Podjęliśmy szereg działań mających na celu

advertisement
Celem dzisiejszej konferencji jest zapewnienie Mieszkańcom możliwie
pełnej informacji o stanie finansów Miasta,
oraz poinformowanie o działaniach realizowanych w pierwszych
miesiącach obecnej kadencji.
Stan finansów Miasta decyduje o możliwościach, kierunkach i sposobie
działania zarządu. Musimy zrobić wszystko, by nie pogłębiać zadłużenia
i wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań, jednocześnie zapewniając jak
najlepszą
realizację
samorządowej.
zadań
publicznych
należących
do
administracji
Podjęliśmy szereg działań
mających na celu optymalizację i ograniczenie wydatków
ponoszonych na bieżące funkcjonowanie Miasta:
Wdrażamy system kontroli zarządczej, czego efektem będzie lepszy
nadzór
nad
jakością
realizowanych
zadań
oraz
nad
celowością
i racjonalnością dokonywanych wydatków. System kontroli zarządczej ma
zapewnić dostęp do rzetelnych informacji i analiz, niezbędnych przy
podejmowaniu decyzji.
Ograniczanie wydatków bieżących zaczęliśmy od Urzędu Miasta:
• zmniejszyliśmy liczbę kierowców,
• sprzedaliśmy droższy samochód służbowy,
• zrezygnowaliśmy z usług firmy zewnętrznej, powierzając zadanie ochrony
urzędu Straży Miejskiej,
• zlikwidowaliśmy R-urząd (oszczędności z tego tytułu to ok. 140 tys.
rocznie),
• zmieniamy przyjęte sposoby doręczania korespondencji,
• nadal pozostaje nieobsadzone stanowisko trzeciego zastępcy prezydenta.
Kontynuujemy wprowadzenie zmian organizacyjnych w Urzędzie, w celu
usprawnienia jego pracy:
•
zmniejszamy ilość komórek organizacyjnych i stanowisk kierowniczych (wąska
specjalizacja pracowników nie służy sprawnemu załatwianiu spraw),
•
dążymy do poprawy komunikacji wewnętrznej i współpracy pomiędzy wydziałami
i referatami,
•
dostosowujemy organizację i czas pracy poszczególnych pracowników i komórek
organizacyjnych do specyfiki ich zadań,
Kontynuujemy wprowadzenie zmian organizacyjnych w Urzędzie, w celu
usprawnienia jego pracy:
•
zmieniliśmy system ocen pracowniczych i objęliśmy oceną wszystkich
pracowników urzędu, co ma przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych
na rzecz mieszkańców,
•
budujemy zintegrowany system informatyczny w urzędzie usprawniający obsługę
mieszkańców,
•
będziemy skuteczniej zachęcać mieszkańców do korzystania z możliwości, jakie
daje posiadanie podpisu elektronicznego (e-administracja).
Weryfikacja potrzeb kadrowych i konieczność podjęcia działań mających na celu
zmniejszenie liczby pracowników urzędu jest chyba najtrudniejszym i najbardziej
bolesnym posunięciem. Pomimo, że zwalnianie pracowników nie przysparza nam
zwolenników, jest jednak nieuniknione. Musimy zwalniać osoby nie z ich winy.
Pomijając sytuacje likwidacji stanowiska pracy, staramy się zwalniać osoby
o krótkim stażu, zajmujące stanowiska pomocnicze, nie posiadające kwalifikacji
o dużym znaczeniu dla naszego urzędu. Pragnę przypomnieć, iż wszystkie
zwalniane osoby zostały objęte pomocą specjalnego doradcy w Urzędzie
Pracy.
Tworzymy elektroniczne bazy danych dotyczące zasobów miasta w różnych
obszarach:
• powstaje baza obiektów komunalnych,
• tworzymy bazę inwestycji i mierników ich efektywności (zostały opracowane
elektroniczne arkusze - Baza Inwestycji oraz Baza Mierników Inwestycji, które
mają służyć zbiorczemu ujęciu zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto,
nakładów inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.
Bazy te pozwolą na weryfikację efektywności realizowanych inwestycji, a także
ocenę ich celowości),
• powstaje baza projektów unijnych.
Wracamy do Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta,
aktualizujemy dane, uzupełniamy projekty. „Strategia Wewnętrznego
i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.” była przyjęta
Uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie 1997 roku, ostatnia aktualizacja
celów, kierunków i priorytetowych projektów na lata 2003-2007, została
przyjęta uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu 2002 roku. Konieczna jest
ocena stanu realizacji strategii, czyli jej weryfikacja i aktualizacja, być może
–
wskazanie
nowych
priorytetów.
Chcę
dokonać
tej
aktualizacji
w porozumieniu z mieszkańcami, Radą Miasta, przy udziale naszych
autorytetów naukowych.
Zostało uporządkowanych i podjętych wiele spraw w zakresie
sprawowanego nadzoru nad spółkami miejskimi:
• weryfikujemy zasady zatrudniania i wynagrodzenia zarządów spółek i rad
nadzorczych,
• zwiększamy odpowiedzialność zarządów za efekty działań spółek (odchodzimy
od zasady ręcznego sterowania),
• przywracamy ład korporacyjny w spółkach - zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych, każdy odpowiada za swoje zadania.
Wiele czasu zajęło rozwiązanie problemów prawnych i personalnych
w zarządzie spółki Szpital Miejski. Problemy te miały swoje źródła
w nieprawidłowych działaniach podjętych przez włodarzy miasta poprzedniej
kadencji i realnie zagrażały pozbawieniem szpitala środków w ramach
kontraktów z NFZ za 2 miesiące 2011r. Nierozwiązanie tych problemów
w praktyce oznaczałoby pozbawienie mieszkańców miasta opieki medycznej.
25 lutego został uznany przez KRS obecny zarząd szpitala, mógł być
realizowany kontrakt z NFZ podpisany przez nowy zarząd spółki.
Porządkujemy także inne obszary aktywności miasta, dążąc do
zmniejszania zaangażowania miasta w działalność, którą POWINNY
REALIZOWAĆ Spółki lub inne podmioty gospodarcze.
Mieszkańcy Halemby będą mieli zapewnione bezpieczeństwo
energetyczne. Została zawarta umowa pomiędzy PEC Ruda Śląska
i Inwestorem, który wniósł do spółki PEC kwotę około 10 mln złotych, co
umożliwi realizację inwestycji, mającej zapewnić dostawy ciepła
południowym dzielnicom miasta, korzystającym obecnie z energii
wytworzonej przez likwidowaną elektrownię Halemba.
Prowadzimy rozmowy z trzema inwestorami na temat przedsięwzięć, których
realizacja przyczyniłaby się do zwiększenia liczby miejsc pracy i wzrostu
dochodów miasta.
Reorganizujemy strukturę miejskich jednostek, aby zmniejszać koszty
administracji, jednym z kierunków jest usamodzielnianie tych jednostek.
Na koniec przedstawię informację o realizacji programu
naprawczego
Działania przyjęte w sierpniu 2010 r. uchwałą w sprawie racjonalizacji
wydatków i zwiększenia dochodów budżetowych Miasta Ruda Śląska są
wdrażane, a ich rezultaty są systematycznie monitorowane. Za pół roku
będziemy oceniać, jakie faktycznie efekty udało się osiągnąć dzięki
przyjętemu programowi. Niezależnie od programu naprawczego, wszelkie
wydatki zostały ograniczone do niezbędnego minimum.
Przed nami trudna kadencja…
Spłata zadłużenia w latach 2011 – 2024
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
wydatki bieżące na obsługę długu
spłata rat kapitałowych pożyczek
spłata rat kapitałowych pożyczek ISPA
spłata rat kapitałowych kredytów
wykup papierów wartościowych
Download