Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta Jedlina

advertisement
Zarządzenie Nr 49/2010
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia katalogu standardów zachowań
urzędnika w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój, zarządza
co następuje:
Preambuła
Podstawową funkcją administracji publicznej, w tym także administracji samorządowej
jest służba publiczna wykonywana na rzecz klientów tj. mieszkańców, firm, pracowników
własnych, jednostek organizacyjnych i wielu innych osób załatwiających sprawy w Urzędzie.
Sprostanie temu zadaniu sprawnie, zgodnie z potrzebami społeczeństwa i oczekiwaną
przez niego wysoką jakością pracy oraz przestrzeganiem obowiązujących norm prawnych,
wymaga wdrożenia i przestrzegania w administracji zasad etyki zawodowej.
Katalog standardów zachowań urzędnika stanowi zbiór zasad i wartości etycznych
wyznaczających standardy postępowania urzędników publicznych na rzecz realizacji interesu
publicznego.
Celem katalogu standardów zachowań urzędniczych jest przekazanie społeczności
korzystającej z usług urzędu informacji o właściwej orientacji organizacji, ponadto katalog
spełnia funkcję szkoleniową, kontrolną, marketingową, motywacyjną, przeciwdziałającą
nieprawidłowościom, przede wszystkim jednak winien pobudzać do refleksji, przemyśleń
na temat dylematów zachowań urzędnika oraz sposobów ich rozwiązywania na każdym
stanowisku pracy Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju.
Rozdział I
Postanowienia wstępne.
§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Jedlina-Zdrój,
2) standardach zachowań urzędniczych - należy przez to rozumieć niniejsze zarządzenie,
3) pracowniku lub pracownikach - należy przez to rozumieć pracownika (pracowników)
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.).
§ 2.1. Zarządzenie obowiązuje pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta
Jedlina-Zdrój.
2. Zarządzenie określa zasady postępowania pracowników w związku z wykonywaniem
przez nich zadań publicznych.
3. Praca pracownika samorządowego jest służbą publiczną mającą na względzie dobro
Rzeczypospolitej Polskiej oraz społeczności lokalnej.
4. Pracownik samorządowy swoją postawą w pracy jak i poza nią tworzy etos urzędnika
administracji samorządowej oraz kreuje wizerunek Urzędu i wpływa na opinie o jego
funkcjonowaniu.
Rozdział II
Standardy podstawowe.
§ 3. Pracownik samorządowy zachowuje się tak aby tworzyć pozytywny wizerunek
Urzędu i urzędników:
1) należy pamiętać, że poza Urzędem, pracownik może być rozpoznawany jako pracownik
Urzędu, reprezentuje Urząd nie tylko na swoim stanowisku lecz także w wielu
sytuacjach publicznych i prywatnych,
2) nie należy wygłaszać krytycznych uwag pod adresem Urzędu oraz zatrudnionych tu
koleżanek i kolegów,
3) w żadnej sytuacji nie dokonywać oceny klientów Urzędu, nie komentować
i nie krytykować zachowania żadnego z nich,
4) w różnych sytuacjach publicznych, w których pracownik bierze udział powinien być
przygotowany do udzielenia rzetelnej informacji o Urzędzie,
5) zawsze przyjmować odpowiedzialność za Urząd i współpracowników przed jego
klientami,
6) należy pamiętać, że pozostali pracownicy Urzędu to też klienci, traktować
współpracowników i kolegów z taką samą dbałością jak innych klientów Urzędu.
§ 4. Urzędnik ma obowiązek noszenia identyfikatora w sposób ułatwiający rozmówcy
odczytanie nazwiska.
§ 5. Organizacja środowiska pracy pracownika samorządowego wpływa na efektywność
wykonywanych zadań a także wzbudza zaufanie przełożonych i klientów:
1) na biurku należy przechowywać tylko dokumenty dotyczące aktualnie załatwianych
spraw, pozostałe dokumenty na bieżąco odkładać do segregatorów i teczek
przechowywanych w szafach,
2) należy dbać o porządek na biurku, przechowywać na nim przedmioty związane
z wykonywaną pracą, mieć także do bieżącego korzystania spis ważniejszych numerów
telefonów niezbędnych do sprawnej obsługi na stanowisku,
3) powierzone obowiązki realizować sprawnie i aktywnie dbać o wydajność i jakość
pracy, zdobytą wiedzę wykorzystywać także do usprawnienia procesów pracy,
4) prowadzone przez telefon rozmowy służbowe powinny podkreślać szacunek
dla rozmówcy, wyrażać chęć pomocy w załatwieniu sprawy przy jednoczesnej
oszczędności czasu i kosztów obu stron,
5) klient telefonujący do Urzędu, winien być przekonany, że osoba, z którą rozmawia
przez telefon dokładnie wie kto najlepiej zajmie się jego sprawą i nie będzie się czuł,
że jest odsyłany od pracownika do pracownika,
6) w ważnych sprawach prywatne rozmowy telefoniczne należy wykonywać tak aby
klienci nie słyszeli prowadzonej rozmowy.
Rozdział III
Standardy obowiązujące urzędników na stanowiskach kierowniczych.
§ 6. Pracowników samorządowych na stanowiskach kierowniczych powinno cechować
wysokie morale zawodowe i osobiste, w szczególności:
1) kierowanie się zasadami etycznymi i moralnymi w podejmowaniu wszelkiego rodzaju
decyzji,
2) przestrzeganie przepisów prawa,
3) promowanie postawy godnej naśladowania,
4) komunikatywność i otwartość na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
5) organizowanie pracy w sposób równoważący nasilenie wykonywanych czynności,
6) bezinteresowność w podejmowaniu decyzji wobec pracowników i klientów,
7) szacunek dla klientów i pracowników oraz podkreślanie go w codziennej działalności,
8) motywowanie pracowników do lepszego wykonywania swoich obowiązków,
9) zrozumienie
dla
pracowników
w
nieprzewidzianych
sytuacjach,
i rodzinnych,
10) stonowana wyrozumiałość w czasie stwierdzonych nieprawidłowości,
służbowych
11) kierunkowanie
działania
w
sytuacjach
wymagających
szczególnego
procesu
naprawczego lub decyzyjnego.
Rozdział IV
Wykonywanie obowiązków.
§ 7. Pracownik samorządowy wykonuje obowiązki rzetelnie, bezstronnie i kompetentnie,
wykorzystując jak najlepiej swoją wiedzę i umiejętności w szczególności:
1) sprawy należy rozpatrywać zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem
obiektywizmu przy podejmowaniu indywidualnych decyzji, działać bezstronnie
i niezależnie,
2) wykonywać obowiązki sumiennie, rzetelnie i dokładnie, dążąc do osiągnięcia
najlepszych rezultatów swojej pracy, mając na względzie wnikliwe oraz rozważne
wykonywanie powierzonych zadań,
3) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodarować gminnym majątkiem i środkami
publicznymi, z zachowaniem gotowości w każdej chwili do rozliczenia się ze swoich
działań,
4) należy pamiętać, że każdy pracownik jest odpowiedzialny za sprzęt komputerowy na
stanowisku pracy i legalność oprogramowania,
5) przetwarzając dane osobowe klientów wkracza w sferę prywatności i nietykalności
osobistej w związku z tym obowiązkiem każdego pracownika jest nie dopuścić do
przetwarzania tych danych do celów nie zgodnych z prawem oraz chronić przed
dostępem i ujawnieniem osobom nieuprawnionym,
6) klientów należy traktować uprzejmie i bezstronnie, starać się być możliwie najbardziej
pomocnym, udzielając merytorycznej informacji i odpowiedzi na zadane pytania,
odpowiadając na korespondencję oraz w rozmowach telefonicznych,
7) w rozpatrywaniu spraw nie kierować się emocjami, należy zachować powściągliwość
i rozwagę w publicznym wypowiadaniu poglądów, gotowość do przyjęcia krytyki,
uznania swoich błędów i do ich naprawienia,
8) należy przestrzegać tajemnicy służbowej, nie ujawniać informacji poufnych,
nie wykorzystywać ich dla osiągnięcia własnych korzyści zarówno w trakcie pracy jak
i po zakończeniu zatrudnienia,
9) pełniąc obowiązki służbowe, kierować się interesem wspólnoty samorządowej,
nie dążyć do uzyskiwania dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych
zabronionych prawem, nie działać w interesie prywatnym osób lub grup osób,
10) nie podejmować żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
11) zachować lojalną postawę wobec swoich zwierzchników, gotowość do wykonywania
poleceń służbowych w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający
możliwość podejmowania nieprawidłowych rozstrzygnięć i decyzji.
Rozdział V
Merytoryczne przygotowanie do pracy.
§ 8. Pracownik samorządowy dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji
i wiedzy w szczególności:
1) ciągle poszerza i doskonali wiedzę zawodową niezbędną do jak najlepszego
wykonywania pracy w Urzędzie,
2) pracuje nad pełną znajomością aktów prawnych koniecznych do realizacji
powierzonych obowiązków i prowadzonych spraw,
3) rozwija swoje umiejętności zawodowe przez samokształcenie i udział w szkoleniach
specjalistycznych i studiach podyplomowych, czyta literaturę zawodową, orzecznictwo,
4) jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników oraz
współpracowników, w sytuacjach tego wymagających swoją wiedzą i doświadczeniem
wspiera kolegów i koleżanki.
Rozdział VI
Standardy stroju służbowego.
§ 9.1. Wygląd zewnętrzny pracownika samorządowego jest wizytówką Urzędu, stosowny
ubiór i schludny wygląd mają wpływ na wiarygodność pracowników i budzą zaufanie
klientów.
2. Styl ubierania się winien być adekwatny do zajmowanego stanowiska, uwzględniać
prestiż miejsca, w którym pracujemy, tworzyć spójny budzący zaufanie wizerunek biura.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 10.1. Z treścią powyższego zarządzenia należy zapoznać wszystkich pracowników
Urzędu Miasta.
2. Zarządzenie ogłasza się w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
Standardy kontroli zarządczej wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych (Dz.Urz.MF. Nr 15, poz. 84) wymagają opracowania i wdrożenia
Kodeksu etycznego urzędnika, niniejszy dokument spełnia wymagania kontroli zarządczej
przypominając pracownikom o najważniejszych powinnościach urzędniczych.
Sporządził: E. Klisz
Sprawdził:
Download