DOC, 22.KB - bip.chociwel.p

advertisement
Chociwel, 05.07.2011r.
Wyjaśnienie do siwz – zapytania oferentów
przetargu nieograniczonego na
zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Chociwel oraz dzieci z punktu przedszkolnego w Kani
zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel, na rok szkolny 2011/2012; 2012/2013;
2013/2014
1.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w części IV zamawiający nie
określił tras dla IV odjazdu autobusu, określona została godzina odwozu uczniów i dodano zapis –
wg potrzeb. Ze względu na specyfikację zamówienia tj. zakup biletów miesięcznych, który możliwy
jest tylko w ramach komunikacji regularnej konieczna jest zmiana zapisu. Aby realizować
komunikację regularną konieczne jest uzyskanie zezwoleń na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1
Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Aby uzyskać stosowne zezwolenia
należy organowi wydającemu zezwolenia wraz z wnioskiem dołączyć m.in. rozkład jazdy
(określenie trasy, dni i godzin kursowania, przystanków).
Wnioskujemy o dokonanie uzupełnienia w w/w części o wskazanie trasy lub o zapis, ze trasa
zostanie określona najpóźniej do 31 lipca 2011 r.
Ad. 1. IV odjazd 15:20 odbywać się będą w dniach: wtorek, środa, czwartek wg następującego
rozkładu I autobus – Bród, Oświno, Wieleń Pom, Kam.Most, Lublino – 30 km
II autobus – Karkowo, Kania, Mokrzyca
- 23 km
III autobus- Starzyce Długie, Płątkowo
- 18 km
IV autobus – Lisowo, Bobrowniki
- 18 km.
2.
Wnioskujemy o dokonanie uzupełnienia treści umwy (załacznik nr 7 do SIWZ) w § 9 gdzie
mowa jest o możliwości zmiany postanowień umowy. Umowa jest podpisywana na okres trzech lat,
dlatego zamawiajacy powinien przewidzieć możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (cen biletów miesięcznych). Zamawiajcy nie
przewidział zabezpieczenia wykonania umowy przez Wykonawcę, w przypadku kiedy w istotny
sposób zmniejszy sie ilość przewożonych dzieci,natomiast ilośc pokonywanych kilometrów
pozostanie na tym samym poziomie. Ponandto konieczne jest uwzględnienie możliwości zmiany
umowy w zakresie wynagrodzenia z powodu wzrostu kosztów ponoszonych przez
wykonawcę,związanych z realizacja zamówienia, spowodowanych m.in. Wzrostem cen paliw,
wynagrodzeń i innych elementów majacychwpływ na koszty realizacji zamówienia.
Wnioskujemy o dodanie zapisu:
zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
- zmiana w zakresie stawki wynagrodzenia może zostac dokonana na wniosek wykonawcy.
Stawkami bazowymi dla przeprowadzenia waloryzacji będą stawki obowiazujące w roku, w którym
dokonywana będzie ta waloryzacja. Przyjmuje się nastepujący algorytm waloryzacji:
a) 30 % stawki bazowej, o której mowa wyżej, zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen
paliw płynnych przyjętych na podstawie oficjalnychdanych publikowanych przez Główny Urząd
Statystyczny.
b) 40 % stawki bazowej, o której mowa wyżej, zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem
wzrostuprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bezwypłat nagród z
zysku, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
c) 30 % stawki bazowej, o której mowa wyżej, zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
- zmiana w zakresie wynagrodzenia, kiedy ilość sprzedawanych biletów będzie mniejsza o 15 % niż
ilośc zapisana w § 2 umowy.
Ad. 2. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie Wykonawcy określone umową może być
waloryzowane raz w roku o wskaźnik inflacji, pod warunkiem wzrostu cen paliw.
Przewidywana ilość dzieci w latach 2012/2013 – 324 uczniów, 2013/2014 – 317 uczniów, jak
wynika z powyższego zmian nie przekroczy 15 %
3.
Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ z załącznika nr 7 Regulaminu przewozu uczniów na
terenie gminy Chociwel (stanowiącego załącznik do umowy). Przewoźnik realizujący komunikację
regularną, w ramach której sprzedawane są bilety miesieczne (przedmiot umowy), na mocy Ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe, art. 4 ustala regulamin przewozu osób. Ponadto
zawarte w regulaminie przewozu uczniów na terenie gminy Chociwel zapisy, są niezgodne z
zasadami komunikacji regularnej, opartej na Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie
drogowym, m.in. Zapis o wykonaniu okazjonalnych przewozów (pkt 9 postanowień ogolnych).
Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą przewóz okazjonalny nie może być realizowany za biletami
miesięcznymi.
Ad. 3. Wykonawcę obowiazuje Regulamin przewozu uczniów stanowiący załącznik do umowy.
4. W rozdziale III.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU Inne dokumenty tj.:
jest:
4) oświadczenie Wykonawcy o stanie technicznym pojazdów (na druku sporządzonym przez
Wykonawcę) wraz z kserokopią aktualnych badań technicznych pojazdów – co najmniej 8
pojazdów.
winno być:
4) oświadczenie Wykonawcy o stanie technicznym pojazdów (na druku sporządzonym przez
Wykonawcę) wraz z kserokopią aktualnych badań technicznych pojazdów – co najmniej 5
pojazdów.
Z poważaniem
mgr Ewa Ludwińska
Burmistrz Chociwla
Download