Wrocław, dnia 01

advertisement
PROGRAM STAŻU
A. Podstawowe dane o Jednostce przyjmującej na staż
1. Nazwa, adres siedziby, KRS, NIP, REGON, strona www, telefon
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław
NIP 895-17-29-489, REGON: 932249169,
http://www.hasco-lek.pl/pl
2. Charakterystyka podmiotu (rok założenia, liczba oddziałów, liczba pracowników)
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. powstało w 1984 roku we
Wrocławiu. Jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży farmaceutycznej z wyłącznie polskim
kapitałem.
Podstawą działania firmy jest nowoczesna technologia, sprawna organizacja oraz dbałość o jakość.
Dzięki temu dostarczane na rynek leki wytwarzane są zgodnie z nowoczesnymi trendami i standardami
współczesnej medycyny i farmacji. Wysoką jakość produktów potwierdzają nagrody i wyróżnienia
zdobywane na międzynarodowych i krajowych wystawach, jak również uznanie jakim cieszą się wśród
pacjentów, lekarzy i farmaceutów.
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. wkroczyło w trzecie tysiąclecie
uruchamiając nowoczesne wydziały produkcji: kapsułek, tabletek i czopków. Linia produkcyjna,
instalacje serwisowe, a także hale produkcyjne są rezultatem najnowszych osiągnięć światowej myśli
technicznej. Zautomatyzowana produkcja pozwala na szybkie, efektywne i niezawodne operacje
techniczne.
Przedsiębiorstwo posiada certyfikat GMP na wszystkie produkowane formy leków. Jako pierwsza firma
farmaceutyczna w Polsce, PPF Hasco-Lek S.A. uzyskało certyfikat GLP.
W ten sposób polska firma Hasco-Lek stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu
w Europie, konsekwentnie realizując przyjętą misję:
Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne
pacjentów.
3. Profil działalności (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności)
Branża farmaceutyczna: produkcja leków, suplementów diety i wyrobów medycznych.
_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
B. Realizacja stażu
1. Nazwa stanowiska stażysty
Referent ds. Produkcji
2. Miejsce realizacji stażu
Dział Produkcji Kapsułek – P.P.F. Hasco-Lek S.A. ul. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław
3. Komórka organizacyjna / dział, w którym realizowany będzie staż
Dział Produkcji Kapsułek
4. Proponowany termin stażu
01.07.2015. – 30.09.2015.
5. Obszar kształcenia kluczowy w kontekście realizacji strategii Europa 2020, w który wpisuje się
program stażu
(10) Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu chemicznego (farmaceutycznego).
6. Zakres obowiązków i opis zadań stażysty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Do zadań Referenta będzie należało bieżące wsparcie pracowników Działu w pracy, m.in.:
Przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej - sprawdzanie dostępności materiałów wyjściowych,
drukowanie i przygotowywanie dokumentacji.
Czasowe i ilościowe rozliczanie produkcji - wykorzystanie maszyn.
Rozliczanie czasu pracy pracowników Pionu Produkcji.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
Prowadzenie zleconych rejestrów, ewidencji i sprawozdań.
Kompletowanie dokumentacji systemowej
Udział w planowaniu produkcji – rozpisywanie planów miesięcznych i tygodniowych, korekty
planów
Archiwizacja dokumentów.
7. Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych uzyskanych po odbytym stażu
Jako referent ds. produkcji stażysta będzie miał możliwość zapoznania się dokumentacją produkcyjną.
Pozna sposoby planowania produkcji oraz jej rozliczania, elementy technologii produkcji. Umiejętności
i
kompetencje:
prowadzenie
rzetelnych
przeglądów
literaturowych;
zapoznanie
się
z dokumentacją firmową, procedurami, prawem farmaceutycznym. Zapoznanie się z procesami
panującymi na działach produkcji farmaceutycznej.
Poznanie elementów technologii produkcji produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków
i wyrobów medycznych (przebieg procesu produkcyjnego, pomieszczenia i urządzenia produkcyjne,
strefy czystości, założenia walidacji procesu produkcji i mycia).
Zapoznanie się z Zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Systemu Zarządzania
Środowiskowego, Systemu Zapewnienia Jakości Wyrobów Medycznych, Systemu Bezpieczeństwa
Żywności.
_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
C. Informacje na potrzeby rekrutacji kandydatów1
8. Liczba oferowanych miejsc stażowych
1
9. Preferowany kierunek/kierunki studiów
 Wydział Biotechnologii,
 Wydział Chemii,
 Wydział Nauk Biologicznych
10. Pozostałe wymagania (np. znajomość języków obcych, inne kompetencje / umiejętności)
Biegła obsługa pakietu MS Office
D. Inne
11. Występowanie czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych (czynniki fizyczne, biologiczne,
inne - jakie)
Czynniki szkodliwe: hałas, zapylenie, substancje i mieszaniny niebezpieczne, sztuczne oświetlenie
(przestrzeganie zasad bhp, odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej – zgodnie z zajmowanym
stanowiskiem).
Obsługa komputera powyżej 4 godz./dobę.
Czynniki chemiczne – kontakt z substancjami do produkcji.
12. Dodatkowe informacje
13. Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Jednostki przyjmującej na staż
1
Część „C” Programu stażu wypełniają jedynie Jednostki zgłaszające miejsce stażowe bezpośrednio do Organizatora stażu
(tzw. I OPCJA rekrutacji). Części „C” nie wypełniają Jednostki wyrażające wolę przyjęcia na staż w ramach II OPCJI rekrutacji
(w której kandydat samodzielnie pozyskuje potencjalne miejsce realizacji stażu).
_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download