Wniosek o zorganizowanie stażu ze środków PFRON.

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, tel. 13 43 213-89, 13 43 617-19,
fax. 13 43 264-96
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
O ZORGANIZOWANIE STAŻU
na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy /Dz. U. z 2016, poz. 645 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20
sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz.U. Nr 142,
poz.1160/ w związku z art.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych /tekst.jedn.Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz.92 z póź.zmianami/
I.
DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA:
1. Nazwa/pieczątka/ lub imię i nazwisko pracodawcy, tel.
.......................................................................................................................................................
2. Miejsce prowadzenia działalności/adres .............................................................................
3. NIP ....................................... REGON ........................................PKD/podst/.......................
4. Forma prawna.........................................................................................................................
5. Rodzaj działalności i data jej rozpoczęcia ...........................................................................
6. W okresie 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienie w zakładzie
przedstawiało się następująco:
Lp.
Miesiąc, rok
Liczba zatrudnionych
7. Wg stanu na dzień ............................ liczba zatrudnionych ogółem wynosi.................osób,
/data złożenia wniosku/
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi...........................................................
8. W okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w zakładzie pracy zakończyła
pracę następująca liczba pracowników.................................................................................
w tym za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę następująca liczbą
pracowników.........................................................................................................................
II.
DANE DOTYCZĄCE ODBYWANIA STAŻU
1.Termin /od-do/ ..………...........................................................................................................
2.Dokładny adres odbywania stażu…….................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Godziny odbywania stażu /od-do/ ………….……………………………………………..
4.Poziom i kierunek wykształcenia kandydatów na staż predyspozycje psychofizyczne,
minimalne wymagane kwalifikacje bezrobotnych, stopień niepełnosprawności
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko proponowanych kandydatów na staż:
a/ ……………………………………………………………………………………………….
b/ ……………………………………………………………………………………………….
c/ ………………………………………………………………………………………………..
5.Stanowiska pracy na których prowadzony będzie staż wraz z podaniem nazwy zawodu,
zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy
a/ ......................................................................... ilość osób .....................................................
b/ ......................................................................... ilość osób .....................................................
6.Ilość
osób
przewidzianych
do
zatrudnienia
po
odbyciu
.......................................................................................................................................................
stażu
7. Osoba przewidziana do sprawowania opieki nad odbywaniem stażu
.........................................
/imię i nazwisko/
III.
.....................................
/wykształcenie/
....................................
/stanowisko/
WSPÓŁPRACA Z PUBLICZNYMI SŁUŻBAMI ZATRUDNIENIA
/ZA OSTATNIE 3 LATA/ :
Liczba zgłoszonych ofert pracy...............................................................................w tym:
1. miejsca pracy bez finansowania ze środków publicznych........................................
2. miejsca pracy dofinansowane ze środków publicznych ……………………………….
z tego :
a) prace interwencyjne ...........................................................
b) staże i bony stażowe ......................................
c) refundacje kosztów utworzenia miejsc pracy ………………………………………
d) pozostałe refundacje (bony zatrudnieniowe, refundacje wynagrodzenia za zatrudnienie
bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, świadczenie aktywizacyjne)
…………………………………………………………………..
Ile osób pracuje na dzień dzisiejszy w związku ze zgłoszonymi ofertami pracy
…………………………………………………………....................................................
Czy Organizator korzysta obecnie ze środków Funduszu Pracy, jeśli tak to w jakiej
formie...........................................................................................................................................
U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu
składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zwracamy uwagę, że:
Zgodnie z art. 297 § 1 k. k.
„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub podobnego świadczenia pieniężnego
na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument, albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5”.
Oświadczam, że :
1. zapoznałem się z treścią wskazanego powyżej art. 297 § 1 k. k.,
2. w stosunku do Zakładu nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony
wniosek o likwidację,
3. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia wniosku wraz z ofertą pracy nie zostałem
skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych oraz nie jestem
objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,
4. dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
……......................................
/miejscowość i data/
Wniosek należy wypełnić czytelnie!
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pomocy ze środków
Funduszu Pracy
Od negatywnego stanowiska PUP nie przysługuje odwołanie!
............................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy )
Załączniki:
1. Program stażu.
Załącznik do wniosku z dnia ...............................
PROGRAM STAŻU
Nazwa zawodu lub specjalności, której program stażu dotyczy: ……………………………….
Nazwa komórki organizacyjnej: ………………………………………………………………...
Opiekun osoby bezrobotnej /imię i nazwisko, stanowisko/: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Okres
stażu
/od – do/:
Zakres zadań wykonywanych
przez bezrobotnego w okresie stażu:
Rodzaj
uzyskanych
kwalifikacji
lub umiejętności
zawodowych:
Download