Tarnów, dnia …………………… OŚWIADCZENIE 1) Oświadczam, że

advertisement
Tarnów, dnia ……………………
……………………………….…………
(imię i nazwisko)
…………………………….……………
(adres zamieszkania)
………………….………………………
(nr ewid. w PUP w Tarnowie)
OŚWIADCZENIE
1)
Oświadczam, że z dniem ……………………. (*) przerwałem(-am) odbywać staż
z powodu podjęcia zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej (**)
od dnia ……………………………….. .
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o konieczności doręczenia zawartej umowy o pracę
/ umowy zlecenia / umowy o dzieło (**) w terminie 7 dni od złożenia niniejszego
oświadczenia, tj. do dnia ……………………………….. .
2) Oświadczam, że z dniem ……………………. (*) przerwałem(-am) staż
z powodu ……………………………….……………………………………..…………….……
….……………………………………….…………………… od dnia ..….….………………….
Zostałem poinformowany(-a), że w przypadku nieukończenia stażu będę
pozbawiony(-a) statusu osoby bezrobotnej oraz będę obowiązany(-a) do zwrotu kosztów stażu
poniesionych przez Urząd (koszty przejazdu, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem),
z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
………………………………………
(data, pieczęć i podpis organizatora)
(*) dzień następujący po ostatnim dniu odbywania stażu
(**) niepotrzebne skreślić
……………….……………………
(podpis składającego oświadczenie)
Download