Doświadczenia ponad granicami

advertisement
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na
rzecz osób niepełnosprawnych
4 Wyjazdy Stażowe – 4 Grupy
trwające 2 tygodnie (50 h) zajęć,
składających się z:
I. Szkolenia wstępnego – 5 dni
II. Stażu w wybranej instytucji
połączonego z warsztatami z zakresu
budowania sieci oparcia społecznego
dla ON – 5 dni
I grupa Rozpoznawanie warunków
do budowania sieci
oparcia społecznego dla ON
II grupa Zawiązywanie koalicji na
rzecz ON i jej uruchamianie
III grupa Zarządzanie siecią
wsparcia dla ON
IV grupa Synteza doświadczeń,
redakcja materiałów
i upowszechnienie wiedzy
z zakresu budowania
i zarządzania siecią
wsparcia ON
Celem projektu jest wzrost wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych
pracowników MOPS w Gdyni w zakresie
wsparcia osób niepełnosprawnych oraz
umożliwienie rozwoju osobistego.
Uczestnikami projektu jest 16
pracowników MOPS w Gdyni,
zatrudnionych w pionie wsparcia seniorów
i osób niepełnosprawnych, bądź
będących w trakcie procesu
specjalizowania się w pracy z ON.
W ramach realizacji projektu powstanie
publikacja - kompendium wiedzy
i doświadczeń dotyczących wsparcia osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi, zostanie zrelizowana
kampania upowszechniająca rezultaty
projektu wśród pracowników socjalnych,
osób, organizacji i instytucji zajmujących
się osobami niepełnosprawynymi oraz
konferencja kończąca projekt.
Doświadczenia
ponad granicami
gdyńsko-helsingborskie partnerstwo
na rzecz osób niepełnosprawnych
Staże w zakresie podnoszenia
kwalifikacji pracowników MOPS
we współpracy z Vard och
Omsorgsforvaltningen w Szwecji
odbywające sie w instytucjach miasta
Helsingborg zaangażowanych we wsparcie
osób niepełnosprawnych.
Projektodawca
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Partner
Vard och Omsorgsforvaltningen w Helsingborgu
DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI
gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na
rzecz osób niepełnosprawnych
Przygotowanie uczestników
do pobytu za granicą
1. Spotkania wstępne z uczestnikami
informacje o projekcie, zdefiniowanie
szczegółowych potrzeb szkoleniowych
uczestników.
2. Spotkania przygotowujące do staży
z elementami wiedzy o kulturze, obyczajach
szwedzkich w tym wizyta w Honorowym
Konsulacie Szwecji
3. Kurs języka angielskiego (40h)
w tym przygotowanie w zakresie
specjalistycznych zwrotów języka zawodowego.
4. Zorganizowanie pokazu
skandynawskiego filmu fabularnego
nawiązującego do wsparcia osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
5. Spotkanie otwierające u Partnera
przyjmującego– kwestie organizacyjne
dotyczące pobytu i stażu
6.Spotkania integracji kulturowej, wyjście na
koncert lokalnego zespołu lub wyjście do klubu
z tradycyjną muzyką szwedzką i tradycyjnymi
przekąskami.
Każdy z uczestników stażu zostanie
wyposażony w słownik języka angielskiego,
słownik języka szwedzkiego
Pracownicy uczestniczących w projekcie:
- podwyższą poziom posługiwania się
językiem angielskim, w tym posługiwanie się
specjalistycznym słownictwem
- nabędą wiedzę i doświadczenie z zakresu
kompleksowego wsparcia osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
- nabędą wiedzę z zakresu budowania sieci
oparcia społecznego dla osób
niepełnosprawnych, metod pracy środowiska
zawodowego
Każdy z uczestników projeku otrzyma:
zaświadczenie o ukończeniu kursu
językowego z liczbą godzin i stopniem
trudności kursu,
zaświadczenie o odbytym stażu
zagranicznym wydane przez instytucję
wysyłającą- MOPS i instytucję przyjmującą
uczestników staży - VOH,
dokument Europass Mobility potwierdzający
okres szkolenia realizowanego za granicą,
wystawiony przez szwedzką organizację
przyjmującą, zawierający szczegółowe
informacje na temat treści stażu i zdobytych
umiejętnościach, kompetencji
- podwyższą kompetencje w zakresie podstaw
języka szwedzkiego i poznają kulturę szwedzką
Oczekiwania wobec uczestników projektu:
-będą mieli możliwość przekazania nabytej
wiedzy swoim współpracownikom
 Aktywny udział w procesie przygotowania
językowego oraz stażu
 Gromadzenie i analizowanie informacji
dotyczących wsparcia ON
 Zaangażowanie w przekazywanie wiedzy
zdobytej podczas staży pracownikom MOPS
 Pomoc w przygotowaniu kompedium wiedzy
Download