Wykonywanie badań kału dla celów sanitarno

advertisement
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
Wykonywanie badań kału dla celów
sanitarno-epidemiologicznych
Badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, a także uczniowie szkół, studenci i doktoranci kształcący się do
wykonywania tych prac.
- Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje badanie lekarskie i laboratoryjne.
- Badanie laboratoryjne polega na trzykrotnym badaniu kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i
Shigella. Badania przeprowadza się z próbek pobranych w trzech kolejno następujących po sobie dniach.
- Po zakończeniu badań zostaje wydane sprawozdanie z badań.
- Po otrzymaniu sprawozdania z badań należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia
lekarskiego o zdolności lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy
- Badania laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają akredytowane w zakresie
przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie oceny jakości, laboratoria: Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria na
podstawie umów zawieranych z tymi organami.
Oddział Laboratoryjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Dąbrowie Górniczej posiada akredytację na
wykonywanie badań laboratoryjnych do celów sanitarno-epidemiologicznych od dnia 05.02.2010 r.
1
Download