ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII – OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

advertisement
ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII – OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z
późniejszymi zmianami (Dz. Ust. nr 212 poz. 1263 z 2011r.)
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234 poz. 1570)
3. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej
lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
(Dz. U. Nr 294, poz. 1741);
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086);
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich
rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711);
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom
prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu
przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę
przeciwepidemiczną kraju (Dz. U. Nr 232, poz. 1524);
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie
wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i
dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych
międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1215);
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. Nr
108, poz. 706 ze zm.1);
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie
metodom zapobiegania zakażeniom meningokokowym (Dz. U. Nr 56,
poz. 465);
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie
wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień
ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub
podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych
do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40);
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie
współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone
ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2013 r. poz. 160);
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie
wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy,
1
Nowelizację opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 410.
funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych
zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji
Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
141).
14. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 217)
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z
2012 r. poz. 739).
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 21)
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U.
Nr 139, poz. 940).
18. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i
przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.
1411 z późn. zm.)
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie
wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek (Dz. U.
Nr 218, poz. 1598).
20. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.)
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium
diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.).
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 października
2012 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 (Dz.
Urz. MZ. Nr 78)
Download