcę wraz z dowodem ich zapłat poniesionych przez
Wykonawcę.
§4
1. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 ust 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę
dowodu księgowego, przelewem na rachunek bankowy w nim wskazany, w terminie 21 dni od dnia jego
doręczenia Województwu, po zaakceptowaniu przez Województwo przedłożonego sprawozdania
merytorycznego i finansowego z realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 4 .
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa.
§5
Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za wzajemne kontakty w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy są:
1) ze strony Województwa – Krzysztof Żarna, Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej, tel. 91/44 67 139, mail:
[email protected] lub inna osoba wskazana przez niego,
2) ze strony Domu Kultury – ………………………………………………………, tel. …………………, mail:
…………………………………….. .
1.
2.
3.
4.
5.
§6
W sytuacji niewykonania przedmiotu umowy w całości Wykonawca traci prawo do żądania zwrotu kosztów
poniesionych w celu realizacji przedmiotu umowy, do których zobowiązało się Województwo.
W sytuacji nienależytego wykonania przedmiotu umowy Województwo będzie uprawnione do naliczenia kary
umownej odpowiadającej 10% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 i potrącenia jej z przysługującego
Wykonawcy zwrotu kosztów.
W razie poniesienia przez Województwo szkody przenoszącej wysokość kary umownej, pozostaje ono
uprawnione do dochodzenia pełnego odszkodowania.
W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu wystąpienia siły wyższej w jakimkolwiek terminie, Województwo
zwolnione jest z obowiązku zwrotu poniesionych przez Wykonawcę kosztów objętych niniejszą umową. Wszelkie
koszty związane z przygotowaniem, zorganizowaniem oraz przeprowadzeniem Wydarzenia pokrywa w takim
przypadku Wykonawca.
Przez siłę wyższą Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym i nadzwyczajnym, którego
w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec,
w szczególności: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojenny, inne akty prawne lub decyzje władz
administracyjnych, żałoba narodowa i inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza
możliwość organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia.
§7
1. Zmiany istotnych treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
……………………………….
WOJEWÓDZTWO
……………………………….
WYKONAWCA
Download