Akty prawne

advertisement
Akty prawne
Spis aktów prawnych dotyczących epidemiologii
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów
spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków
stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów
przekazywania raportów zawierających te informacje (Dz.U. z 2010 r. Nr 94, poz.
610)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod
zapobiegania zakażeniom wirusem grypy (Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1791)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod
zapobiegania zakażeniom meningokokowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 465)
5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy - tekst jednolity (Dz. U. z
2014 r. poz. 1184)
6. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej – tekst jednolity (Dz. U.
z 2014 r., poz. 333)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu
zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 848)
8. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej tekst jednolity (Dz. U. z
2016 r. poz.1068)
9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystyki publicznej na
rok 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1304)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 381 z późn. zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 849)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe
szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących
rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz.U. z 2010 r. nr 232 poz. 1524)
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2010 r. nr 254
poz.1711)
14. Ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz.
1412)
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy
czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz
raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. z 2011 r. Nr 294, poz.
1741)
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenie i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na
zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 696)
18. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – tekst jednolity (Dz. U. z
2015 r., poz. 876)
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013r zmieniające rozporządzenie
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2013
r., poz. 410)
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu
i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 100,
poz. 646)
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu
dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz.U. z 2010
r. Nr 100, poz. 645)
22. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
23. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599)
24. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094)
25. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2016 r. poz. 186)
26. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów
spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków
stwierdzenia dodatniego wyniku laboratoryjnego oraz wzorów i terminów
przekazywania raportów zawierających te informacje (Dz. U. z 2010 r. nr 94, poz.
610)
27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie
współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji
Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i
chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na
zwierzęta (Dz. U. z 2013 r., poz. 160)
Download