zawartość opracowania

advertisement
2
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
A. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka opracowania
4. Obliczenie ilości wód opadowych
5. Warunki gruntowe
6. Materiały oraz wytyczne montażowe
7. Roboty ziemne
8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.
9. Uwagi ogólne
B. RYSUNKI
1. Sytuacja
2. Profil przyłączy kanalizacji deszczowej
3. Szczegół studzienki rewizyjnej betonowej
4. Szczegół wpustu deszczowego ulicznego
5. Szczegół podłoża pod rurę oraz zasypki kanału
6. Szczegół zabezpieczenia kabli elekt. i telefonicznych
3
A. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przyłączy
kanalizacji deszczowej dla rozbudowywanego istniejącego budynku biurowego OR
KRUS w Lublinie przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 12
2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora - umowa nr 19/07
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
- Decyzja nr 167/59 z dnia 23.02.2009r o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu krajowym na rozbudowę budynku
biurowego oraz przebudowie dachu na istniejącym budynku położonym
na działce nr 17/18 przy ul Dr. Męczenników Majdanka 12 w Lublinie
29/2 , 30/2 ) wydane przez Urząd Miasta Lublin .
- Warunki techniczne wod.-kan. dla przebudowywanego obiektu na posesji
Droga Męczenników Majdanka 12 w Lublinie wydane przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z dnia
18.12.2009 r.
- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie z
- dn. .07.2010 r nr
/2010 .
- projekt dróg i ukształtowania terenu
- uzgodnienia branżowe
- obowiązujące normy i przepisy
3. Charakterystyka opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej od
rur spustowych deszczowych z budynku istniejącego oraz nowo-projektowanego .
Ponadto opracowanie dotyczy wykonania przyłączy do nowo-projektowanych
wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego ACO z koszem osadczym .
Projektowane przyłącza zostaną podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej
znajdującej się na terenie działki OR KRUS , jedynie odwodnienie ACO zostanie
podłączone do kanalizacji deszczowej przebiegającej w ul.Wrońskiej ( teren KRUS ).
W celu ograniczenia współczynnika spływu wód opadowych do kanalizacji parkingi
zostaną wyłożone płytami ażurowymi .
Redukcja substancji zanieczyszczających w postaci zawiesin ogólnych
odprowadzanych do kanalizacji jest redukowana na osadnikach przy wpustach
ulicznych .
Istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej ulegną demontażowi .
Długość projektowanych przyłączy wynosi - 91,5 m
4. Obliczenie ilości wód opadowych
Ilość wód opadowych obliczono z wzoru :
Qmax= q x ψ x F
gdzie: F – powierzchnia zlewni
ψ – współczynnik spływu zależny od terenu
q = 126 l/s – natężenie deszczu miarodajnego występujące raz na 2 lata
przy p = 50 % i t = 10 minut
Powierzchnia całkowita terenu
Fc = 0,464 ha
4
Powierzchnia dachów
F1 = 0,115 ha , ψ = 0,90
Powierzchnia dróg asf .
F2 = 0,045 ha , ψ = 0,90
Powierzchnia dróg i chodników z kostki bet.
F2 = 0,032 ha , ψ = 0,75
Powierzchnia utwardzone z płyt ażurowych
F3 = 0,102 ha , ψ = 0,50
Zieleń
F4 = 0,170 ha , ψ = 0,10
Średni współczynnik spływu
Ψśr = (0,90x0,115+0,90x0,045+0,75x0,032+0,50x0,102+0,10x0,170) :
: 0,464 = 0,50
Ilość wód opadowych
Qmax = 126 x 0,464 x 0,5 = 29,2 l/s
Nawierzchnia parkingów zostanie wykonana z płyt ażurowych o współczynniku
spływu ψ = 0.50 (nie są one szczelne). Zgodnie z R.M.Ś. z dnia 8 lipca 2004r §19.1
pkt.1 w „sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego” odprowadzenie wód opadowych z parkingów nie wymaga stosowania
podczyszczania.
5. Warunki gruntowe
Warunki gruntowe dla projektowanej kanalizacji określono w oparciu o
dokumentację geotechniczną wykonaną dla projektowanego budynku.
W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono, że warunki
geologiczne są dostateczne do posadowień bezpośrednich.
Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W przypadku wątpliwości zwianej
ze sposobem posadowienia kanalizacji należy skontaktować się z biurem projektów w
celu ustalenia właściwego sposobu podbudowy.
6. Materiały oraz wytyczne montażowe
6.1. Kanały
Przyłącza kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur kanalizacyjnych
kielichowych gładkich jednolitych o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2
np. typu PVC-U. Montaż rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta .
6.2. Studzienki rewizyjne
Studzienkę rewizyjna wykonać z kręgów z betonu B45 Ø 1200 mm lub
żelbetowych . Kinetę w studzience wykonać z betonu B45. Studzienki posadowić na
ławie betonowej B15 gr. 10cm. Elementy studzienki łączyć na uszczelki gumowe .
Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne klasy D400 z zamknięciem
ryglowym wg PN-EN 124 oraz stopnie złazowe .
Do połączeń rur ze studzienkami betonowymi należy stosować specjalne złączki do
studni betonowych .
Powierzchnie zewnętrzne studzienek zaizolować roztworem asfaltowym do
gruntowania i izolacji np. „Abizol” R+P.
Wykonanie studzienek betonowych wg PN-B –10729 i PN-EN1917
6.3. Wpusty uliczne
Jako wpusty deszczowe przewiduje się montaż wpustów ściekowych ulicznych
żeliwnych z kołnierzem , zawiasem i ryglem klasy D 400 .Wpusty należy montować
na studzienkach betonowych Ø 500 mm z osadnikiem gł. min. 95 cm .
Powierzchnie zewnętrzne studzienek zaizolować roztworem asfaltowym do
gruntowania i izolacji np. „Abizol” R+P.
5
6.4. Odwodnienie liniowe
Jako odwodnienie liniowe zastosowano elementy ACO DRAIN MULTILINE V
150 z rusztem żeliwnym o klasie obciążenia D 400, oraz skrzynką odpływową z
koszem osadczym do bocznego podłączenia .
Długość odwodnienia liniowego 5,0 m .
Posadowienie ACO wg rozwiązań systemowych producenta.
6.5. Rury deszczowe
Podejścia pionowe do rur spustowych z dachów wykonać z rur PVC - gładkich
do kanalizacji zewnętrznej . Na wlocie rury spustowej do kanalizacji zamontować nad
terenem rewizje z kratką osadczą .
6.6. Posadowienie kanałów
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm ze spadkami
podanymi na profilu. Rurociągi po ułożeniu zasypać ręcznie piaskiem do wysokości
30 cm ponad wierzch rury, starannie zagęszczając. Pozostałą cześć wykopu zasypać
gruntem rodzimym bez grud i kamieni, zagęszczając warstwami. Pod jezdniami,
parkingami i chodnikami należy wykop w całości zasypać piaskiem .
W trakcie zasypki należy zasypkę zagęścić warstwami co 30 cm, aby nie następowało
osiadanie gruntu w miejscu wykopu. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogą,
zasypkę należy zagęścić do uzyskania Is = 96%,
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas
obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu.
Niedopuszczalnym jest spuszczanie mas ziemi z samochodów, przyczep itp.
bezpośrednio na rurę.
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchem
została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm.
7. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie.
W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie.
Ściany wykopów należy odeskować.
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1 m, a w nocy
oznakowany światłami ostrzegawczymi. W miejscach ruchu pieszych nad wykopami
należy przewidzieć kładki.
Całość robot ziemnych prowadzić zgodnie z PN-83/8836-02 oraz PN-B-10736 1999
„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania”.
W czasie realizacji przestrzegać zasad i przepisów BHP obowiązujących w zakresie
budownictwa.
8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.
Przy wykonywaniu robót w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniu
zachować szczególne środki ostrożności. Wykonać odciążenie istniejącego uzbrojenia
(kable elektryczne, kan. telefoniczna, kan. sanitarna ) przez podwieszenie go do belek
obciążających. Na skrzyżowaniach z istn. kablami elektrycznymi lub telefonicznymi,
należy na kablu założyć rurę osłonową dwudzielną AROT długości 1,0 m .
9. Uwagi ogólne
Całość robot winna być wykonana zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75
poz. 690 z dn. 15.06.2002 r) w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
6
-
-
-
-
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez COBRTI-INSTAL - zeszyt nr 9 z 2003 r
Rozprowadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U.Nr.47 z 2003 r poz. 401)
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5.08.1998 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 .07.2006 (Dz. U. Nr
137 , poz. 984 ) w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu wód do ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego
Wymaganiami producenta rur
Aktualnie obowiązującymi normami i przepisami
Projektował: inż. Zbigniew Wadowski
upr nr 2153/Lb/93
Download