Zamian treści SIWZ

advertisement
ZMINA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIWNIA
Zgłobice, dnia 7 listopada 2016r
dotyczy:
znak:
podstawa
prawna:
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem na części:
Część nr 1 pn. Remont drogi powiatowej Rzuchowa – Pleśna – Siedliska nr 1398K nr dz. ewid.
127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/14,
127/15,127/16,127/17,127/18 w miejscowości Lichwin w km 8+590 – 10+090.
Część nr 2 pn. Remont drogi powiatowej Gromnik – Polichty – Bogoniowice, nr 1394K nr dz.
ewid. 641, 164 w miejscowości Gromnik, Kipszna w km 1+300-1+980 i w km 8+860-9+260.
Część nr 3 pn. Remont drogi powiatowej Łęki Górne – Zwiernik- Zalasowa nr 1382K nr dz.
ewid. 1068/5 w miejscowości Zalasowa w km 6+700 – 7+542
ZP.272. 20.2016
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r,
poz. 2164 oraz 2016r poz. 1020)
Zamawiający w wyniku ponownej analizy SIWZ oraz w oparciu o opinię prawną dotyczącą stosowania art. 29 ust.
3a ustawy Pzp, która została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (
https://www.uzp.gov.pl/ ) w dniu 3 listopada 2016r dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
BYŁO
Rozdział 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.7. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę.
3.7.2. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem
wykonania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu kopie umowy o pracę potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców
kopię umowy o pracę potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z
kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3.7.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopi umów o pracę w stosunku co do pracowników wykonujących
czynności, o których mowa w pkt 3.7.1. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości
określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
WINNO BYĆ
Rozdział 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.7. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę.
3.7.2. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem
wykonania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu kopie zanonimizowanej umowy o pracę
(umowa powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopię zanonimizowanej
umowy o pracę potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby.
3.7.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopi zanonimizowanych umów o pracę w stosunku co do
pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3.7.1. będzie traktowane jako niewypełnienie
Strona 1 z 2
ZMINA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIWNIA
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar
umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
USUWA SIĘ ZAPIS
Rozdział 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.7. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę.
3.7.5. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w punkcie 3.7.1. Wykonawca zobowiązany jest
poinformować zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na budowę osoby po dokonaniu
zmiany u Zamawiającego. Zmiana taka wymaga, przedłożenia Zamawiającemu nowych umów o pracę
potwierdzonych za zgodności z oryginałem przez Wykonawcę.
BYŁO
Załącznik nr 8 do SIWZ
§5 Obowiązki Wykonawcy
W przypadku zatrudnienia o jakim mowa w ust. 8 Wykonawca odniesieniu do swoich pracowników
przedkłada przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby Zamawiającemu kopię umowy
o pracę potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców kopię umowy o pracę potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo
jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.
10. Strony zgodnie ustalają, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę
z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
9.
WINNO BYĆ:
Załącznik nr 8 do SIWZ
§5 Obowiązki Wykonawcy
11. W przypadku zatrudnienia o jakim mowa w ust. 8 Wykonawca odniesieniu do swoich pracowników
przedkłada przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby Zamawiającemu kopię
zanonimizowanej umowy o pracę potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
odniesieniu do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców kopię zanonimizowanej umowy o
pracę potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy
o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby.
12. Strony zgodnie ustalają, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę.
Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.
Zmiana treści SIWZ nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
/-/
Leszek Łątka
Egzemplarz pojedynczy umieszczono na stronie BIP
Strona 2 z 2
Download