L`organisation de l`inspection du travail en France

advertisement
Organizacja Inspekcji Pracy
we Francji
Inspekcja Pracy wewnątrz
Ministerstwa Pracy
Ministerstwo ds. Gospodarki
Ministerstwo ds. Pracy i Zatrudnienia
DIRECCTE (Region)
Regionalna Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw, Konsumpcji,
Konkurencji, Pracy i Zatrudnienia
Jednostka terytorialna (departament)
Oddział 3 E
Przedsiębiorstwa
Zatrudnienie
Gospodarka
Oddział T
Polityka pracy
Inspekcja pracy
Oddział C
Konkurencja
Konsumpcja,
Zwalczanie Oszustw
Organizacja administracyjna Inspekcji
Pracy

We Francji, każdy departament dzieli się geograficznie na kilka sekcji
inspekcji pracy

Jedna sekcja Inspekcji Pracy składa się z:


Inspektora Pracy
Jednego lub kilku kontrolerów ds. pracy

Inspektorzy Pracy (775 w 2010 r.) zajmują się kontrolą przedsiębiorstw
zatrudniających powyżej 50 pracowników

Kontrolerzy ds. pracy (1482 w 2010 r.) zajmują się kontrolą
przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 50 pracowników
Urzędnicy Inspekcji Pracy

Art. L.8112-1
Inspektorzy pracy zajmują się kontrolą stosowania przepisów
kodeksu pracy oraz innych przepisów prawnych dotyczacych
systemu pracy, jak również postanowień konwencji i zbiorowych
układów pracy.
Zajmują się również, wraz z oficerami i agentami policji
śledczej, stwierdzaniem nieprzestrzegania tych przepisów i
postanowień.

Art. L.8112-5
Kontrolerzy ds. pracy zajmujący się kontrolami, dochodzeniami
oraz zadaniami w ramach inspekcji pracy wykonują swoje
uprawnienia pod zwierzchnictwem inspektorów pracy.
Zadania Inspekcji Pracy
Kontrola i interwencja w przedsiębiorstwie
Wsparcie,
animacja
i współpraca
Inspekcja
pracy
Funkcja ostrzegania
i składania propozycji
w kwestii stanu prawnego
Rady
i
Informacje
dla pracodawców
i dla pracowników
Dziedziny interwencji urzędników
Inspekcji Pracy

Stosunki zbiorowe


Stosunki indywidualne








Kobiety i dzieci
Cudzoziemcy
Praca w domu
Modelki, Artyści, Dziennikarze, Stażyści
Pracownicy niepełnosprawni
Kontrola zatrudnienia



Regulamin wewnętrzny
Różne rodzaje umów o pracę (niepełny etat, umowa na czas określony, itd.)
Umowy wspomagane
Szczególne statuty


Prawo związkowe i reprezentowanie personelu
Plany socjalne
Pomoc i mechanizmy integracyjne
Przepisy prawne




Wynagrodzenia
Czas pracy, odpoczynek i urlopy
Równouprawnienie zawodowe
Warunki pracy (zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona w miejscu pracy)
Funkcje doradcze urzędników
Inspekcji Pracy







Powiadamianie o spostrzeżeniach podczas kontroli
Przekazywanie informacji i rad podczas dyżurów przyjmowania interesantów
Udział w krajowych i lokalnych działaniach edukacyjnych i informacyjnych
Udział w priorytetowych działaniach określonych przez administrację
centralną lub w kampaniach kontrolnych
Udział w planie komunikacji Inspekcji Pracy
Udział w sporządzaniu „przewodników praktycznych”, broszur i ulotek
informacyjnych
Dodatkowo: rozstrzyganie konfliktów zbiorowych, wsparcie metodologiczne,
udział w szkoleniach w charakterze szkoleniowca, animacja i współpraca z
organizacjami zawodowymi lub związkowymi
Uprawnienia urzędników Inspekcji
Pracy






Prawo do swobodnego wstępu i przemieszczania się we
wszystkich miejscach w pracy bez wcześniejszego uprzedzenia,
z wyjątkiem lokali mieszkalnych (zgoda zajmującego), nawet
podczas nieobecności pracodawcy, o każdej godzinie w dzień i
w nocy
Prawo do zadawania pytań pracodawcy oraz personelowi
Prawo do komunikowania niektórych dokumentów niezbędnych
do kontroli
Prawo do otrzymania danych identyfikacyjnych
Prawo do przesłuchiwania (jedynie w przypadku pracy
nielegalnej)
Prawo do pobrania materiałów i substancji
Środki przymusu urzędników Inspekcji
Pracy




Wezwania (4 rodzaje: przed protokołem, w sprawie kontroli
okresowych, wezwanie dyrektora departamentu i inne)
Wniesienie sprawy do sądu w trybie przyspieszonym (w
przypadku konieczności ustania poważnego ryzyka
spowodowania uszczerbku na zdrowiu pracownika)
Protokół
Kary administracyjne (tymczasowe zatrzymanie pracy lub
działalności, inne)
Priorytety polityki pracy

Walka z pracą nielegalną








Walka z pracą nielegalną w każdej formie
Walka z oszukańczym wykorzystywaniem specjalnych statusów
Walka z oszustwami w delegowaniu pracowników w ramach
międzynarodowego świadczenia usług
Walka z zatrudnianiem cudzoziemców bez karty pobytowej
Zapobieganie ryzyku powstałemu w następstwie pracy
Ocena ryzyk zawodowych
Sytuacja pracowników niepewnych swojej sytuacji
Wdrażenie, funkcjonowanie i wznawienie instytucji
reprezentujących personel
Priorytety w kwestii
międzynarodowego świadczenia usług

Nakładanie kar w przypadku oszustw w delegowaniu pracowników
w ramach międzynarodowego świadczenia usług




Wzmacnianie współpracy dwustronnej i transgranicznej




Wykrywanie przypadków fałszywego delegowania
Walka przeciwko wykorzystywaniu pracowników „pseudoniezależnych”
Wymaganie stosowania zasad delegowania
Organizacja wspólnych kontroli
Sporządzanie wspólnych narzędzi (glosariusz, karta wahadłowa)
Umożliwianie lepszej znajomości przepisów prawnych
Udoskonalanie informowania przedsiębiorstw zagranicznych
świadczących usługi oraz delegowanych pracowników
Download