2014/032450 0 1 Informacja dla Wykonawców.

advertisement
Rybnik, dnia 28 października 2016 r.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
44-200 RYBNIK, ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
tel. 32 43 92 104 faks 32 42 24 124
[email protected]
ZP.271.131.2016
2016-109500
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wymianę oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetlenia w Rybniku.
W związku z odpowiedzią Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) na pismo
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 8 sierpnia 2016 r. opublikowaną na stronie internetowej
www.giodo.gov.pl. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie zapisów dotyczących wymagań
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z opinią GIODO Zamawiający nie może żądać
wglądu do umów o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. W związku
z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ załącznik nr 7 wzór umowy w następujący
sposób:
było:
1.
2.
3.
4.
§ 16
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w ust. 2 będą
w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Wykaz czynności, które winny być wykonywane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych
na umowę o pracę:
1) demontaż opraw i słupów (praca na wysokości z użyciem sprzętu),
2) montaż opraw i słupów, montaż szaf oświetleniowych (praca na wysokości z użyciem
sprzętu);
3) kopanie rowów przy użyciu sprzętu,
4) układanie kabli,
5) prace łączeniowe związane z podłączeniem urządzeń oświetleniowych do instalacji
oświetleniowej oraz do sieci energetycznej,
6) wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych,
7) odtworzenie nawierzchni chodników,
8) prace związane z wykonaniem przewiertów pod drogami,
9) prace serwisowe w okresie gwarancyjnym,
ponadto, na umowę o pracę muszą być zatrudnione osoby na stanowiskach mistrzów
budowlanych (brygadzistów) posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy „D” oraz osoby
zatrudnione na stanowiskach elektromonterów posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy
„E”, co najmniej w liczbie podanej w SIWZ rozdz. IV pkt. 1 ppkt 2 lit. c.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi czynności opisane
w ust. 2. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami
świadczącymi czynności opisane w ust. 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie
Strona 1 z 2
z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
na podstawie umowy o pracę.
jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 16
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w ust. 2 będą
w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Wykaz czynności, które winny być wykonywane przez pracowników Wykonawcy
zatrudnionych na umowę o pracę:
1) demontaż opraw i słupów (praca na wysokości z użyciem sprzętu),
2) montaż opraw i słupów, montaż szaf oświetleniowych (praca na wysokości z użyciem
sprzętu);
3) kopanie rowów przy użyciu sprzętu,
4) układanie kabli,
5) prace łączeniowe związane z podłączeniem urządzeń oświetleniowych do instalacji
oświetleniowej oraz do sieci energetycznej,
6) wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych,
7) odtworzenie nawierzchni chodników,
8) prace związane z wykonaniem przewiertów pod drogami,
9) prace serwisowe w okresie gwarancyjnym,
ponadto, na umowę o pracę muszą być zatrudnione osoby na stanowiskach mistrzów
budowlanych (brygadzistów) posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy „D” oraz osoby
zatrudnione na stanowiskach elektromonterów posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy
„E”, co najmniej w liczbie podanej w SIWZ rozdz. IV pkt. 1 ppkt 2 lit. c.
Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji umowy utrzymywać stan ciągłości
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez osoby wykonujące czynności opisane
w ust. 2, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy, z którąkolwiek z osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę wykonujących czynności opisane w ust. 2, Wykonawca będzie zobowiązany
niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie
umowy o pracę. W przypadku o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji
umowy musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy
z poprzednio zatrudnioną osobą.
W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności opisane w ust. 2 są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
W przypadku zmiany osób wykonujących czynności opisane w ust. 2, Wykonawca
każdorazowo – w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany – zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do przedłożenia do wglądu zanonimizowanych umów o pracę, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 będzie
traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. termin składania ofert
to 4 listopada 2016 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 4 listopada 2016 r. o godz. 10:00
w sali 210.
Strona 2 z 2
Download