Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Elbląg dn, 27.08.2014
PROTOKÓŁ
Wybór oferty zapytania ofertowego nr 36/PiM/5.2.1/2013 z dnia 31.07.2014 r.,
dotyczącego prowadzenia zajęć szkoleniowych na potrzeby projektu „ Innowacyjny Samorząd Podlasia i
Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia
efektywności wyników”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji
samorządowej tj. dla pracowników Urzędów Partnerów w ramach projektu „Innowacyjny
Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek
samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”. Do obowiązków
wykładowców/ trenerów będzie przeprowadzenie szkoleń z zakresu:
1) Zarządzanie projektami w urzędzie
2) Zarządzanie dowodami w samoocenie CAF
3) Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
4) Standardy zarządzania ryzykiem
5) Zarządzanie zmianami
6) Zarządzanie kosztami procesów organizacyjnych
7) Skuteczna obsługa klienta
8) Efektywność marketingowa w urzędzie
9) Benchmarking i benchlearning
10) Zarządzanie procesowe
11) Strategiczna karta wyników
12) Przeglądy zarządzania
13) Systemy zarządzania zgodnie z normami PN i EN
14) Zarządzanie przez cele – kwantyfikacja celów
15) Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
2. Ze względu na wąski zakres specjalizacji oraz w celu zapewnienia szkoleń na najwyższym poziomie w
dniu 31.07.2014 zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych www.fioi.org,
www.fioi.82-300.pl oraz zostało wysłane droga e-mailową do niżej wymienionych osób:
1. Marek Jefremienko-Przyłubski
2. Jarosław Płoski
3. Katarzyna Trojnarska
4. Krzysztof Krzywdziński
Zapytanie ofertowe zawieszone zostało na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.
3. Uzyskano następujące oferty na realizację szkoleń:
Liczba dostarczonych ofert 3, w tym spełniające wymogi formalne 3.
Oferty zostały złożone przez oferentów w dniu 18.08.2014 roku.
4. Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie spełniały wymóg ceny mieszczącej się w zaplanowanym
budżecie. Ze względu na taką samą ilość punktów uzyskaną przez Oferentów, wezwano ich do
negocjacji. Raport z negocjacji stanowi załącznik nr 1
5. W wyniku szczegółowej analizy dostarczonych ofert zamówienia udzielono:
1. Markowi Jefremienko - Przyłubskiemu
2. Jarosławowi Płoskiemu
3. Katarzynie Trojnarskiej
6. Zamawiający dokonał podziału zamówienia między 3 oferentów, tak aby zapewnić efektywność
pracy trenerów oraz prawidłowe i terminowe prawidłowe prowadzenie szkoleń.
Projekt pod tytułem
„Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza– systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności
wyników”,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7. Podział zakresu tematów dokonano w następujący sposób:
1. Marek Jefremienko :
1) Zarządzanie projektami w urzędzie
2) Zarządzanie zmianami
3) Zarządzanie kosztami procesów organizacyjnych
4) Public relations i współpraca z mediami
2. Katarzyna Trojnarska:
1) Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
2) Efektywność marketingowa w urzędzie
3. Jarosław Płoski:
1) Benchmarking i benchlearning
2) Zarządzanie dowodami w samoocenie CAF
3) Standardy zarządzania ryzykiem
4) Zarządzanie procesowe
5) Strategiczna karta wyników
6) Systemy zarządzania zgodnie z normami PN i EN
7) Zarządzanie przez cele – kwantyfikacja celów.
8. Uzasadnienie wyboru.
Wybrani Oferenci spełniają kryteria zapytania ofertowego 36/PiM/5.2.1/2013 z dnia 31.07.2014
Oferenci zapewnią wysoki poziom szkoleń, dysponują odpowiednimi umiejętnościami jak również
dysponują czasem potrzebnym do prawidłowego przeprowadzenia przydzielonych im szkoleń.
Doświadczenie wyłonionych osób ściśle związane jest z tematyką zajęć szkoleniowych. Oferenci
posiadają wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu przydzielonych zadań.
Projekt pod tytułem
„Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza– systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności
wyników”,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards