Wyjaśnienia do zapytań 2

advertisement
Siedlec, dnia 19.10.2012 r.
dot. przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaromierz, Kopanica, Mała Wieś położonych w
Gminie Siedlec w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Siedlec jako elementu Projektu
Inwestycyjnego „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”
przewidzianego do realizacji z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach
programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonuję wyjaśnienia zapytań:
Pytania:
1. Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte, np. PKP?
2. Jakie drogi występują na terenie objętym w/w zadaniem – proszę o sprecyzowanie?
3. Czy projektowana sieć przekraczać będzie cieki szczegółowe?
4. Czy na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są obszary chronione zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obszary NATURA 2000,
obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody lub inne obiekty, które mogą mieć
znaczenie przy ustalaniu trasy projektowanego rurociągu i obiektów z tym związanych?
5. Co w sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba
użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
6. Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczeń prawa
własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
7. Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?
8. W przypadku przyłączy:
- czy będą one projektowane do granic działek czy do obiektów posesji, do pierwszej
studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzeniem?
9. Czy obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w
przypadku:
- niedotrzymania ustawowych terminów praz organy wydające decyzje lub dokonujące
uzgodnień?
- działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania?
- wystąpienia trudności w pozyskiwaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku
nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?
11. Czy teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską i/lub
archeologiczną lub znajdują się na tym terenie inne obiekty które mogą mieć znaczenie przy
ustaleniu trasy projektowanego rurociągu i obiektów z tym związanych?
Odpowiedzi:
1. Teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte PKP.
2. Na terenie objętym w/w zadaniem występują drogi gminne, powiatowe oraz krajowe.
3. Projektowana sieć przekracza cieki szczegółowe.
4. Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest obszar NATURA 2000 – Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry PLH 08002.
5. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości należy szukać innego
przebiegu sieci kanalizacji.
6. W przypadku gdy nie będzie możliwe ustalenie innego przebiegu sieci kanalizacji, o którym
mowa w pkt. 5, Zamawiający wystąpi o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa
własności dla nieruchomości.
7. Zamawiający nie wyklucza możliwości przebiegu projektowanej sieci przez tereny Lasów
Państwowych.
8. Przyłącza kanalizacyjne projektowane będą do granic działek. Wymagane jest uzgodnienie z
właścicielami posesji miejsca posadowienia przykanalika na granicy.
9. Obszar objęty zamówieniem nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
10. - w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub
dokonujące uzgodnień, Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zakończenia
prac projektowych;
- w przypadku działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie
zadania, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych;
- w przypadku wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w
przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów, Zamawiający wyraża zgodę na
przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych.
11. Ochroną konserwatorską oraz archeologiczną objęta jest cała Gmina Siedlec.
Download