PrezentacjaII

advertisement
PRAWO PRACY
PRAWO PRACY ZOSTAŁO WYDZIELONE Z PRAWA
CYWILNEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU.
W ROKU 1802 WYDANO W ANGLII PIERWSZĄ
USTAWĘ ADRESOWANĄ DO PRACODAWCÓW.
W POLSCE PRAWO PRACY POWSTAŁO W 1918
ROKU.


OŚMIOGODZINNY DZIEŃ PRACY,
ROZRÓŻNIENIE:
PRACOWNIK FIZYCZNY – PRACOWNIK UMYSŁOWY,

RÓŻNY WYMIAR URLOPU.

NAKAZY PRACY – ADMINISTRACYJNE
KIEROWANIE DO PRACY ABSOLWENTÓW,
OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY PRACY
W NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCIACH,

SOCJALISTYCZNA DYSCYPLINA PRACY.
AKT NORMATYWNY WYDAWANY
W FROMIE USTAWY, ZBIÓR
PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH
STOSUNKI SPOŁECZNE W DANEJ
DZIEDZINIE.
USTAWA REGULUJĄCA INNY
STATUS NAUCZYCIELA NIŻ MA TO
MIEJSCE W PRAWIE PRACY.



OSOBA, KTÓA POSIADA WYŻSZE
WYKSZTAŁCENIE Z ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM,
OSOBA, KTÓRA PRZESTRZEGA
PODSTAWOWYCH ZASAD MORALNYCH,
OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA WARUNKI
ZDROWOTNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA
ZAWODU.




OSOBA, KTÓRA NIE MA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI
DO CZYNÓW PRAWNYCH LUB OGRANICZONE
PRAWA PUBLICZNE,
OSOBA, PRZECIWKO KTÓREJ TOCZY SIĘ
POSTĘPOWANIE KARNE LUB DYSCYPLINARNE,
OSOBA, PRZECIWKO KTÓREJ TOCZY SIĘ
POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE,
OSOBA, KTÓRA BYŁA UKARANA ZA
PRZESTĘPSTWO POPEŁNIONE UMYŚLNIE.
REALIZOWAĆ ZADANIA ZWIĄZANE
Z DYDAKTYKĄ, WYCHOWYWANIEM I OPIEKĄ,
 WSPIERAĆ KAŻDEGO UCZNIA W JEGO
ROZWOJU,
 DĄŻYĆ DO PEŁNI WŁASNEGO ROZWOJU
OSOBOWEGO,
 WYCHOWYWAĆ PATRIOTYCZNIE,
 DBAĆ O KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW
POSTAW MORALNYCH I OBYWATELSKICH.



PRACA NAUCZYCIELA Z WYJĄTKIEM
NAUCZYCIELA STAŻYSTY PODLEGA OCENIE,
OCENA MOŻE BYĆ DOKONANA W KAŻDYM
CZASIE, NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO UPŁYWIE
ROKU OD OSTATNIEJ OCENY, Z INICJATYWY
DYREKTORA LUB NA WNIOSEK: NAUCZYCIELA,
NADZORU PEDAGOGICZNEGO, ORGANU
PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ, RADY SZKOŁY, RADY
RODZICÓW.

OCENA PRACY NAUCZYCIELA MA CHARAKTER
OPISOWY I JEST ZAKOŃCZONA
STWIERDZENIEM UOGÓLNIAJĄCYM:
WYRÓŻNIAJĄCA
DOBRA
NEGATYWNA
OCENIE PODLEGA:
 POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA
I METODYCZNA PROWADZONYCH ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
I OPIEKUŃCZYCH,
 POPRAWNOŚĆ WYKONYWANIA INNYCH
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY,
 KULTURA I POPRAWNOŚĆ JĘZYKA
NAUCZYCIELA,
OCENIE PODLEGA:
 ZACHOWANIE DYSCYPLINY NA ZAJĄCIACH,
 ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELA,
 AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELA W
DOSKONALENIU ZAWODOWYM,
 DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W ZAKRESIE
WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIA,
 PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU PRACY.
STAŻYSTA
KONTRAKTOWY
MIANOWANY
DYPLOMOWANY
PROFESOR
OŚWIATY



ROZDZIELENIE FORMY NAWIĄZYWANIA
STOSUNKU PRACY OD AWANSU
ZAWODOWEGO.
CEL – WPROWADZENIE MOTYWACYJNEGO
SYSTEMU ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI.
STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO MAJĄ
CHARAKTER ZBLIŻONY DO STOPNI
SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ.

KAŻDY NAUCZYCIEL ZATRUDNIONY W SZKOLE
POWINIEN POSIADAĆ STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO,

JEŻELI JEST ZATRUDNIONY PO RAZ PIERWSZY
– Z DNIEM ZATRUDNIENIA OTRZYMUJE
Z MOCY PRAWA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
STAŻYSTY.

WARUNKIEM NADANIA NAUCZYCIELOWI
KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU
ZAWODOWEGO JEST SPEŁNIENIE WYMAGAŃ
KWALIFIKACYJNYCH, ODBYCIE STAŻU
ZAKOŃCZONEGO POZYTYWNĄ OCENĄ
DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.
NAUCZYCIEL STAŻYSTA
UZYSKANIE AKCEPTACJI KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ PO
PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
ZDANIE EGZAMINU PRZED
KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ
NAUCZYCIEL MIANOWANY
UZYSKANIE AKCEPTACJI KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ PO DOKONANIU
ANALIZY DOROBKU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA I
PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
NAUCZYCIEL
STAŻYSTA
NAUCZYCIEL
KONTARKTOWY
NAUCZYCIEL
MIANOWANY
9 MIESIĘCY
2 LATA 9 MIESIĘCY
2 LATA 9 MIESIĘCY
W OKRESIE STAŻU NAUCZYCIEL REALIZUJE
PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE
I ZATWIERDZONY PRZEZ DYDERKTORA PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO,
 DYREKTOR PRZYDZIELA NAUCZYCIELOWI
STAŻYŚCIE OPIEKUNA STAŻU.


ZADANIEM OPIEKUNA STAŻU JEST UDZIELANIE
NAUCZYCIELOWI POMOCY, W
SZCZEGÓLNOSCI W PRZYGOTOWANIU
I REALIZACJI W OKRESIE STAŻU PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA,
ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU OCENY
DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.

OCENĘ DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU USTALA
DYREKTOR SZKOŁY W CIĄGU 21 DNI OD DNIA
ZŁOŻENIA PRZEZ NAUCZYCIELA
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO.
 OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MOŻE BYĆ
POZYTYWNA LUB NEGATYWNA, JEST
SPORZĄDZONA NA PIŚMIE
I PRZYSŁUGUJE OD NIEJ
ODWOŁANIE.


NAUCZYCIEL ROZPOCZYNA STAŻ Z
POCZĄTKIEM ROKU SZKOLNEGO, NIE PÓŹNIEJ
NIŻ 14 DNI OD DNIA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ,
JEŚLI NAUCZYCIEL ROZPOCZNIE PRACĘ
PÓŹNIEJ NIE MOŻE ROZPOCZĄĆ W TYM ROKU
SZKOLNYM STAŻU.
 PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ OCENY
NAUCZYCIEL PRZYSTĘPUJE DO
POSTĘPOWANIA
KWALIFIKACYJNEGO, STAJĄC PRZED
KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ.
SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ (STAŻ):
PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU
PRZEDMIOTOWEGO
OPIEKUN STAŻU
DYREKTOR
(PRZEWODNICZĄCY)
WYMAGANIA W OKRESIE STAŻU NA
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
 POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY,
 SPOSOBU PROWADZENIA DOKUMENTACJI,
 POZNANIE ZASAD BHP,
 UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR CO
NAJMNIEJ DWA RAZY W MIESIĄCU W
LEKCJACH OPIEKUNA STAŻU,


WYMAGANIA W OKRESIE STAŻU NA
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
 PROWADZENIE ZAJĘĆ W OBECNOŚCI
OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA SZKOŁY
(CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU),
 UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNYCH
FORMACH DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.


STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM
NAWIĄZUJE SIĘ W SZKOLE NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ LUB MIANOWANIA,
Z OSOBĄ ROZPOCZYNAJĄCĄ PRACĘ W SZKOLE
NAWIĄZUJE SIĘ STOSUNEK PRACY NA CZAS
OKREŚLONY NA JEDEN ROK SZKOLNY W CELU
ODBYCIA STAŻU.


STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM
KONTRAKTOWYM NAWIĄZUJE SIĘ NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ZAWIERANEJ
NA CZAS NIEOKREŚLONY,
STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM
MIANOWANYM I Z NAUCZYCIELEM
DYPLOMOWANYM NAWIĄZUJE SIĘ NA
PODSTAWIE MIANOWANIA.
MIANOWANIE GWARANTUJE
NAUCZYCIELOWI WZMOŻONĄ
OCHRONĘ ZATRUDNIENIA.
AKT MIANOWANIA I UMOWA O PRACĘ
POWINNY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLIĆ:
 STANOWISKO I MIEJSCE PRACY,
 TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY,
 WYNAGRODZENIE LUB ZASADY JEGO
USTALANIA.


DYREKTOR SZKOŁY, NA WNIOSEK
NAUCZYCIELA, WYSTAWIA NAUCZYCIELOWI
LEGITYMACJĘ SŁUŻBOWĄ.
LEGITYMACJA SŁUŻBOWA UPRAWNIA DO
ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI
TRANSPORTU PUBLICZNEGO.

NAUCZYCIEL W REALIZACJI PROGRAMU
NAUCZANIA MA PRAWO DO SWOBODY
STOSOWANIA TAKICH METOD NAUCZANIA
I WYCHOWANIA, JAKIE UWAŻA ZA
NAJWŁAŚCIWSZE SPOŚRÓD UZNANYCH PRZEZ
WSPÓŁCZESNE NAUKI PEDAGOGICZNE, ORAZ
DO WYBORU SPOŚRÓD ZATWIERDZONYCH DO
UŻYTKU SZKOLNEGO PODRĘCZNIKÓW
I INNYCH POMOCY NAUKOWYCH.
 NAUCZYCIEL POWINIEN
PODNOSIĆ SWOJĄ WIEDZĘ
OGÓLNĄ I ZAWODOWĄ.

NAUCZYCIEL ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE
MIANOWANIA MOŻE BYĆ PRZENIESIONY NA
WŁASNA PROŚBĘ LUB Z URZĘDU ZA JEGO
ZGODĄ NA INNE STANOWISKO W TEJ SAMEJ
LUB INNEJ SZKOLE, W TEJ SAMEJ LUB INNEJ
MIEJSCOWOŚCI, NA TAKIE SAMO LUB INNE
STANOWISKO.

W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAPEWNIENIA SZKOLE OBSADY
NA STANOWISKU NAUCZYCIELA Z WYMAGANYMI
KWALIFIKACJAMI ODPOWIADAJĄCYMI POTRZEBOM
PROGRAMOWYM SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY
SZKOŁĘ MOŻE PRZENIEŚĆ NAUCZYCIELA
ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE MIANOWANIA DO
TEJ SZKOŁY NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ NA TRZY LATA,
Z PRAWEM POWROTU NA UPRZEDNIO ZAJMOWANE
STANOWISKO.

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ MOŻE
NAŁOŻYĆ NA NAUCZYCIELA OBOWIĄZEK
PODJĘCIA PRACY W INNEJ SZKOLE LUB
SZKOŁACH… W CELU UZUPEŁNIENIA
TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ W
WYMIARZE NIE WIĘKSZYM NIŻ ½
OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ.
ULEGA ROZWIĄZANIU:
 NA WNIOSEK NAUCZYCIELA,
 W RAZIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO
PRACY, JEŻELI OKRES NIEZDOLNOŚCI
PRZEKRACZA 182 DNI,
 W RAZIE ORZECZENIA PRZEZ LEKARZA
NIEZDOLNOŚCI DO PRCY,
 W RAZIE UKOŃCZENIA 65 ROKU ŻYCIA,
 W RAZIE UZYSKANIA NEGATYWNEJ OCENY.
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
OBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ
SZKOLE PODSTAWOWE WARUNKI
DO REALIZACJI PRZEZ NAUCZYCIELA
ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,
WYCHOWAWCZYCH I
OPIEKUŃCZYCH.
SKŁADA SIĘ Z:
 WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO,
 DODATKÓW: ZA WYSŁUGĘ LAT,
MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO ORAZ ZA
WARUNKI PRACY,
 WYNAGRODZENIA ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW,
 NAGRÓD.
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI
STANOWI DLA:
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
100%
NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO
111%
NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
144%
NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO
184%
KWOTY BAZOWEJ, OKREŚLANEJ COROCZNIE W USTAWIE
BUDŻETOWEJ.
CZAS PRACY NAUCZYCIELA
ZATRUDNIONEGO W PEŁNYM
WYMIARZE ZAJĘĆ NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ 40 GODZIN NA
TYDZIEŃ.
W RAMACH CZASU PRACY, NAUCZYCIEL
ZOBOWIĄZANY JEST REALIZOWAĆ:
 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I
OPIEKUŃCZE,
 INNE ZJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ STATUTOWYCH
SZKOŁY: ZAJĘCIA W ŚWIETLICY, ZAJĘCIA W RAMACH
GODZIN PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI
DYREKTORA SZKOŁY,
 ZAJĘCIA I CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z
PRZYGOTOWANIEM DO ZAJĘĆ, SAMOKSZTAŁCENIEM
I DOSKONALENIEM ZAWODOWYM.
NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO W
PEŁNYM WYMIARZE ZAJĘĆ OBOWIĄZUJE
PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY.
 NAUCZYCIELOM DOKSZTAŁCAJĄCYM SIĘ
DYREKTOR MOŻE USTALIĆ
CZTERODNIOWY TYDZIEŃ PRACY.

 NAGRODA JUBILEUSZOWA,
 DODATKOWE WYNAGRODZENIE
ROCZNE (TRZYNASTKA),
 MEDAL KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ.





ŚWIADCZENIE URLOPOWE,
PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (NA
TERENIE WIEJSKIM I W MIEŚCIE DO 5000
MIESZKAŃCÓW),
NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY,
10% DODATEK DLA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH NA TERENIE WIEJSKIM I W
MIEŚCIE DO 5000 MIESZKAŃCÓW,
DLA N. KONTRAKTOWEGO ZASIŁEK NA
ZAGOSPODAROWANIE.
NAUCZYCIELOWI PRZYSŁUGUJE URLOP
WYPOCZYNKOWY W OKRESIE WAKACJI I FERII
SZKOLNYCH.
JEDNAK MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY DO:
 PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW,
 PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM ROKU
SZKOLNEGO I PRZYGOTOWANIEM NOWEGO,
 OPRACOWANIE
SZKOLNEGO
ZESTAWU
PROGRAMÓW ORAZ UCZESTNICZENIE W FORMACH
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
URLOP WYCHOWAWCZY,
URLOP PŁATNY NA
KSZTAŁCENIE,
URLOP DLA PORATOWANIA
ZDROWIA.
NAUCZYCIELE MIANOWANI I DYPLOMOWANI
PODLEGAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
DYSCYPLINARNEJ ZA UCHYBIENIA GODNOŚCI
ZAWODU NAUCZYCIELA LUB OBOWIĄZKOM.
W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH ORZEKAJĄ W
PIERWSZEJ INSTANCJI KOMISJE
DYSCYPLINARNE PRZY WOJEWODACH DLA
NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SZKÓŁ NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA.
OPRAC. DR HAB. BEATA GROMADZKA
Download