1 - Stare Babice

advertisement
URZĄD GMINY
Inwestor:
uL. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
USŁUGI PROJEKTOWE
Wykonawca:
Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice
PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Sieć kanalizacji sanitarnej w Latchorzewie
w ul. Reymonta, gm. Stare Babice
mgr inż. Krystyna Szarlik
Projektant: .................................................................
........... .............................
(podpis)
inż. Bronisława Straszak
Upr. St-68/78
Projektant: .................................................................
.
........... .............................
Warszawa
.................................
styczeń 2006 r.
................................ ..
( miejscowość )
( data )
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
SPIS TREŚCI
1. Przedmiot opracowania ................................................................................................... 5
2. Koncepcja rozwiązania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej
w Latchorzewie ............................................................................................................... 5
3. Podstawa opracowania .................................................................................................... 6
4. Zakres opracowania ........................................................................................................ 6
5. Sposób korzystania z dokumentacji ................................................................................ 6
6. Warunki gruntowo-wodne .............................................................................................. 7
7. Odwodnienie wykopów .................................................................................................. 8
7.1. Przewód dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu ....................................... 9
8. Materiał, zagłębienia, spadki, przekroje ....................................................................... 10
9. Uzbrojenie kanałów ...................................................................................................... 10
10.
Przykanaliki ściekowe ............................................................................................... 11
11.
Przystosowanie szamb na studzienki kontrolne ........................................................ 11
12.
Wytyczne realizacji inwestycji .................................................................................. 18
13.
Pompownia sieciowa „Reymonta” ............................................................................ 18
13.1. Lokalizacja .............................................................................................................. 18
13.2. Rozwiązania projektowe pompowni ....................................................................... 18
14.
Monitoring, zasilanie i sterowanie pompowni „Reymonta” ..................................... 19
14.1. Przepompownia ścieków ......................................................................................... 19
14.2. Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza) ....................................... 20
14.2.1. Układy zasilania i zabezpieczeń urządzeń ....................................................... 20
14.2.2. Układ sterowania ............................................................................................. 21
14.2.3. System komunikacji radiowej .......................................................................... 22
14.3. Stacja operatorska w Centralnej Dyspozytorni ....................................................... 23
14.4. Uwagi dla wykonawcy montażu ............................................................................. 23
14.5. Warunki bhp ............................................................................................................ 23
14.6. Wytyczne prowadzenia robót .................................................................................. 24
15.
Tabela zestawień przykanalików ............................................................................... 25
2
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. Opinia ZUD nr 127/2005 z dn. 17.02.2005
-
komplet planów sytuacyjnych (2 mapy) w 1 egz. z oryginalnym uzgodnieniem
ZUD + 1 egz. opinii – odrębna teczka;
2. Opinia ZUD nr 1002/2005 z dn. 08.12.2005
-
komplet planów sytuacyjnych (2 mapy) w 1 egz. z oryginalnym uzgodnieniem
ZUD + 1 egz. opinii – odrębna teczka;
3. Warunki techniczne do projektu – Eko-Babice, z dn. 31.01.05
4. Charakterystyka pomp w pompowni „Reymonta”;
5. Uprawnienia projektanta
6. Oświadczenie o kompletności dokumentacji
7. Oświadczenie właścicieli posesji – odrębna teczka
3
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
SPIS RYSUNKÓW
-
Rys. 1
Plan orientacyjny
Rys. 2
Plan zagospodarowania przestrzennego – Ark. 4 N1 W6
1:500
Rys. 3
Plan zagospodarowania przestrzennego – Ark. 17 N1-2 W5-6
1:1000
Rys. 4
Profil podłużny kanału w ul. Reymonta od S1 do Sr
1:100/1000
Rys. 5
Profil podłużny kanału w ul. Reymonta od Sr do S21
1:100/1000
Rys. 6
Studzienka rozprężna Sr
1:25
Rys. 7
Studzienka zasuw Sz
1:25
Rys. 8
Studzienka połączeniowa S18
1:25
Rys. 9
Plan sytuacyjny – Pompownia „Reymonta”
1:500
Rys. 10 Pompownia „Reymonta”
Rys. 11 Fundament pompowni
4
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji
sanitarnej w ul. Reymonta, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Hubala Dobrzańskiego
we wsi Latchorzew gm. Stare Babice,.
Projekt obejmuje kanał w ulicy oraz przykanaliki ściekowe z posesji, których
właściciele są zainteresowani przedmiotową inwestycją oraz jedną przepompownię
sieciową, tj. pompownię „Reymonta”.
W skład kompletnej dokumentacji wchodzą:
-
nin. projekt kanalizacji sanitarnej z przepompownią;
-
przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie;
-
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru;
-
informacja bioz.
Inwestorem jest Urząd Gminy, Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
2. Koncepcja rozwiązania kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Warszawskiej w Latchorzewie
Zgodnie z koncepcją kanalizacji sanitarnej dla gm. Stare Babice odbiornikiem dla
ścieków z projektowanego układu kanalizacyjnego będzie istniejący kanał  0,30 w ul.
Hubala prowadzący ścieki do oczyszczalni.
Dla terenu zawartego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Hubala Dobrzańskiego;
Rozwiązanie opiera się o układ grawitacyjno-pompowy z jedną pompownią sieciową w ul.
Reymonta w rejonie istniejącego rowu melioracyjnego.
Przegłębienie kanału sanitarnego od strony ul. Warszawskiej docelowo pozwoli na
grawitacyjne
odprowadzenie
ścieków
praktycznie
ze
wszystkich
posesji
przy
ul. Warszawskiej w Latchorzewie tj.
-
od ul. Reymonta do rejonu skrzyżowania z ul. Ogrodniczą;
-
od ul. Reymonta w kierunku wschodnim
Z wymienionych odcinków ulicy Warszawskiej ścieki zostaną odprowadzone kanałami
grawitacyjnymi bez konieczności lokalizowania pośrednich pompowni sieciowych.
Do opisanego tzw. „głównego” kanału mogą zostać w przyszłości włączone
projektowane kanały z ciągów bocznych.
5
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
3. Podstawa opracowania
Podstawę formalno-prawną stanowi umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w
Starych Babicach, a firmą Usługi Projektowe – Krystyna Szarlik, Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Przechodnia 12, 05-082 Stare Babice.
Podstawę merytoryczną stanowią:
-
Koncepcja rozwiązania kanalizacji sanitarnej dla gm. Stare Babice opracowana
przez firmę Usługi Projektowe – Krystyna Szarlik
-
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
-
Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana dla potrzeb nin. projektu;
-
Opinia ZUD nr127/2005 z dn. 17.02.2005 oraz nr 1002/2005 z dn. 08.12.05;
-
Warunki techniczne do projektu z dn. 31.01.2005 r.
-
Mapy sytuacyjno-wysokościowe 1:1000 i 1:500 do celów projektowych;
-
Uzgodnienia z właścicielami działek dokonane w terenie.
4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje kanał sanitarny i przykanaliki wzdłuż ulicy
Reymonta. Od strony ul. Warszawskiej do pompowni „Reymonta” kanał jest przegłębiony
do 3,9 m.
Przewód tłoczny z projektowanej pompowni zaprojektowano do końcówki
projektowanego kanału grawitacyjnego w ul. Reymonta.
5. Sposób korzystania z dokumentacji
Na planie orientacyjnym rys. 1 pokazano układ projektowanej kanalizacji i kierunki
spływu oraz oznaczono kolorami poszczególne profile kanałów.
Na planach sytuacyjnych rys. 2 do 3 przedstawiono:
-
lokalizację kanału grawitacyjnego i przewodu tłocznego;
-
lokalizację przykanalików z poszczególnych posesji;
-
lokalizację studzienek rewizyjnych i połączeniowych S na kanałach ulicznych;
-
lokalizację pierwszych za ogrodzeniem studzienek rewizyjnych Sp;
-
lokalizację pompowni sieciowej „Reymonta”.
6
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
Na rysunkach profilów podłużnych kanałów grawitacyjnych i przewodu tłocznego
oznaczono ulice i numer arkusza geodezyjnego, na którym znajduje się dany odcinek
przewodu.
Na rysunkach profili 4 do 5 przedstawiono zagłębienie kanałów, obiekty na sieci,
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem oraz przekroje geologiczne.
W tabelach przykanalików pogrupowanych z układem kanałów wg nazw ulic
przedstawiono wszystkie parametry przykanalików.
6. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo – wodne występujące na trasie projektowanego kanału w ulicy
Reymonta w Starych Babicach określono na podstawie trzech otworów badawczych
wykonanych do głębokości 2,0 m ppt. dla potrzeb projektu wodociągu.
Na
trasie
wodociągu
stwierdzono
występowanie
gruntów
humusowych,
zastoiskowych (spoistych i sypkich) oraz lodowcowych.
Grunty humusowe to gleba osiągająca miąższość około 0,2 metra. Grunty te należą do I
kategorii zgodnie z klasyfikacją zawartą w KNR 2-01 (budowle i roboty ziemne”.
Grunty zastoiskowe spoiste są reprezentowane przez pyły piaszczyste o barwie ciemno i
jasno szarej. Zalegają pod glebą i lokalnie pod gruntami zastoiskowymi sypkimi. Osiągają
miąższość do 0,7 metra. Występują w stanie półzwartym. Zgodnie z klasyfikacją zawartą
w KNR 2-01 grunty te należą do IV kategorii gruntów. Stanowić będą około 50% objętości
gruntów występujących w wykopie wodociągu.
Grunty zastoiskowe sypkie to piaski drobne i piaski pylaste o barwie jasno szarej. Zalegają
pod i lokalnie nad gruntami zastoiskowymi spoistymi. Zgodnie z klasyfikacją zawartą w
KNR 2-01 grunty te należą do II kategorii gruntów. Stanowić będą około 30% gruntów
występujących w wykopie wodociągu.
Grunty lodowcowe są reprezentowane przez gliny i gliny piaszczyste o barwie ciemno
brązowo szarej. Występują w stanie twardoplastycznym. Zalegają pod gruntami
zastoiskowymi. Zgodnie z klasyfikacją zawartą w KNR 2-01 grunty te należą do III
kategorii gruntów.
Wodę gruntową stwierdzono jedynie w otworze nr 1 gdzie nawiercono ją w
piaskach zastoiskowych. Zwierciadło wody gruntowej wystąpiło na głębokości 1,9 m p.p.t
7
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
co odpowiada rzędnej ok. 102,6 m n.p.m. Wiercenia wykonano w okresie suszy i możliwe
jest wystąpienie wody płycej o ok. 0,3 m w stosunku do okresu wierceń.
Dokumentacja geotechniczna w ul. Reymonta opracowana została we wrześniu
2003 r przez firmę „Geoinstal” S.C., ul. Filtrowa 62/87, 02-057 Warszawa. Dla potrzeb
wykopu pod pompownię należy przed rozpoczęciem robót wykonać dodatkowe wiercenie
do głębokości 8 m.
7. Odwodnienie wykopów
Dla opisanych występujących warunków hydrogeologicznych konieczne będzie
odwodnienie wykopów dla tych odcinków, w których poziom wody gruntowej układa się
powyżej dna wykopu i warstwy nieprzepuszczalnej.
Skutecznym sposobem obniżenia zwierciadła wody gruntowej dla wyżej opisanych
gruntów jest zastosowanie instalacji igłofiltrów składającej się z zestawu pompowego i
igłofiltrów.
Głębokość wpłukiwania igłofiltrów wynika z konieczności obniżenia zwierciadła
wody nie głębiej jak do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu
glin.
Z uwagi na poziom wody gruntowej przyjęto igłofiltry usytuowane po obu stronach
wykopu.
Odwodnienie zestawem igłofiltrów usytuowanych po obu stronach wykopu:
- ul. Reymonta,
Profil nr 1
- ul. Reymonta,
Profil nr 1
S11
do
S20
S18
do
S21
Ostateczne rozliczenie robót odwodnieniowych i godzin pompowania zestawu
dokonane na podstawie rzeczywistego obmiaru robót i pompowania wody po uznaniu
przez nadzór inwestycyjny.
Parametry igłofiltrów:
W celu wykonania odwodnienia przewiduje się zastosowanie 4 zestawów
1-rzędowych igłofiltrów o długości 2,0 m każdy w rozstawie co 1 m. Praca igłofiltrów
musi być prowadzona w sposób ciągły do momentu zasypania wykopu.
8
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
Charakterystyka pracy zestawu:
-
średnica igłofiltra
-  32 mm;
-
długość filtra
- 30 cm;
-
rozstaw igłofiltrów
- 1,0 m;
-
liczba igłofiltrów w zestawie
- 20 szt.;
-
moc agregatu dwupompowego - 9,5 kW.
Szczegółowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:
-
pompować ze środka wykopu;
-
głębokość wpłukiwania – góra filtru min 0,5 m poniżej dna wykopu (nie
dotyczy stropu warstwy nieprzepuszczalnej)
-
pompowanie należy rozpocząć od 16 godzinnego pompowania wstępnego ze
zmniejszonym podciśnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuż przed
agregatem) przy użyciu jednej pompy w agregacie;
-
agregat należy montować w centralnej części kolektora ssawnego, agregat
powinien być posadowiony możliwie najniżej nad poziomem wody gruntowej.
Ze względu na rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej, bliskość zabudowy, jak
również ze względu na brak inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji fotograficznej
istniejącej zabudowy, prace odwodnieniowe należy prowadzić niezwykle starannie. Prace
należy prowadzić w sposób ciągły i równomierny aby zabezpieczyć się przed ujemnym
wpływem wahań wody, które mogą doprowadzić do naruszenia struktury gruntu i do
obniżenia jego nośności oraz powstania nierównomiernych osiadań.
7.1. Przewód dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu
Przewód dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjęto przewód z rur
stalowych, kołnierzowych Dn150 mm. Przewód ułożony zostanie po terenie. Na
przewodzie przewidziano osadnik z kręgów betonowych  600 w miejscach odbioru wody
lub przy załamaniach trasy przewodu. Odbiornikiem może być rów melioracyjny wzdłuż
ul. Reymonta.
Przyjęto
dla
celów
kosztorysowych
orientacyjną
długość
przewodów
odprowadzających wodę pompowaną ok. 300 m + 300 m.
9
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
8. Materiał, zagłębienia, spadki, przekroje
Zestawienie materiałowe
Nazwa ulicy
ul. Reymonta od S1 do Sr
Profil nr 1
ul. Reymonta od Sr do S21
Profil nr 2
Razem
Dn 0,2
m.b.
Dz90 x 3,5
m.b.
368,5
Liczba
przykanalików
szt.
6
291,0
78
4
659,5
78,0
10
Przewody będą wykonane z rur i kształtek PVC kl. 5 oraz PE dostosowane do
obszaru zastosowania D wg PN-ED 1401:1999.
Kanały uliczne grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PVC-UD,
dostępnych na rynku firm posiadających atesty wyrobów lub certyfikaty ISO 9001 i 14001.
Przekroje kanałów wynoszą 0,20 m. Proponuje się rury kanalizacyjne PVC SN 4 kPa.
Rury łączone są na uszczelki firmowe.
Stosować należy tylko wyroby z oznaczeniami firmowymi. Montaż, łączenie
i układanie rur należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.
Zagłębienia kanałów wynoszą od 1,6 m (na krótkim odcinku) do ca 4,5 m. Spadki
min. kanałów wynoszą 4,0 ‰ dla kanałów  0,20 m. Szczegóły dotyczące spadków
podano na profilach podłużnych kanałów.
Przewód ciśnieniowy z pompowni zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE
o przekroju Dz 90 x 3,5, zgodnych z normą PN-EN 13244 z aprobatą IBDiM
dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym.
9. Uzbrojenie kanałów
Uzbrojenie kanałów grawitacyjnych stanowią studzienki rewizyjne i połączeniowe
oraz rozprężne. Studzienki rewizyjne i połączeniowe przewiduje się z PE o przekroju
Dz425 mm. Rura stanowiąca trzon studzienki jest elementem, który według producenta
doskonale wytrzymuje nacisk ruchu ulicznego. Kineta studzienki jest zrobiona z tworzywa
sztucznego, formowanego natryskowo w taki sposób, że kształt dna jest idealnie gładki.
Kineta studzienki wyposażona jest w specjalne uszczelki gumowe w kielichach
połączeniowych, jak i w połączeniu kinety z trzonem.
10
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
Studzienka chroni przed dostaniem się wody gruntowej do sieci kanalizacji, co w
omawianym przypadku jest szczególnie ważne, ze względu na przeciążenie oczyszczalni.
Na istniejącym kanale w ul. Hubala-Dobrzańskiego zaprojektowano studzienkę
tradycyjną Dn 1,2 m z kręgów betonowych. Studzienka rozprężna Dn1,2 m pozwala
wytracić energię ścieków z układu ciśnieniowego do kanału grawitacyjnego.
10.Przykanaliki ściekowe
Zgodnie z warunkami technicznymi COBRTI INSTAL, przez przykanalik należy
rozumieć przewód odpływowy od pierwszej studzienki w kierunku budynku. W
niniejszym projekcie przez przykanalik należy rozumieć przewód od kanału ulicznego do
pierwszej studzienki na posesji.
Zaprojektowano
przykanaliki
ściekowe
ze
studzienkami
na
posesjach
odprowadzające ścieki z zabudowy w sposób grawitacyjny.
Przewody zaprojektowano z rur kanalizacyjnych Dz160 PVC SN 4 kPa łączonych
na uszczelki firmowe.
Studzienki na posesjach zaprojektowano z PE o średnicy Dn 0,4 m prefabrykowane.
Charakterystykę przykanalików podano w formie tabelarycznej w pkcie 19.
11.Przystosowanie szamb na studzienki kontrolne
W celu przystosowania istniejących szamb na studzienki kontrolne, w systemie
kanalizacji grawitacyjnej, proponuje się zasadniczo dwuwariantowe rozwiązanie.
Zbiorniki o przekroju poziomym do 2 m2 można wykorzystać bezpośrednio jako
studzienki pośrednie. Należy jedynie wyprowadzić ze zbiornika przykanalik Dz160
odprowadzający ścieki do kanalizacji.
Jeżeli rzędna dna jest niższa od założonej w projekcie kanalizacji rzędnej dna przykanalika
zbiorniki należy wypłycić do w/w rzędnej przez wykonanie wylewki betonowej. Przy
większych różnicach rzędnych proponuje się częściowe zasypanie zbiornika piaskiem, a po
jego stabilizacji wykonanie właściwego dna z betonu B 15 grubości 15-20 cm.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę
zbiornika. Proponowane rozwiązanie pokazano na załączonym rysunku a, b.
Dla zbiorników większych o przekroju poziomym > 2 m2 zaleca się wykonanie
wewnątrz szamba studzienki kontrolnej. Proponuje się zainstalować typową studzienkę
kontrolną wg załączonych rysunków e, f, g.
11
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
Zbiorniki stalowe w kształcie walczaków (przeznaczone do magazynowania paliw)
mogą stanowić studzienkę pośrednią po wyprowadzeniu przykanalika z niższej części
walczaka (rys. c, d).
W ścianę zbiornika należy wspawać rurę stalową Dz150 długości ok. 30 cm i
zabezpieczyć ściankę izolacją antykorozyjną. Na króciec rury stalowej nasunąć kielich z
uszczelką przykanalika Dz160 PVC.
W przypadku gdy zbiornik posiada zaślepione króćce kołnierzowe w dogodnym dla
wyprowadzenia przykanalika miejscu, można go wykorzystać. W tym celu należy
zastosować kształtkę przejściową kołnierzową z króćcem bosym, a samo połączenie
zaizolować.
Przed wykonaniem wszelkich prac wewnątrz zbiornika należy go oczyścić z
zalegającego osadu za pomocą silnego strumienia wody i usunąć przy pomocy wozów
asenizacyjnych. Może to wykonać obsługa wozu poprzez kilkakrotny pobór i spust
ścieków jeżeli są one dostatecznie rozcieńczone.
Następnie zaleca się zdezynfekować komorę np.: za pomocą podchlorynu sodu, a
następnie dokładnie przewietrzyć.
12
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
13
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
14
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
15
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
16
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
17
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
12. Wytyczne realizacji inwestycji
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zostały określone w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru stanowiącej oddzielne opracowanie.
W czasie budowy należy przestrzegać uwag i zaleceń protokołu ZUD, pozwolenia
na budowę oraz postanowień jednostek uzgadniających.
13. Pompownia sieciowa „Reymonta”
13.1. Lokalizacja
Pompownia „Reymonta” została zlokalizowana na działce gminnej nr 28/8.
Działka
jest
obecnie
niezagospodarowana.
Teren
przeznaczony
pod
przepompownię należy ogrodzić i utwardzić. Ogrodzenie o wymiarach 7 x 7 m proponuje
się wykonać na cokole betonowym z siatki ocynkowanej powlekanej o wysokości 1,5 m.
Brama stalowa o szerokości 4 m.
Ogrodzony teren wraz z wjazdem należy utwardzić kostką brukową na podsypce
piaskowej.
13.2. Rozwiązania projektowe pompowni
Pompownia „Reymonta” będzie obsługiwać docelowo ok. 100 posesji tj. ok. 400 M.
Maksymalny godzinowy dopływ ścieków wynosi Qmax h=2-3 l/s przy q=140 l/dM,
Nd=1,3, Nh=2,2.
Parametry pompowni
-
rzędna terenu i płyty pompowni
- 103,70 m n.p.m.;
-
rzędna dna kanału przy pompowni
- 100,12 m n.p.m.;
-
średnica kanału
- Dn200
-
rzędna osi wylotu przewodu tłocznego
- 101,37 m n.p.m.;
-
średnica przewodu tłocznego
- Dz90 x 3,5 PE;
-
długość przewodu tłocznego
- 78 m;
-
geometryczna wysokość podnoszenia
- Hg=0,04 MPa;
-
straty miejscowe
- Hm=0,01 MPa;
18
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
-
średnica pompowni
- Dw=1,5 m;
-
pojemność komory czerpnej
- V=1,8 m3
Dla określonych wyżej warunków dopływu ścieków oraz koniecznej wysokości
podnoszenia dobrano pompę (1 prac.+ 1 rez.) f –my Grundfoss (d. Sarlyn) typu
SV-014-B1 o punkcie pracy:
Q=7,74 l/s
H=0,054 MPa
Ns=1,65 kW
n=1440 obr./min.
Charakterystyka pracy pompy w załączeniu (zał. Nr 2).
Wirnik pomp wysokociśnieniowy, dwułopatowy, półotwarty z pierścieniem
czyszczącym o podwyższonej odporności na zatykanie.
Pompownię zaprojektowano o średnicy D=1,5 m i wysokości H=5,7 m.
Wykonanie pompowni z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę wg
specyfikacji wykonania i odbioru.
Z pompowni wyprowadzony będzie przewód wentylacyjny w kierunku szafki
sterowniczej.
14.Monitoring, zasilanie i sterowanie pompowni „Reymonta”
W niniejszej części podano wymagania techniczne dla zrealizowania sterowania
pracą przepompowni ścieków „Reymonta” oraz systemu łączności radiowej wraz z
komputerową stacją operatorską w siedzibie GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o.
14.1. Przepompownia ścieków
Przepompownia będzie dostarczana jako kompletne urządzenie składające się ze
zbiornika prefabrykowanego, pomp ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami itp. oraz
wyposażenia elektrycznego. W grupie urządzeń elektrycznych podstawowymi elementami
dostaw są: rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza) dla dwóch pomp
zatapialnych oraz urządzenia pomiarowe do zainstalowania wewnątrz komory ssawnej.
Rozdzielnicę ustawić należy obok komory przepompowni. Do wykonania połączeń
elektrycznych
pomiędzy
komorą
przepompowni
a
szafą
zasilająco-sterowniczą
przewidzieć odpowiednie ilości przepustów rurowych. Zachować należy odpowiednie
promienie gięcia umożliwiające łatwe wciąganie przewodów oponowych pomp oraz
obwodów pomiarowych. Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy
19
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
uszczelnić, aby uniknąć przedostawania się do szafy elektrycznej gazów z komory
ssawnej.
14.2. Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza)
Szafa zasilająco-sterownicza będzie się składać z 3 odrębnych układów
elektrycznych:
- zasilania i zabezpieczeń urządzeń
- układu sterowania
- systemu komunikacji radiowej
Urządzenia te Dostawca zainstaluje w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych
na działanie promieni ultrafioletowych, o IP min 54. Przewidzieć należy podwójny system
drzwi. Drzwi zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi wewnętrznych,
na których zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki
pomiarowe, wyłącznik główny Sieć/Agregat, przełącznik UPS oraz gniazda serwisowe
230V i 24V. Urządzenia występujące w torach głównych (prądowych) mogą być
instalowane na pasie stałym, dostępnym po otwarciu drzwi zewnętrznych. Należy
zainstalować lampę oświetleniową w przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i
wewnętrznymi.
Gniazdo do przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zainstalować na
zewnątrz szafy.
Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po
otwarciu drzwi wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne
sterowane termostatem.
14.2.1. Układy zasilania i zabezpieczeń urządzeń
Rozdzielnicę przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z
przewoźnego agregatu prądotwórczego. Zastosować należy wyłącznik główny z funkcją
przełączania Sieć/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu męskiego).
Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące zabezpieczenia:
-
zabezpieczenie różnicowo-prądowe
-
zabezpieczenie przeciążeniowe pomp
-
zabezpieczeniowe przed suchobiegiem pomp
20
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
-
zabezpieczenie zaniku i kontroli zasilania
-
zabezpieczenie wewnętrzne temperaturowe silników pomp
-
zabezpieczenia przepięciowe B/C
-
zabezpieczenia wyłącznikami instalacyjnymi
Rozdzielnica zasilana będzie napięciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego
złącza kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zakład Energetyczny w ramach
umowy przyłączeniowej.
Dla potrzeb sterownika, urządzeń radiokomunikacji i obwodów pomiarowych
należy zainstalować dwa zasilacze 230V AC / 24V DC 5A, wzajemnie się rezerwujące.
W/w urządzenia i obwody zasilić poprzez zasilacz UPS 520 VA z możliwością
przełączenia na zasilanie obejściem zewnętrznym. Przełącznik UPS dostępny na drzwiach
wewnętrznych.
14.2.2. Układ sterowania
W pompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne pracujące w układzie
naprzemiennym 1+1 (jedna pracująca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu ścieków
w komorze ssawnej. Pomiar ciągły realizowany będzie przez sondę hydrostatyczną
4 – 20 mA – Aplisens. Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwóch sygnalizatorów
gruszkowych poziomu minimalnego i maksymalnego.
Należy zastosować układy sterowania pompami zapewniające bezobsługowe
działanie przepompowni. Zrealizować następujące tryby pracy wybierane przełącznikiem
na drzwiach wewnętrznych szafy:
-
sterowanie lokalne ręczne przyciskami, indywidualnie dla każdej pompy
-
sterowanie lokalne automatyczne przez tablicowy miernik programowalny (awaryjny
sposób sterowania)
-
załączenie i wyłączenie pomp na zadanych poziomach (max I, max II, min)
-
sterowanie automatyczne przez sterownik programowalny
We wszystkich typach pracy należy wykorzystywać sygnały dwustanowe z
sygnalizatorów gruszkowych zainstalowanych na poziomach minimalnym (poniżej progu
min ze sterownika i miernika programowalnego) i maksymalnego (powyżej progu max II
ze sterownika i miernika programowalnego).
Dla potrzeb zbierania
informacji
z
obiektu oraz
sterowania napędami
przepompowni należy zastosować mikroprocesorowy sterownik GE Fanuc UDR, zasilanie
24V. Do sterownika należy wprowadzić sygnał 4 – 20 mA hydrostatycznego pomiaru
21
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
poziomu oraz pozostałe sygnały binarne z układów sterowania. W torach sygnałowych
stosować ochronniki przepięciowe lub przekaźniki separujące 24V. W sterowniku z
sygnału analogowego pomiaru poziomu należy ustalić „progi” w postaci sygnałów
dwustanowych do realizacji algorytmów sterowania pompami. Wszystkie dane o obiekcie
będą
przez
radiomodem
komunikacyjny
przekazywane
do
stacji
operatorskiej
zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. Ilość wejść / wyjść sterownika oraz rodzaje i
ilość portów komunikacyjnych ustalić na etapie dostawy.
Na drzwiach wewnętrznych należy wykonać sygnalizację optyczną pracy oraz alarmu z
zastosowaniem wskaźników diodowych (o dużej jasności). Wszystkie stany awaryjne będą
zapamiętywane przy zaniku napięcia zasilania.
Algorytm pracy pompowni musi być uzgodniony ściśle z użytkownikiem i zgodnie z
istniejącymi pompowniami ścieków.
14.2.3. System komunikacji radiowej
Dwustronna łączność radiowa pomiędzy przepompownią a stacją dyspozytorską
zrealizowana zostanie drogą radiową. Dostawca dobierze urządzenie komunikacji radiowej
z uwzględnieniem następujących elementów:
-
będzie spójne z pozostałymi elementami monitoringu
-
posiadać będzie świadectwo homologacji wydane przez Ministra Łączności
uprawniające do stosowania na terenie RP
-
oparte będzie na inteligentnym systemie przesyłu informacji z wykorzystaniem metody
komunikacji pakietów (packet switching)
-
posiadać będzie budowę wielowarstwową i spełniać wymagania dla układów o
inteligencji rozproszonej
-
posiadać będzie protokół transmisyjny RLP (Radio Link Protocol)
-
umożliwi zdalne (z dowolnej stacji, mieszczącej się przy innej przepompowni,
niekoniecznie w Centralnej Dyspozytorni) konfigurowanie i rekonfigurowanie
dowolnego węzła
Łączność radiowa dwustronna powinna być realizowana z użyciem urządzeń:
-
radiomodem SATEL 3AS/125
-
antena dookólna Radmor 00ND00 3282/7
-
kabel antenowy H1000 lub Nokia wtyki antenowe pozłacane
-
maszt antenowy z fundamentem o wysokości 5 m
22
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
-
przetwornik typu Calex 4-20 mA / 10 kHz
System łączności radiowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją sieci radiowej
zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Telekomunikacji.
14.3. Stacja operatorska w Centralnej Dyspozytorni
Stacja
operatorska
do
monitoringu
i
sterowania
przepompowni
ścieków
zlokalizowana jest w Centralnej Dyspozytorni na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Kutrzeby.
14.4. Uwagi dla wykonawcy montażu
Urządzenia systemu sterowania i monitoringu wchodzą do zakresu dostaw. W
związku z powyższym Dostawca będzie zobowiązany wykonać rysunki robocze
rozdzielnicy (szafy zasilająco-sterowniczej) i uzyskać ich zatwierdzenie w GPK „EKOBABICE” Sp. z o.o. (przed rozpoczęciem kompletacji dostaw). Wymagane jest również
uzyskanie pisemnych założeń do wykonania oprogramowania użytkowego sterowników i
stacji operatorskiej oraz uzyskanie danych potrzebnych do wykonania dokumentacji sieci
radiowej.
Wykonawca montażu elementów instalacji winien uzyskać od Dostawcy potrzebne
DTR urządzeń oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe. Należy zwrócić szczególną uwagę
na wykonanie połączeń ochrony przeciwporażeniowej. Uziemienia ekranów przewodów i
kabli sygnałowych wykonać jednostronnie, zgodnie z wymogami dostawcy. Kable
zasilające 230V AC i sygnałowe należy układać w osobnych przepustach. Zachować
wzajemne odległości zapewniające brak zakłóceń sygnałów słaboprądowych.
Zasilanie energetyczne będzie wykonane zgodnie z warunkami Zakładu
Energetycznego. Pompownia jest fabrycznie przystosowana (opcja) do awaryjnego
zasilania z agregatu prądotwórczego.
Lokalizację szafki sterowniczej przewiduje się przy ogrodzeniu pompowni.
14.5. Warunki bhp
Instrukcja stanowiskowa obsługi pompowni powinna obejmować zasady bhp
sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy tj. m.in.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 (Dz. U. Nr96 poz. 438).
23
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
Projektowana pompownia nie stwarza w czasie eksploatacji praktycznie żadnej
uciążliwości dla otoczenia tak ze względu na hałas jak i emisję zapachową.
14.6. Wytyczne prowadzenia robót
Przed posadowieniem pompowni wykop należy odwodnić w min. 0,5 m niżej dna
konstrukcyjnego. Odwodnienie należy prowadzić w szalowanym wykopie 3 x 3 m za
pomocą dwóch studni głębinowych umieszczonych na przeciwnych narożach fundamentu.
Płytę denną o wymiarach 2,2 x 2,2 x 0,7 m należy posadowić na warstwie piasku
min. 0,2 m. Zbrojenie płyty wykonać zgodnie z rys. 11.
Roboty ziemne należy wykonać w wykopie szalowanym zgodnie ze specyfikacją
techniczną.
Pomiary geodezyjne realizować w nawiązaniu do reperów sieci państwowej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie rzędnej wprowadzenia kanału
w pompowni do rzędnej kanalizacji w ulicy.
24
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Latchorzewie
15. Tabela zestawień przykanalików
L.p.
Ulica i nr posesji
Numer
działki
1
2
3
Nazwisko i imię
właściciela
Nr studz.
na posesji
Pikiet na
kanale
w ulicy
3
5
6
1
Reymonta
590
Wiktor Olchowik
Sp1
265,5
2
Reymonta
591
Jacek Pieńkowski
Sp2
278,5
3
Reymonta
624
Grzegorz Jabłoński
Sp3
280,5
4
Reymonta
592
Leszek Makarow
Sp4
296,5
5
Reymonta
627
Maciej
Kaczanowski
Sp5
344,0
6
Reymonta
598
Anna Wielgosz
Sp6
364,0
7
Reymonta
54/8
Artur Jankowski
Sp7
74,0
8
Reymonta
605
Robert Rafałko
Sp8
79,5
9
Reymonta
611
Władysław Łuczak
Sp9
161,0
10
Reymonta
54/3
brak nazwiska
Sp10
189,5
11
Warszawska 214,
216
30/6
30/8
Jacek Gęsiewski
S20
258,0
Dł. do SP
[m]
Dł. do
zabud. [m]
Spadek przyk. []
od kanału do Sp
Spadek przyk. []
od Sp do zabud.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna Rzędna dna
przykan w
przykan. na
ulicy
posesji
7
8
9
10
10,0
8,0
9,0
7,0
14,0
12,5
5,0
8,0
3,0
11,0
4,0
9,0
15,0
9,0
6,0
8,0
9,0
8,0
16,0
17,0
4,0
2,0
4,0
2,0
2,0
2,6
2,0
1,7
1,5
2,0
2,0
5,5
2,0
23,0
2,0
2,0
2,0
28,0
2,0
2,0
104,70
102,34
104,72
102,39
104,72
102,40
104,74
102,47
104,20
102,66
104,16
102,74
104,06
101,50
104,02
99,93
104,60
102,60
104,85
100,37
104,75
100,65
104,80
102,80
104,60
102,60
104,50
102,70
104,60
102,80
104,10
102,80
104,00
103,00
104,05
102,00
104,00
102,00
104,60
102,80
104,65
102,65
104,65
-
Uwagi
11
studzienka
profil 1 
trójnik
trójnik
studzienka
studzienka
studzienka
studzienka przepad
profil 2 
na S14
trójnik
studzienka przepad
na S17
trójnik
na posesji
nr studz. S20
12
25
Download