Staże: list intencyjny - Kierunki zamawiane

advertisement
Załącznik nr 1
LIST INTENCYJNY
dotyczący organizacji stażu studenckiego
Niniejszy list intencyjny został sporządzony na prośbę Pani/Pana …………………………………………………
i stanowi część dokumentacji programu stażowego związanego z realizacją Staży w ramach projektu pn.
„Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały
i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest na Wydziałach FAIS i Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. List intencyjny nie tworzy żadnych zobowiązań prawnych oraz finansowych,
w szczególności nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej projektu pod adresem:
www.kierunki-zamawiane.uj.edu.pl, jak również w Biurze Projektu WFAiS, ul. Reymonta 4, 30-059
Kraków, pokój nr 215 oraz pod numerem telefonu 12 663 55 79.
Oświadczenie pracodawcy
Działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Zakładu Pracy)
zwanym dalej Zakładem Pracy, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kierownika Zakładu Pracy lub osoby upoważnionej)
oświadczam, że:
1) Zakład Pracy jest zainteresowany przyjęciem Pani/Pana
………………………………………………………………………………………………………………………………
studentkę/a Uniwersytetu Jagiellońskiego celem odbycia Stażu.
2) Stażysta/ka otrzyma na czas odbywania Stażu Opiekuna, którym będzie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Staż planowany jest w okresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Ramowy program Stażu obejmuje następujący wykaz zadań i czynności:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(podpis kierownika Zakładu Pracy lub osoby upoważnionej)
……………………………………
(podpis studentki/a)
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane
materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UDA-POKL.04.01.02-00-168/11-00
Download