Generuj PDF - PUP Świdnica

advertisement
PUP Świdnica
Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-pracodawcow/formy-zatrudniania-pra/staz/41,Staz.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 04:19
STAŻ
STAŻ oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań
w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.
Do udziału w stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne na okres nieprzekraczający 6 miesięcy oraz na okres do 12
miesięcy osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.
Staż jest odbywany na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie.
Po zawarciu umowy, osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie do organizatora w celu odbywania stażu.
Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym
wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Organizator po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię
zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w
trakcie stażu. Następnie starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.
W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, wypłacane przez
urząd pracy. Za okres, za który przysługuje stypendium, nie przysługuje zasiłek.
Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a
bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni
za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.
W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu. Zwrot
kosztów przejazdu jest przyznawany na wniosek osoby bezrobotnej.
Osobom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku
życia starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat
7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, przez okres odbywania stażu.
Osoba, która z własnej winy przerwała udział w stażu jest zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych na badania lekarskie
oraz pobranych kosztów przejazdu do miejsca stażu, chyba że powodem przerwania stażu będzie podjęcie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej.
●
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 074/8561808.
Metryka strony
Data publikacji 03.06.2014
Data modyfikacji 19.01.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor: Krzysztof Bober
Liczba wejść: 22757
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Download