„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie

advertisement
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków
w Piotrkowie Trybunalskim
Instytucja Wdrażająca Projekt
NFOŚ i GW
w Warszawie
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Finansowanie Projektu
Źródła finansowania
Wydatki finansowe
z poszczególnych
źródeł
Udział
w finansowaniu
wydatków
Dotacja Rozwojowa Funduszu Spójności
159 454 682,40
70,5%
Środki własne - Pożyczka z WFOŚ i GW
54 379 186,00
24,0%
Środki własne – budżet miasta
12 432 369,20
5,5%
226 266 237,60
100%
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
VAT
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
49 495 563,55
275 761 801,15
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Finansowanie Projektu
od 1 stycznia 2007r. do 20 grudnia 2011r.
Na Projekt w latach 2007-2011 wydano łącznie
12.410.558,29 zł
Od 1 stycznia 2007r. do 20 grudnia 2011r.
uzyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości
8.011.159,10 zł
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Finansowanie Projektu
2011r.
Od 1 stycznia 2011r. do 20 grudnia 2011r. wydano
7.800.251,48 zł
RAZEM
16.300.251,48 zł
Spodziewamy się do końca roku wydać jeszcze ok.
8.500.000,00 zł
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Oszczędności Projektu
Na wszystkich dotychczasowych przetargach
zaoszczędziliśmy
27 805 533,67 zł
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Co planowaliśmy na 2011 rok:
Kontrakt I Modernizacja oczyszczalni ścieków
• zakończenie
prac
projektowych
i
uzyskanie
dokumentacji przetargowej
• wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie
pierwszych prac.
Kontrakt II Modernizacja SUW „Szczekanica”
• podpisanie umowy z wykonawca projektu i robót
budowlanych dla modernizacji stacji uzdatniania wody
oraz rozpoczęcie prac budowlanych
Kontrakt III Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej
• podpisanie umowy z Wykonawcą
• ustalenie harmonogramu robót - w pierwszej kolejności
wykonanie renowacji kanału w Placu Czarnieckiego
i w ul. Stronczyńskiego
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Kontrakt IV Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
oraz budowa sieci wodociągowych
• kontynuacja prac projektowych pozostałych
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich
budowa
Promocja Projektu
• wybór wykonawcy dla prowadzenia działań
informacyjno – promocyjnych
• zamontowanie kolejnych tablic informacyjnych
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Co zrobiliśmy w 2011 roku:
Modernizacja oczyszczalni ścieków
• cały rok trwały intensywne prace projektowe
• 27 października 2011r. Wykonawca złożył do
Referatu Architektury i Budownictwa w Urzędzie
Miasta wniosek o pozwolenie na budowę dla części
osadowej i ściekowej piotrkowskiej oczyszczalni
ścieków.
Do końca 2011r. zostanie uruchomiona procedura
przetargowa na wybór Wykonawcy dla zadania
„Modernizacja oczyszczalni ścieków „
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Renowacja kanału tranzytowego
ścieków oczyszczonych
• 16 września Wykonawca przekazał
projekt budowlany na renowację kanału
tłocznego. Obecnie jest on weryfikowany.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej
i deszczowej
wyłoniono wykonawcę projektu i robót
budowlanych dla przeprowadzenia renowacji
sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej –
Konsorcjum firm INFRA S.A. i HYDROBUDOWA
S.A. z Wysogotowa k/Poznania
16 lutego nastąpiło uroczyste podpisanie
umowy
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Zrealizowano blisko 75 % zakresu kontraktu
przeprowadzono renowację blisko 8,7 km głównej sieci
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Renowacji poddawane są nie tylko kanały główne
i studzienki usytuowane w większości w jezdniach,
ale także przyłącza do nieruchomości
Renowacja przeprowadzana jest w ulicach
zlokalizowanych głównie w centrum miasta.
Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej
i ogólnospławnej w większości przeprowadzana
jest metodą bezwykopową – wprowadzenie
przez studnie rękawa z włókna szklanego
nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego parą.
Jest to metodą bardzo nowoczesna, mniej uciążliwa dla mieszkańców
i tańsza od metody tradycyjnej.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Modernizacja stacji uzdatniania
wody "Szczekanica„
• wyłoniono wykonawcę projektu i robót
budowlanych
dla
modernizacji
stacji
uzdatniania wody – Konsorcjum firm P.T.H.U.
Hydro-Marko Maria Pluta
i KWG S.A.
z Jarocina
• 7 czerwca nastąpiło uroczyste
podpisanie umowy
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Mamy już wykonane wszystkie projekty.
Rozpoczęto prace budowlane:
• zakończono remont zbiorników wody czystej,
• prowadzone są prace przy odwiertach nowych studni
• złożono wnioski o pozwolenie na budowę
dla wszystkich przewidzianych w kontrakcie obiektów,
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
• termomodernizację budynku głównego :
- ukończono prace modernizacyjne związane
z termomodernizacją dachów,
- wymieniono stolarkę okienną,
- wykonano nową instalację wentylacyjną,
- kontynuowane są prace budowlane związane
z termomodernizacją ścian,
• do uzgodnienia do Zespołu Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej złożono
projekt na wymianę słupów elektrycznych,
• trwają uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiegać będzie
nowa linia kablowa zasilająca studnie głębinowe,
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych
 wybudowano około 2,9 km sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach:
- Topolowa
- Świerczów
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 wybudowano około 4,3 km sieci wodociągowej na
odcinkach:
- Dmowskiego (od ul. Szklarskiej do ul. Kostromskiej)
- Zawodzie(od ul. Wojska Polskiego do ul. Belzackiej)
- Szklarska, Orla, Żelazna, Roosevelta, Gliniana
Tym samym wykonano wszystkie zaplanowane
w Projekcie odcinki sieci wodociągowej
o łącznej długości blisko 6,5 km
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
• 29 czerwca uzyskaliśmy od Ministra Infrastruktury
odstępstwo od warunków technicznych na
wybudowanie
kanalizacji
sanitarnej
w
ul.
Świerczowska, Zamiejska, Dworska, Malinowa,
Zajęcza, Kasztelańska
• 11 października podpisano umowę na wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta
z piotrkowską firmą Przedsiębiorstwo Instalacyjno –
Budowlane „ZETPRI-EKO” Sp. Z o.o.
Zgodnie z zapisami umowy prace budowlane
zakończą się 31 lipca 2012r.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 7 listopada ogłoszono przetarg na wykonanie
kanalizacji sanitarnej w ul. Gęsiej, otwarcie ofert
odbyło się 19 grudnia.
Oferty
złożyło
9
Wykonawców.
Miasto
przeznaczyło 1,4 mln zł brutto na sfinansowanie
zadania. Wykonawcy złożyli oferty o wartościach
od 0,6 - 1,4 mln zł brutto.
Obecnie komisja przetargowa pracuje nad
weryfikacją złożonych ofert.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
PROMOCJA
• wprowadzano sukcesywnie dane na stronę
www.oczyszczalniapiotrkow.pl
• w lokalnej prasie – Famka, Ziemia Piotrkowska,
Dziennik Łódzki - ukazywały się informacje
dotyczące realizacji Projektu
• zorganizowano cykl spotkań informacyjnych
z mieszkańcami (właściciele nieruchomości
znajdujących
się
wzdłuż
nowopowstałych
odcinków kanalizacji sanitarnej), dot. terminów,
warunków i czynności jakie należy wykonać w celu
podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Zamontowano 9 tablic informacyjnych
dla Projektu – informacja o współfinansowaniu ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
Zamontowano kolejne 5 tablic informacyjnych
dla Projektu – informacja o współfinansowaniu
ze środków Unii europejskiej,
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Co planujemy na 2012 rok
KONTRAKT I Modernizacja oczyszczalni ścieków
 planowane
jest
wyłonienie
i rozpoczęcie robót budowlanych
KONTRAKT II Modernizacja SUW „Szczekanica”
 do 30 września 2012r. zostaną zakończone prace
związane z realizacją Kontraktu
Wykonawcy
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
KONTRAKT III Renowacja sieci kanalizacji
ogólnospławnej i deszczowej
 do 30 września 2012r. zakończą się prace
renowacyjne.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
KONTRAKT IV Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
oraz budowa sieci wodociągowych
 zakończyć roboty związane z budową kanalizacji
sanitarnej w ul. Roosevelta,
 wyłonić wykonawcę i rozpocząć robót budowlane
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gęsiej,
• uzyskać projekty budowlane dla brakujących odcinków
sieci kanalizacji sanitarnej,
• ogłosić przetarg i wyłonić wykonawców dla budowy
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kasztelańskiej,
Słowackiego i ul. przyległych, Świerczowskiej,
Topolowej cz. II, Roosevelta – Granicznej cz. II,
Twardosławickiej, Belzackiej cz. II, Lisiej, Zamiejskiej,
Przedmiejskiej, Grabskiej.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Cele Projektu:
 uporządkowanie
gospodarki
ściekowej
 osiągnięcie zgodności standardów
oczyszczalni ścieków i jakości wody
pitnej z wymaganiami polskich
i unijnych przepisów ochrony
środowiska
 poprawa
jakości
wód
powierzchniowych oraz ochrona
zasobów wód podziemnych
Efekty realizacji Projektu:
JAKOŚCI
ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW MIASTA
 wydajna i efektywna oczyszczalnia
ścieków
 skanalizowanie
98%
aglomeracji
Piotrków Trybunalski
 wyrównanie ciśnienia wody w sieci
 uszczelnienie
sieci
kanalizacji
deszczowej i ogólnospławnej
 poprawa jakości wody pitnej
 POPRAWA
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
KONTAKT
Beneficjent:
Miasto Piotrków Trybunalski
Jednostka realizująca:
Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim
ul. Szkolna 28, 97 – 300 Piotrków Tryb.
Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Realizacji
Projektu (MAO) – Adam Karzewnik
Nr tel./fax: 044 732 76 94
Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt – Ewa Tymińska
Nr tel.: 044 732 76 95
Nr fax: 044 732 76 96
www.oczyszczalniapiotrkow.pl
www.piotrkow.pl
Download