Zarządzenie Nr /05

advertisement
KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI
Preambuła
Etyka (ethikos) słowo greckie, które nawiązuje do ethosu, czyli „charakteru”. Ethos
tłumaczy się jako „zwyczaj”, „obyczaj”, gdyż słowo to odwołuje się do przyjętego w
społeczności sposobu postępowania. Postępowanie etyczne to postępowanie
zgodne z prawym charakterem.
Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych
pracownikom samorządowym Urzędu Gminy w Żabiej Woli oraz dostrzegając
konieczność godnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki
Pracowników Urzędu Gminy w Żabiej Woli, oparty na fundamentalnych wartościach:
uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.
§ 1 Cele Kodeksu
1. Określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać
pracownicy samorządowi wypełniając obowiązki służbowe;
2. Informowanie
mieszkańców o
standardach
zachowania
i wykonywania
obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników
samorządowych;
3. Wspieranie pracowników samorządowych w prawidłowym wypełnianiu tych
standardów zgodnie z oczekiwaniami i akceptacją społeczności lokalnej.
§ 2 Rola administracji samorządowej
1. Administracja samorządowa winna pełnić rolę służebną w stosunku do
społeczności lokalnej.
2. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na
względzie dobro wspólnoty samorządowej, chroni uzasadnione interesy każdej
osoby.
3.
Działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia
zaufania mieszkańców do Urzędu.
1/5
4. Pamiętając
o
służebnym
charakterze
własnej
pracy,
wykonuje
ją
z
poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
5. Pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Żabia Wola i jej
organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej.
6. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
§ 3 Wykonywanie obowiązków pracownika samorządowego
1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, wykorzystując w
sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
2. Pracownik w szczególności:
1) pracując sumiennie, dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy;
2) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, mając na
względzie
wiek
i
zdolność
rozumienia
przez
klienta
Urzędu
skomplikowanych przepisów;
3)
nie
uchyla
się
od
podejmowania
trudnych
rozstrzygnięć oraz
odpowiedzialności za swoje postępowanie;
4) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki
realizuje aktywnie z najlepszą wolą;
5) rozpatrując sprawy nie kieruje się emocjami, uwzględnia możliwość
popełnienia błędów i dąży do naprawienie ich skutków;
6) jest życzliwy ludziom, traktuje interesantów w sposób równy i sprawiedliwy;
7) rozpatrując sprawy mieszkańców informuje ich jednocześnie, iż mogą się
odwoływać od niekorzystnych dla nich decyzji;
8) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i
środkami publicznymi, będąc gotowym do rozliczenia swoich działań w tym
zakresie;
9) jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych
poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający
możliwość popełnienia pomyłek;
10) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień
opartych na rzeczowej i merytorycznej argumentacji;
11) przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy i
rozładowuje je;
2/5
12) zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji
podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku
braku reakcji odpowiednim organom;
13) jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na
temat pracy swojego urzędu.
14) w przypadku posiadania takiej wiedzy, że w Urzędzie naruszany jest
Kodeks Etyki przez innych pracowników natychmiast o tym fakcie informuje
Wójta Gminy Żabia Wola.
§ 4 Bezstronność postępowania i zapobiegania korupcji
1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne,
zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy
korupcji.
2. Pracownik samorządowy w szczególności;
1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie
ulega żądnym naciskom;
2) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które mogłyby kolidować z
obowiązkami służbowymi;
3) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi, wystrzega się
promowania jakichkolwiek grup interesu;
4) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści
materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
5) dochowuje tajemnic prawnie chronionych z jednoczesnym poszanowaniem
prawa obywateli do informacji i zasadą jawności działania administracji
samorządowej;
6)
akceptuje
ograniczenia
możliwości
podjęcia
przyszłej
pracy
u
pracodawców, których sprawy były lub są przez niego prowadzone;
§ 5 Neutralność polityczna
1. Pracownik samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny
politycznie.
2. Pracownik samorządowy w szczególności:
3/5
1) lojalnie i rzetelnie realizuje zadania Gminy Żabia Wola, bez względu na własne
przekonania i polityczne poglądy;
2) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków
służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych;
3) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą
prowadzić do działań stronniczych;
4) nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć
ugrupowaniom politycznym;
5) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi
funkcje polityczne;
6) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu
w urzędzie.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i po podpisaniu go przez
pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o
standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają
prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Gminy w Żabiej Woli.
2.
Wprowadzenie zmian w Kodeksie może nastąpić na wniosek 15 pracowników
Urzędu.
3. Nowo przyjmowani pracownicy do pracy w Urzędzie mają obowiązek
zapoznania się z Kodeksem.
Akceptuję powyższy katalog etyczny jako wzór dla mojej pracy w
samorządzie:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
4/5
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
...................................................................
5/5
Download