ST/OF/35/2015

advertisement
PROGRAM STAŻU
A. Podstawowe dane o Jednostce przyjmującej na staż
1. Nazwa, adres siedziby, KRS, NIP, REGON, strona www, telefon
NZOZ „DIALAB” s.c.
Diagnostyka Laboratoryjna
Ul. Krzycka 94
Wrocław, 53-020
tel./fax 071/325 56 23
http://www.dialab.pl/
Regon 932654510 NIP 899-24-08-836
2. Charakterystyka podmiotu (rok założenia, liczba oddziałów, liczba pracowników)
Rok założenia 2001
3 oddziały
Liczba pracowników 32
3. Profil działalności (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności)
Działalność w zakresie opieki zdrowotnej
B. Realizacja stażu
1. Nazwa stanowiska stażysty
Stażysta mikrobiolog
2. Miejsce realizacji stażu
3. Komórka organizacyjna / dział, w którym realizowany będzie staż
Laboratorium Mikrobiologii
4. Proponowany termin stażu
01.07.2015. – 30.09.2015.
5. Obszar kształcenia kluczowy w kontekście realizacji strategii Europa 2020, w który wpisuje się
program stażu
Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi:
pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, medycyny opartej na terapii genowej.
Kluczowe dla wyzwań demograficznych i społecznych, określonych w strategii Europa 2020. Wspieranie
rozwoju medycyny osób starszych, profilaktyki, znajomości zagadnień terapii genowej.
_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Zakres obowiązków i opis zadań stażysty
Podczas praktyki stażysta zobowiązany jest do zapoznania się z:
Strukturą placówki w ramach której działa Laboratorium Mikrobiologiczne
Zasadami organizacji pracy laboratorium, uwzględniając zasady jałowości, pobierania,
przygotowania oraz przechowywania materiału do badań, utylizacje materiału biologicznego,
obieg informacji tj. rejestrację i archiwizację wyników badań, systemy komputerowe
wykorzystywane w pracy laboratorium
Metodami analitycznymi wszystkich wykonywanych w laboratorium badań z zakresu
mikrobiologii
Zasadami mechanizacji i automatyzacji badań laboratoryjnych (obsługa, zakres działania,
zakres wykonywanych badań)
Podstawowymi metodami oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności na
antybiotyki oraz identyfikacji drobnoustrojów
Zasadami kontroli jakości obowiązującymi w laboratorium
7. Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych uzyskanych po odbytym stażu
Stażysta:
analizuje uzyskane wyniki badań własnych i rozwiązuje proste problemy badawcze dobierając adekwatne
do potrzeb metody, w tym statystyczne i informatyczne
posiada wiedzę i umiejętności dotyczące procesów kontroli jakości
stosuje zasady jałowości i pracy sterylnej w hodowli mikroorganizmów
posiada umiejętności identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości podstawowych patogenów tj. E. coli,
Staphylococcus spp. , Enterococcus spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp. Bacillus spp., Borrelia
burgdorferi itp.
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
uczy się samodzielnie wykonywać wyznaczone przez opiekuna stażu zagadnienia
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
jest odpowiedzialny za sprzęt, aparaturę, pracę własną i innych
_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
C. Informacje na potrzeby rekrutacji kandydatów1
8. Liczba oferowanych miejsc stażowych
1
9. Preferowany kierunek/kierunki studiów
Kierunek mikrobiologia
10. Pozostałe wymagania (np. znajomość języków obcych, inne kompetencje / umiejętności)
dobra znajomość jęz. angielskiego, obsługa podstawowych programów komputerowych
D. Inne
11. Występowanie czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych (czynniki fizyczne, biologiczne,
inne - jakie)
Czynniki biologiczne – szczepy patogenne
12. Dodatkowe informacje
13. Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Jednostki przyjmującej na staż
1
Część „C” Programu stażu wypełniają jedynie Jednostki zgłaszające miejsce stażowe bezpośrednio do Organizatora stażu
(tzw. I OPCJA rekrutacji). Części „C” nie wypełniają Jednostki wyrażające wolę przyjęcia na staż w ramach II OPCJI rekrutacji
(w której kandydat samodzielnie pozyskuje potencjalne miejsce realizacji stażu).
_________________________________________________________________________________________________
Projekt „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download