II Pytania i odpowiedzi w przetargu

advertisement
II Pytania i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na
Dokumentację projektowo – kosztorysową sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Derdowskiego w
Pogórzu.
Pytanie 3
Czy zakres przewidzianej w zamówieniu do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągu obejmuje odcinki sieci zlokalizowane na rys. 4 „Plan
zagospodarowania terenu – układ 4 opracowania „Studium uwarunkowań dla
miejscowości Pogórze, Sieć wodociągowa i Kan. Sanit.” poza ulicą Derdowksiego:
tj.: odcinki kanalizacji: S1- S7 - S6 i S10-S5 oraz wodociąg w ul. Kościuszki?
Odpowiedź
Nie, tylko ul. Derdowskiego z włączeniem do istniejącej przepompowni przy ul.
Żeromskiego w Kosakowie
Pytanie 4
Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało pozyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie 5
Czy dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia ma
obejmować odtworzenie nawierzchni ulicy Derdowskiego po robotach wodnokanalizacyjnych? Jeżeli tak, to czy należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni
ulicy w istn. technologii?
Odpowiedź
Ul. Derdowskiego jest drogą polną, należy przewidzieć tylko zagęszczenie terenu
po robotach wykopowych
Pytanie 6
Czy Zamawiający posiada opracowanie wskazujące na planowany przebieg
przewidywanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w ulicy
Derdowskiego: układu pasa drogowego: chodnika, jezdni, zieleni, ścieżki
rowerowej, rezerwy pod budowę lekkiej kolei oraz ulicy serwisowej. Czy trasa
sieci będących przedmiotem zamówienia powinna uwzględniać przebieg w/w
infrastruktury? Jeżeli tak to czy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do w/w
opracowania?
Odpowiedź
W opracowaniu jest projekt układu pasa drogowego. Gmina ma projekt ścieżki
rowerowej udostępni go wykonawcy, z którym zawrze umowę. Zamawiający
zamierza zrealizować budowę sieci wodno - kanalizacyjnej przed wykonaniem
ścieżki w pasie drogowym ul. Derdowskiego(na działce, której obecnie jest
właścicielem)
Download