Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki

advertisement
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Pomocy Społecznej
i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego dnia 31 stycznia 2011r.
Posiedzenie otworzyła Przewodniczaca Komisji Gospodarki Komunalnej pani Grażyna
Pruczkowska, która powitała przybyłych na posiedzeniach członków dwóch komisji i
zaproszonych gości.
Jako pierwszy głos zabrał inspektor ds. gospodarki wodno- ściekowej pan Rafał
Świerczyński, który powiedział, że nasza Gmina w chwili obecnej zwodociągowana jest w
98,9% ogólnej liczby mieszkańców. Długość sieci wodociągowej wynosi 199,4 km. A
przyłączy 67,4 km. Mieszkańcy korzystają ze stacji uzdatniania wody, które są: w Kruszwicy,
Pieckach, Sławsku Wielkim, Chełmcach oraz ze zakładowych stacji.
Jeśli chodzi o kanalizację, to w chwili obecnej Gmina jest skanalizowana w 73,3% ogólnej
liczby mieszkańców. W samym mieście kanalizacja to 16.700 km. Sieci i 4.700 km przyłączy
kanalizacyjnych. Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie wraz z przyłączami to 145.200 km.
Sieci należą do trzech operatorów:
- deszczowa- do Urzędu Miejskiego,
- sanitarna- do Przedsiębiorstwa Komunalnego
- tłoczna- do Spółki wodno-ściekowej.
Pan Świerczyński powiedział, że na terenie miasta rury są w bardzo złym stanie, są
wypłukane a szczególnie na ul. Poznańskiej i Zamkowej.
Kierownik ref. ochrony środowiska UM pani Anna Malenda powiedziała, że problem w
chwili obecnej jest na P I, gdyż w chwili obecnej jest na naszym terenie sytuacja
powodziowa. Oczyszczalnia nasza przechodziła remont i modernizację i w chwili obecnej
zmieniła się ilość i jakość ścieków. Dzisiaj pracuje na nowych pozwoleniach wodnoprawnych. Wszystko jesy bardzo dokładnie opomiarowane i musimy pamiętać, że w tej
chwili boleśnie odczujemy przekazywanie wraz ze ściekami deszczówki na oczyszczalnię.
Zapłacimy za jej każdy metr sześcienny i to jest największy problem. Mówiliśmy o tym wiele
lat, ale nigdy nie było takich środków finansowych, abyśmy mogli globalnie podejść do
tematu i go w końcu zrealizować. Należy pamiętać, że przed rewitalizacją rynku koniecznie
trzeba wymienić wszystko, co jest w ziemi.
Burmistrz Kruszwicy pan Dariusz Witczak przyznał rację pani kierownik i dodał, że temat
jest faktycznie bardzo zadawniony i trzeba się z rozwiązaniem spieszyć, aby nie ponosić
kosztów doprowadzenia deszczówki wraz ze ściekami. Będziemy płacili bardzo duże
pieniądze za takie działania. Przewiduje się, że w skali roku będą to kwoty rzędu 400- 500
tys. zł. Burmistrz jednoznacznie stwierdził, że nas na to nie stać. Zakłady, które były w
Spółce zmodernizowały swoje podoczyszczalnie. Teraz kolej, aby działania podjął nasz
Samorząd.
Radny pan Kajetan Kędziora był zdania, że ciężkie samochody, które przejeżdżają przez
miasto przyczyniają się do niszczenia naszej instalacji, która jest w ziemi. Musimy w
przyszłości pomyśleć o obwodnicy.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego pan Leszek Bronka powiedział, że instalacja, ta która
jest w ziemi coraz częściej ulega różnego rodzaju awariom i jest to ogromny problem,
zwłaszcza na ul. Zamkowej, gdzie generalna Dyrekcja Dróg nie pozwala jej zamknąć żeby
zrobić remont. Awarie usuwane SA dokładnie w miejscu, gdzie występują, bo nie ma czasu
na odkopanie choćby dodatkowego metra i sprawdzenie czy zaraz nie będzie awarii pół metra
dalej. Z reguły tak jest, że dół zostanie zakopany a rura pęka kilkanaście cm. dalej.
Radny pan Aleksander Budner zapytał czy Cypel przed remontem został podłączony do
kanalizacji zgodnie z tym, co było mówione?
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego odpowiedział, że nie jest podłączony.
Komisja była zdanie, że należy przystąpić do prac związanych z opracowaniem koncepcji i
projektu modernizacji, remontu kanalizacji na terenie miasta.
Pan Świerczyński powiedział, że koncepcja modernizacji wszystkich sieci podziemnych
będzie kosztowała bardzo duże pieniądze i trzeba do tego będzie dołożyć i doliczyć jeszcze
dokumentację na wodę.
Radny pan Waldemar Zgorzałek był zdanie, że należy brać pod uwagę aspekt techniczny.
Dlatego Jego zdaniem trzeba będzie zadanie realizować raczej etapami i może warto byłoby
poczekać, aż dojdzie do realizacji obwodnicy?
Pan Burmistrz Kruszwicy powiedział, że raczej na spotkaniu aspektów technicznych nie
rozważymy, bo muszą tym zająć się fachowcy. Co do samej zasady to wszyscy musimy
pamiętać, że jest to konieczne i nie wolno nam tego tematu odkładać na następne lata.
Wnioski.
1. Poczynić kroki mające na celu przystąpienie do modernizacji kanalizacji na terenie miasta
z uwzględnieniem rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej od deszczowej. Przy tej okazji
należy uporządkować wszystkie sprawy wodno- kanalizacyjne w mieście.
2. Przeprowadzenie kontroli domów jednorodzinnych pod kontem sprawdzenia czy nie ma
podłączenia kanalizacji sanitarnej do deszczowej.
3. Przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego istniejącego monitoringu pod kontem
przydatności i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Kruszwicy.
Wykonać analizę kosztów zmiany przekazu sygnału z analogowego na cyfrowy.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała: Grażyna Kowalska
Download