Odpowiedzi na pytania 17.07.2012

advertisement
Stopnica, dnia 2012-07-17
Or.271.9.2012
Otrzymują:
wszyscy uczestnicy
postępowania
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na „Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Prusach, Skrobaczowie i w
części m. Folwarki”
do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
1. Czy Zamawiający posiada prawomocny Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenów objętych przetargiem?
2. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu posiadaną koncepcję kanalizacji
sanitarnej?
3. Czy gmina posiada opracowanie „Inwentaryzacja przyrodnicza terenów gm. Stopnica”?
Kiedy wykonane?
4. Czy na obszarze objętym zakresem projektu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie
występują obszary Natura 2000, tereny górnicze, tereny zamknięte lub objęte ochroną
konserwatorską, w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub
podobnej?
5. Kto jest zarządcą dróg na terenie objętym przetargiem?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację kanałów w pasie dróg gminnych?
7. W trakcie uzgodnień z właścicielami gruntów mogą wystąpić trudności (brak zgody na
dysponowanie gruntem) lub nieuregulowany stan prawny działek: czy Zamawiający pomoże
rozwiązać problem?
8. Co znaczy zapis w poz. 10 Programu funkcjonalno użytkowego "około 112 budynków do
podłączenia długość przyłączy około 600m"?
9. Załączony wyciąg z graficznej części koncepcji kanalizacji sanitarnej dla 13 miejscowości
gminy jest nieczytelny: uniemożliwia to ustalenie zakresu rzeczowego prac terenowych tj.
powierzchni terenów dla wykonania map zasadniczych, ukształtowania i zainwestowania
terenu itp.?
10. Proszę określić granice terenu do zaprojektowania kanalizacji oznaczone na "czystej"
mapie 1 : 10 000.
11. Czy Wójt Gminy skieruje do Starosty wniosek dot. czasowego ograniczeni praw
rzeczowych właściciela, który odmówi zgody na wykonanie projektowanych kanałów i
rurociągów?
12. Czy Wójt Gminy wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia w terminie do 90 dni od daty przekazania wniosku przez Wykonawcę?
13. Czy Wójt Gminy wyda decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w
terminie do 90 dni od daty przekazania wniosku przez Wykonawcę?
14. Czy w cenie oferty należy przewidzieć projekt odtworzenia nawierzchni dróg?
15. Gdzie należy włączyć odpływ z projektowanej kanalizacji sanitarnej? Miejsce i rzędna
wysokości.
16. Czy w msc. Falęcin Stary istnieje oczyszczalnia ścieków, która może przyjąć i skutecznie
oczyszczać ścieki dopływające z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej
przedmiot zamówienia?
1
17. Jeżeli istniejąca oczyszczalnia nie ma lub nie ma decyzji pozwolenia na jej rozbudowę
(budowę) , to jest oczywistym, że Starostwo Powiatowe nie wyda decyzji pozwolenia na
budowę projektowanej kanalizacji sanitarnej: oznacza to, że Wykonawca tego projektu nie
otrzyma 50% kwoty umownej.
18. Uwzględniając powyższe : Czy zamawiający wprowadzi do SIWZ odpowiednie korekty
warunków wypłaty 100% kwoty umownej za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia
Na powyższe Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.
1. nie
2. tak
3. nie
4. nie
5. drogi przez wieś- powiatowe
6. w przypadkach szczególnych zamawiający wyrazi zgodę na usytuowanie kanałów w pasie
dróg gminnych tak, powiatowych nie ,
7. uzyskanie zgody na przejście przez działki leży w gestii wykonawcy projektu
8. Zamawiający wstępnie oszacował, że będzie chętnych do podłączenia 112 właścicieli
budynków i założył, że pierwsza studzienka od budynku będzie usytuowana w odległości
około 5 m.
9. załączniki graniczne koncepcji kanalizacji są opracowane w wersji papierowej, są dużych
rozmiarów i nie ma możliwości zamieszczenia ich na stronie internetowej. Można się z nim
zapoznać w Urzędzie Gminy pok. Nr 6
10. zamawiający nie posiada czystej mapy w skali 1:10 000
11. jeżeli zajdzie taka potrzeba-tak
12. termin wydania decyzji środowiskowej w dużej mierze zależy od rzetelności opracowania
karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz kompletności składanego wniosku i od instytucji
opiniujących
13.Tak, jeśli wniosek będzie kompletny.
14. nie, ewentualny remont ująć w przedmiarze
15. Zamawiający jako miejsce włączenia odpływu z projektowanej kanalizacji alternatywnie
wskazuje 2 punkty:
1) studzienka na działce nr 380 w Folwarkach, gdzie rzędna dna studzienki wynosi 207,32 m
n.p.m. Ze studzienki tej kolektorem Ks 200 o długości około 240 mb ścieki dopłyną do
głównego kolektora Ks 315 w Kątach Nowych i dalej do oczyszczalni,
2) studzienka w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków – rzędna 203,80 m n.p.m..
Na etapie projektowania należy przedłożyć do akceptacji rozwiązanie bardziej ekonomiczne
dla Zamawiającego.
16. tak, nowo rozbudowana i zmodernizowana
17. nie dotyczy
18. nie
Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez
Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert,
tj. dnia 24.07.2012 r. o godz. 10:00 nie ulega zmianie.
Wójt Gminy Stopnica
/-/ Ryszard Zych
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards